Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Kiesvoorwaarden bij de diverse verkiezingen

KIESVOORWAARDEN VOOR DE VERKIEZING VAN HET EUROPEES PARLEMENT
(art.1, §1 Wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing Europees Parlement)

Om als kiezer zijn stem uit te brengen voor deze verkiezingen moeten vier voorwaarden vervuld zijn :

 1. Belg zijn of onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie (E.U.).

 2. De wijze waarop de Belgische nationaliteit werd bekomen (geboorte, naturalisatie, huwelijk, optie) speelt geen rol.
  Aan deze voorwaarde moet door de kiezer voldaan zijn op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (= 1 april 2009).

 3. De volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

 4. Aan deze voorwaarde moet door de kiezer voldaan zijn op de dag van de verkiezing (= 7 juni 2009)

 5. In de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente ingeschreven zijn.

 6. Aan deze voorwaarde moet door de kiezer voldaan zijn op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (= 1 april 2009).

 7. Zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht, die bepaald worden in de artikelen 6 tot 9bis van het Kieswetboek.

 8. Van het kiesrecht zijn definitief uitgesloten en tot de stemming mogen niet worden toegelaten zij die levenslang ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling.

In de uitoefening van het kiesrecht zijn geschorst :

 • de gerechtelijk onbekwaamverklaarden en de personen die onder het statuut van verlengde minderjarigheid zijn geplaatst (artikelen 489 tot 515 Burgerlijk Wetboek);

 • zij die voor een bepaalde duur ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling ;

 • personen die ter beschikking van de regering werden gesteld onder de vorm van internering. Aan deze voorwaarde moet door de kiezer voldaan zijn op de dag van de verkiezing (= 7 juni 2009).

Belgen in een andere lidstaat van de Europese Unie.

De Belgen die hun werkelijke verblijfplaats gevestigd hebben in een andere lidstaat van de E.U. en die voldoen aan de tweede en de vierde kiesvoorwaarde kunnen de toelating krijgen om hun stemrecht uit te oefenen ten voordele van kandidaten die op een Belgische lijst staan. Zij dienen hiertoe, uiterlijk de zestigste dag voor de verkiezing (= 8 april 2009) een aanvraag in te dienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post, waaron­der zij ressorteren. In die verklaring moeten ze ook verklaren dat ze hun stemrecht niet zullen uitoefenen in de staat waar zij verblijven.

Deze Belgen stemmen per brief, die hen wordt toegezonden. Ingevolge deze verklaring zijn zij verplicht om te stemmen.

Onderdanen van andere lidstaten van de Europese Unie die in België verblijven

De onderdanen van de andere lidstaten van de Europese Unie die, met uitzondering van de nationaliteitsvoorwaarde, voldoen aan de kiesvoorwaarden, kunnen de toelating krijgen om hun stemrecht uit te oefenen ten voordele van kandidaten die op een Belgi­sche lijst staan. Zij dienen hiertoe wel een schriftelijke aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst te richten aan hun Belgische verblijfsgemeente en daarin tegelijk te verklaren dat zij hun stemrecht enkel voor een Belgische lijst wensen uit te oefenen en dat zij het stemrecht in hun staat van herkomst niet verloren hebben. Deze verklaring moeten zij hebben gedaan vooraleer de kiezerslijsten worden opgemaakt. Deze worden opgemaakt op 1 april 2009. Ingevolge deze verklaring zijn zij verplicht om te stemmen.

Samenvattend :

Voorwaarden om kiezer te zijn voor het Europees Parlement in België :

 • Belg zijn of onderdaan van een lidstaat van de E.U. op 1 april 2009
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op 7 juni 2009
 • Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente op 1 april 2009
 • Niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht om strafrechtelijke redenen op 7 juni 2009

N.B. Belgen die verblijven in een lidstaat van de E.U. kunnen ook kiezen in België onder bepaalde voorwaarden.

KIESVOORWAARDEN VOOR DE VERKIEZING VAN DE PARLEMENTEN VAN GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN
(Art. 25 Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen – Vlaams Parlement en Waals Parlement ; Art. 13 Bijzondere Wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen en Art. 3 Wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen).

Om als kiezer zijn stem uit te brengen voor deze verkiezingen moeten vier voorwaarden vervuld zijn :

 1. Belg zijn.

 2. De wijze waarop de Belgische nationaliteit werd bekomen (geboorte, naturalisatie, huwelijk, optie) speelt geen rol.
  Aan deze voorwaarde moet door de kiezer voldaan zijn op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (= 1 april 2009).

 3. De volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

 4. Aan deze voorwaarde moet door de kiezer voldaan zijn op de dag van de verkiezing (= 7 juni 2009).

 5. Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een gemeen­te van het Vlaams Gewest (Vlaams Parlement) of van het Waals Gewest (Waals Parlement) of van het Brussels Gewest (Brussels Hoofdstedelijk Parlement) of van een gemeente van het Duitstalig kiesgebied (Parlement van de Duitstalige Gemeenschap).

 6. Aan deze voorwaarde moet door de kiezer voldaan zijn op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (= 1 april 2009).

 7. Zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht, die bepaald worden in de artikelen 6 tot 9bis van het Kieswetboek.

 8. Van het kiesrecht zijn definitief uitgesloten en tot de stemming mogen niet worden toegelaten zij die levenslang ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling.

In de uitoefening van het kiesrecht zijn geschorst :

 • de gerechtelijk onbekwaamverklaarden en de personen die onder het statuut van verlengde minderjarigheid zijn geplaatst (artikelen 489 tot 515 Burgerlijk Wetboek);

 • zij die voor een bepaalde duur ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling ;

 • personen die ter beschikking van de regering werden gesteld onder de vorm van internering. Aan deze voorwaarde moet door de kiezer voldaan zijn op de dag van de verkiezing (= 7 juni 2009).

Samenvattend :

Voorwaarden om kiezer te zijn voor een Raad :

 • Belg zijn op 1 april 2009
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op 7 juni 2009
 • Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van zijn Gewest op 1 april 2009
 • Niet strafrechtelijk uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht op 7 juni 2009.

Nouveautés