Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Stemrecht voor Belgen die verblijven in de Europese Unie en voor de Europese burgers die verblijven in België bij de verkiezing van het Europees Parlement

1. Belgen die verblijven in de Europese Unie (E.U.).

 • De Belgen die hun werkelijke hoofdverblijfplaats hebben in een andere lidstaat van de E.U. kunnen er ook voor opteren om per brief te stemmen. Zij moeten een aanvraag tot deelneming aan de stemming indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post. Het bijzonder kiesbureau, dat met het oog op de stemming per brief bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken is opgericht, zendt een omslag naar hun verblijfsadres in een lidstaat van de E.U. Deze bevat ondermeer het stembiljet waarop de kiezer zijn stem zal moeten uitbrengen. De uitgebrachte stem wordt in een neutrale retouromslag naar het bijzonder kiesbureau gestuurd.
 • Op de dag van de stemming zorgt de voorzitter van het bijzonder kiesbureau ervoor dat de omslagen met de stembiljetten verdeeld worden onder de hoofdbureaus van de drie kiescolleges van het Europees Parlement.

2. Europese burgers die verblijven in België.

 • Op zondag 7 juni 2009 worden de 736 leden van het Europees Parlement verkozen in de 27 lidstaten van de Europese Unie.

  Wie als burger van een lidstaat van de Europese Unie in België verblijft, maar niet de Belgische nationaliteit heeft, kan hier deelnemen aan de verkiezing van het Europees Parlement en stemmen voor kandidaten op Belgische lijsten.

  De inschrijving op de kiezerslijst moet worden gevraagd ten laatste op 31 maart 2009.

 • Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen, dient U aan vier voorwaarden te voldoen.  U moet :

  1. De nationaliteit van een huidige of toekomstige lidstaat van de Europese Unie bezitten

   Om te mogen stemmen, moet U de nationaliteit hebben van een van de volgende 26 landen : Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

   Wie één van deze 26 nationaliteiten bezit, maar daarnaast ook de Belgische wordt beschouwd als Belg en neemt dus deel aan alle Belgische verkiezingen.

   Op 7 juni 2009 verkiezen de Belgen tegelijkertijd hun vertegenwoordigers voor de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten. De burgers van de huidige of toekomstige lidstaten van de Europese Unie kunnen aan deze laatste verkiezing niet deelnemen.

  2. Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben

   Daarnaast moet U ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar U in België verblijft. Deze voorwaarde moet ten laatste op 1 april 2009 vervuld zijn.

   Europese ambtenaren en hun gezin zijn doorgaans niet ingeschreven in het bevolkingsregister. Voor deze ambtenaren en hun gezin is het voldoende dat ze vermeld worden in het bevolkingsregister van de Belgische gemeente waar ze hun hoofdverblijf hebben.

  3. Minstens 18 jaar oud zijn en niet uitgesloten of geschorst uit het kiesrecht

   Verder moet U, om te mogen stemmen, minstens 18 jaar zijn op 7 juni 2009, de dag van de verkiezingen en zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht voorzien door de Belgische wet.

   Tevens mag U uw stemrecht niet verloren hebben door een individuele burgerlijke- of strafrechtelijke beslissing in uw Staat van herkomst.

   Ook wie uiterlijk op 7 juni 2009 achttien wordt, kan als kiezer ingeschreven worden.

  4. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst

   Tot slot moet U ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente. Hiertoe dient U het formulier C/1 in te vullen dat U kunt bekomen bij het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats.

   Het ingevulde formulier moet U uiterlijk op 31 maart 2009 bezorgen in het gemeentehuis.

   In ruil ontvangt U een ontvangstbewijs. Op basis van de ingevulde gegevens zal het gemeentebestuur uw aanvraag onderzoeken.

   Wanneer U door het College van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, zult U een officieel bericht van de gemeente ontvangen.

   U moet stemmen in de Belgische gemeente die U inschreef. Let wel : U kunt dan niet meer deelnemen aan de Europese verkiezingen in uw land van herkomst.

   Misschien heeft U als Europese burger in het verleden (bv. voor de Europese verkiezingen van 13 juni 2004) reeds een aanvraag ingediend om ingeschreven te worden op de kiezerslijst. Indien U toen als kiezer erkend werd, hoeft U geen nieuwe aanvraag in te dienen (voor zover U nog steeds voldoet aan de andere kiesvoorwaarden).

   In België geldt de stemplicht. Zodra U bent ingeschreven op de kiezerslijst, bent U dus wettelijk verplicht om op 7 juni 2009 te gaan stemmen.

   Het College van burgemeester en schepenen kan beslissen dat U niet wordt erkend als kiezer en dus niet op de kiezerslijst wordt ingeschreven.

   Deze beslissing wordt U officieel en schriftelijk meegedeeld.

   Het gemeentebestuur kan om de volgende redenen weigeren U in te schrijven op de kiezerslijst :

   • U beschikt niet over de juiste nationaliteit of de vereiste leeftijd
   • U heeft in uw land van herkomst het kiesrecht verloren
   • U kreeg in België of in uw land van herkomst een bepaalde strafrechtelijke veroordeling
   • U werd door een rechter “gerechtelijk onbekwaamverklaard”.

   Indien U niet akkoord gaat met deze beslissing, dan kunt U in beroep gaan. Over de beroepsprocedure kunt U inlichtingen vragen bij uw gemeentebestuur.

Nouveautés