Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Stemplicht
 1. Wettelijke bepalingen

 2. In de artikelen 62, derde lid en 68, § 2 van de Grondwet wordt bepaald dat de stemming verplicht en geheim is .  Deze verplichting om deel te nemen aan de stemming is tevens vastgelegd in het Algemeen Kieswetboek.

 3. Sanctie

 4. De vervolging en de straffen op het verzuim van de stemplicht worden geregeld in de artikelen 209 en 210 van het Algemeen Kieswetboek.

  Een eerste niet gewettigde onthouding wordt gestraft met een berisping of een geldboete van 5 tot 10 euro (te vermenigvuldigen met 5,5), dus 27,5 tot 55 euro.

  Bij herhaling is de geldboete 10 tot 25 euro (= 55 tot 137,5 euro).

  Vervangende gevangenisstraf wordt niet uitgesproken.

  Indien de niet-gewettigde onthouding tenminste vier keer voorkomt binnen de 15 jaar, wordt de kiezer voor 10 jaar van de kiezerslijsten geschrapt en kan hij gedurende die periode geen benoeming, bevordering of onderscheiding krijgen van een openbare overheid.

  Het verzuim van de kiesplicht is echter slechts strafbaar, indien het om een niet-gewettigd verzuim gaat. De vrederechter is echter vrij in zijn beoordeling over wat als een gewettigd verzuim moet beschouwd worden en wat niet.

  Binnen de acht dagen na de afkondiging van de verkiezingsuitslag, maakt de procureur des Konings de lijst op van de kiezers die niet aan de stemming hebben deelgenomen en van wie de verschoning niet is aangenomen. Uiteindelijk bepaalt het openbaar ministerie welke inbreuken zullen vervolgd worden.

  De kiezer die de stemplicht niet vervuld heeft, verschijnt op eenvoudige oproeping voor de politierechtbank, die oordeelt zonder mogelijkheid van hoger beroep.

 5. Andere landen met stemplicht

 6. Luxemburg, Griekenland, Australië en de meeste Zuid-Amerikaanse landen.

Nouveautés