FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Logo du site de la Belgique
Directie van de Verkiezingen
rss Imprimer la page

Taken van diverse actoren

TOELICHTINGEN BIJ DE DIVERSE ACTOREN

SCHEMA

 • De stembureaus zijn gemeenschappelijk bij het traditioneel en elektronisch stemmen voor de verkiezingen van de Kamer en de Senaat.
 • Er zijn aparte stemopnemingsbureaus (“telbureaus”) voor de Kamer- en Senaatsverkiezingen.  In alle kieskringen worden de stemopnemingsbureaus gesplitst in een bureau A (telling stembiljetten Kamer) en in een bureau B.

     In de kieskantons met elektronische stemming zijn er geen stemopnemingsbureaus meer.  De totalisatie van de stemmen van alle verkiezingen geschiedt dan onmiddellijk op het kantonhoofdbureau.

 • Er is één kantonhoofdbureau voor de verkiezingen van de Kamer en Senaat.

            van de 208 kieskantons in België zijn er 62 kieskantons met elektronische stemming en 146 kieskantons met traditionele stemming.  Alle kieskantons in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Duitstalig kiesgebied zijn geautomatiseerd.

 • Er is een kieskringhoofdbureau voor de verkiezing van de Kamer.  Bij de Kamerverkiezingen zijn er 11 kieskringen (zie de tabel in Deel I, punt 2 hierboven).
 • Het kieskringhoofdbureau (Kamer) vervult eveneens de taken van het provinciehoofdbureau (Senaat).

Het kieskringhoofdbureau Brussel-Halle-Vilvoorde is provinciehoofdbureau (Senaat) en provinciaal centraal bureau (Kamer-lijstenverbindingen).
Het provinciehoofdbureau van de provincie Vlaams-Brabant is slechts bevoegd voor het administratief arrondissement Leuven.
Sinds 2003 zijn de lijstenverbindingen (“apparentering”) afgeschaft bij de Kamerverkiezingen.
De vroegere kieskringen zijn vervangen door de provinciale kieskringen.  Er is dus één lijst per politieke formatie binnen een provinciale kieskring.

Uitzondering :
Voor de lijsten van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en van de kieskring Leuven of van de kieskring Waals-Brabant blijven de lijstenverbindingen bestaan, respectievelijk tussen lijsten van de kieskring Leuven en de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, enerzijds, en tussen lijsten van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de kieskring Waals-Brabant, anderzijds.

 • Er is een collegehoofdbureau voor de verkiezing van de Senaat te Mechelen (Nederlands kiescollege) en te Namen (Frans kiescollege).
 • De gemeenten en de provincies hebben onder meer belangrijke taken bij de organisatie en de logistiek van de kiesbureaus.
 • De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (BIZA) staat in voor de algemene organisatie van de verkiezingen.

N.B.

Door de wet van 7 maart 2002 kan de in het buitenland verblijvende Belg kunnen stemmenvoor de federale Parlementsverkiezingen en wordt hij/zij uitgenodigd om een keuze te maken uit de vijf hierna volgende wijzen van stemmen (zie ook bijgevoegd schema op het einde van dit hoofdstuk) :

 • de persoonlijke stemming in een Belgische gemeente
 • de stemming bij volmacht in een Belgische gemeente
 • de persoonlijke stemming in zijn Belgische diplomatieke of consulaire beroepspost waar de betrokkene is ingeschreven
 • de stemming bij volmacht in de genoemde post
 • de stemming per briefwisseling.

Voor de uitoefening van dit stemrecht vervullen BUZA (FOD Buitenlandse Zaken en de diplomatieke posten) en BIZA (FOD Binnenlandse Zaken) een belangrijke rol, tezamen met de kiesbureaus en de gemeentebesturen.

De 11 kieskringen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Nieuwe Provinciale Kieskringen

Aantal te kiezen leden – kandidaten

Aantal kandidaat-opvolgers

Hoofdbureau van de Kieskring

Vorige Kieskringen
(tot 2002)

Vorig aantal
(tot 2002)

Antwerpen

24

13

Antwerpen

 • Antwerpen
 • Mechelen-Turnhout

14
10

Limburg

12

7

Hasselt

 • Hasselt-Tongeren-Maaseik

12

Oost-Vlaanderen

20

11

Gent

 • Gent-Eeklo
 • Sint-Niklaas-Dendermonde
 • Aalst-Oudenaarde

8
6
6

West-Vlaanderen

16

9

Brugge

 • Brugge
 • Veurne-Diksmuide-Ieper-Oostende
 • Kortrijk-Roeselare-Tielt

4
5

7

K.K. Leuven
(Vlaams-Brabant)
Kieskring B-H-V
Waals-Brabant

7

22
5

6
12
6

 Leuven
Brussel
Nijvel

 • Leuven
 • Brussel-Halle-Vilvoorde
 • Nijvel

7
22
5

Henegouwen

19

11

Bergen

 • Bergen-Zinnik
 • Doornik-Ath-Moeskroen
 • Charleroi-Thuin

6
4
8

Luik

15

9

Luik

 • Luik
 • Hoei-Borgworm
 • Verviers

9
2
4

Luxemburg

  4

6

Aarlen

 • Aarlen-Marche-en-Famenne-Bastenaken– Neufchâteau– Virtron

4

 

Namen

  6

6

Namen

 • Namen-Dinant-Philippeville

7

Totaal

150

 

 

 

150

De 2 kiescolleges van de Senaat

Kiescollege

3 Kieskringen

Hoofdbureau van het College

Aantal te kiezen leden

Nederlandstalig

 • Vlaams-Gewest (min arr. Halle-Vilvoorde)
 • Kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde

Mechelen

25 (14 opvolgers)

Franstalig

 • Waals Gewest
 • Kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde

Namen

15 (9 opvolgers)

 

 

Totaal

40

N.B.

 • Het aantal kandidaat-opvolgers bedraagt maximaal de helft van het aantal te kiezen kandidaten plus 1 (cijfers na de komma worden verhoogd naar de volgende eenheid).  Er moeten minstens 6 opvolgers zijn (aparte opvolgers).
 • Op elk van de lijsten mag noch het verschil tussen het aantal kandidaten-titularissen van elk geslacht, noch het verschil tussen het aantal plaatsvervangende kandidaten van elk geslacht, groter zijn dan één.

Noch de eerste twee kandidaat-titularissen, noch de eerste twee plaatsvervangende kandidaten van elk van de lijsten mogen van hetzelfde geslacht zijn.

 • Bij de provinciale zetelverdeling wint de provincie Henegouwen een zetel ten nadele van de provincie Namen, ingevolge de samenvoeging van de bevolkingsoverschotten in de 3 kieskringen van de provincie Henegouwen.

1    1a. Taak van het gemeentebestuur

 • Voorbereidend werk :
 • Bijhouden kieswijkindeling en bureau-adressen

* Kieswijkindeling : permanent
* Bureau-adressen, aantal bureaus met kiesmateriaal en controle stemmachines bij de elektronische stemming

 • Naam burgemeester en secretaris : kiezerslijsten en oproepingskaarten
 • Inrichting van de kiesbureaus in de gemeente
 • Extractie kiezerslijsten

1° via het Rijksregister
2° via eigen bestanden

 • Geografische verdeling van de kiezers
 • Diverse lijsten onmiddellijk beschikbaar maken
 • Maken van reproducties kiezerslijsten op verschillende dragers (geografisch en alfabetisch)
 • Drukken van postklare en geactualiseerde oproepingsbrieven

    1b. Taak van het provinciebestuur

 • Uitvaardigen van een provinciebesluit inzake de affichage van verkiezingspropaganda
 • Indeling van de stembureaus in het kieskanton met instemming van de gemeentebesturen
 • Controle van de toegezonden kiezerslijsten door de gemeentebesturen en bezorgen van de kiezerslijst, per stembureau, aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau
 • Controle op het tijdig toesturen van de oproepingsbrieven door de gemeentebesturen aan de kiezers
 • Bezorgen van het nodige stempapier (wit-Kamer ; roze – Senaat) aan de voorzitter van het kieskring- en provinciehoofdbureau
 • Regelen van de betaling van de verkiezingskosten van de hoofdbureaus en de omslag ervan aan de gemeentebesturen.
 • Taak van stembureau (Kamer en Senaat)
 • Toelating kiezers tot het stembureau van 8 tot 13 bij de traditionele stemming en van 8 tot 15 voor de geautomatiseerde stembureaus
 • Na het sluiten van het bureau wordt de staat van de afwezige kiezers opgemaakt en binnen de 3 dagen verzonden naar de vrederechter van het kanton
 • Opmaken van het PV van de stemming
 • Bezorgen lijst presentiegeld aan kantonvoorzitter

Manueel of elektronisch kiezen :

 • Manueel
 • Tellen van de stembiljetten in het stemopnemingsbureau
 • Alle stembiljetten worden onder verzegelde omslagen met het PV en andere documenten overgemaakt aan het stemopnemingsbureau
 • Elektronisch
 • Vaststellen in het stembureau van

aantal geregistreerde stemmen
aantal geannuleerde en ongeldige magneetkaarten
aantal ongebruikte magneetkaarten

 • De diskettes (origineel en kopie) met de geregistreerde stemmen bezorgen aan kantonhoofdbureau met het PV en andere documenten voor de telling
 • Bezorgen van de verzegelde stembus en ongebruikte magneetkaarten aan de gemeente.

Taak van het stemopnemingsbureau (Kamer en Senaat – traditionele stemming)

 • Samenstelling stemopnemingsbureau (telbureau) ten laatste om 14u

N.B.

 • Stemopnemingsbureau A voor de stembiljetten van de Kamer en stemopnemingsbureau B voor de stembiljetten van de Senaat. 
 • Geen stemopnemingsbureaus bij elektronische stemming.
 • Start pas met de telling als alle omslagen met stembiljetten in ontvangst zijn genomen
 • Resultaten telling in tabelvorm laten goedkeuren door kantonhoofdbureau
 • Openbare afkondiging van de uitslagen van de telling van de stemmen
 • Stuurt het PV, de betwiste stembiljetten en de PV’s van de stembureaus op naar

* Kamer : provinciaal kieskringhoofdbureau
* Senaat : provinciehoofdbureau

 • Stuurt het pak met de niet-betwiste stembiljetten, de aanstippingslijsten en de teruggenomen stembiljetten naar de griffie van REA of vredegerecht
 • Stuur het pak met de niet-gebruikte stembiljetten naar de provinciegouverneur
 • Bezorgt de lijst met het presentiegeld aan de kantonvoorzitter

N.B. Stemopneming van de Belgen in het buitenland die kozen voor stemming per brief :

 • in het kanton in de kieskringhoofdplaats (in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde geschiedt dit in het speciaal stemopnemingsbureau BUZA)
 • in een kanton van de kieskring aangewezen door het hoofdbureau wanneer het kanton van de hoofdplaats van de kieskring geautomatiseerd is.
 • Taak van het kantonhoofdbureau (Kamer en Senaat)
 • Aanwijzing van voorzitters èn bijzitters van de stembureaus en deelt de samenstelling ervan mede aan de voorzitters stembureaus
 • Aanwijzing van voorzitters èn bijzitters van de stemopnemingsbureaus(“telbureaus”) en deelt de samenstelling ervan mede aan de voorzitters telbureaus
 • Verzending van de kiezerslijsten aan voorzitters van de stembureaus
 • Verstrekken van afschriften van de lijst met de samenstelling van de kiesbureaus
 • Verzending definitieve lijst van de voorzitters van de kiesbureaus aan de respectievelijke voorzitters van de hoofdbureaus
 • Bericht met plaats en uur waar de aanwijzingen van getuigen voor de kiesbureaus in ontvangst worden genomen
 • Aanwijzing van de getuigen zowel voor de stemopnemings- als de stembureaus
 • Loting tot aanwijzing van de stembureaus waarvan de stembiljetten door elk stemopnemingsbureau zullen onderzocht worden en mededeling ervan aan de voorzitters van de stem- en telbureaus
 • Ontvangst resultaten van de stemopnemingsbureaus en goedkeuring (bij elektronisch kiezen ontvangt de kantonvoorziter die van de stembureaus via de stemdiskettes)
 • Stuurt op de verkiezingsdag de gedeeltelijke en volledige uitslagen (lijst- en naamstemmen) onmiddellijk en continue door via digitale weg naar BIZA
 • Stuurt alle resultaten met officieel PV digitaal met eID onmiddellijk door naar :
 • BIZA (Kamer en Senaat)
 • provinciaal kieskringhoofdbureau voor de Kamer
 • provinciehoofdbureau voor de Senaat.

N.B. Het provinciaal kieskringhoofdbureau voor de Kamer vervult eveneens de taken van het provinciehoofdbureau voor de Senaat.

 Taak van het kieskringhoofdbureau per provincie (Kamer)

 • Mededeling plaats, datum en uur voor in ontvangstname van de kandidatuurstellingen
 • In ontvangstneming en inzagerecht van de akten van voordracht van de kandidaten
 • Verzending van een uittreksel van alle ingediende lijsten aan BIZA op digitale wijze (controle meervoudige kandidaturen, maken van de schermafdrukken bij elektronische stemming en inzameling van de resultaten)
 • Samenstelling van  het hoofdbureau
 • Afsluiten kandidatenlijsten (op maximaal 3 tijdstippen)
 • Voorlopige
 • Definitieve (indien geen beroep)
 • Definitieve (indien beroep)
 • In ontvangstname van bezwaarschriften tegen kandidaturen en verwittigen van betrokkenen
 • Ingeval van verkiezing zonder strijd (alles doorgeven aan de griffier van de Kamer)
 • Nummeren van lijsten en opmaken van het stembiljet, waarop de kandidaten per lijst ook genummerd zijn
 • Aanplakking van de kandidatenlijsten in alle gemeenten
 • Witte stembiljetten laten drukken
 • Ontvangst en controle lijstenverbindingen (“apparentering”- enkel kieskringhoofdbureau Brussel-Halle-Vilvoorde) en meedelen aan BIZA
 • Schermafdrukken (bij elektronisch kiezen) goedkeuren na opmaak door BIZA
 • Meedelen (indien voorafgaand gevraagd) van de officiële kandidatenlijsten
 • Het (eventueel) beroep tegen de afwijzing van een kandidatuurstelling wegens onverkiesbaarheid, wordt zonder dagvaarding of oproeping voor de Eerste Kamer van het Hof van Beroep gebracht
 • Belgen in het buitenland
 • Opsturen van stembiljetten naar BUZA (persoonlijk kiezen of bij vol-macht in diplomatieke post)
 • Opsturen van kiesomslagen naar kiezers via diplomatieke post (kiezen per briefwisseling)
 • Verzending van de stembiljetten onder verzegelde omslag aan de voorzitters van de stembureaus
 • Verzending van het PV dat na de stemopneming dient ingevuld te worden naar de voorzitters van de stemopnemingsbureaus
 • Mededelen aan BIZA op zondagmiddag van de stemming hoeveel Belgische kiezers in 't buitenland hebben gestemd per briefwisseling
 • Verzamelt de resultaten van de diverse kantonhoofdbureaus en van het speciaal stemopnemingsbureau  BUZA (= stemmen van de Belgen in de diplomatieke posten en, voor kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, ook de stemmen van de Belgen in het buitenland die kiezen per briefwisseling)
 • Voert een algemene telling van de stemmen en de zetelverdeling uit
 • Aanwijzing van de verkozenen en opvolgers (uitgezonderd bij lijstverbindingen : kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde is provinciaal centraal bureau voor kieskringen Waals-Brabant, Leuven en B-H-V).
 • PV met resultaten, zetelverdeling en aanwijzing gekozenen digitaal met eID verzenden naar BIZA
 • PV op papier èn digitaal met eID, verzenden aan de griffier van de Kamer
 • Legt het verslag van de verkiezingsuitgaven bij de griffie van REA voor opmerkingen van kiezers ; vervolgens overmaking aan Parlementaire Controlecommissie.

Taak van het provinciehoofdbureau (Senaat)

 • Laat de roze stembiljetten drukken
 • Stuurt de stembiljetten onder verzegelde omslag naar de voorzitters van de stembureaus
 • Belgen in het buitenland :
 • Opsturen van stembiljetten naar BUZA (persoonlijk kiezen of bij volmacht in diplomatieke post)
 • Opsturen van kiesomslagen naar kiezers via diplomatieke post (kiezen per briefwisseling)
 • Mededelen aan BIZA op zondagmiddag van de stemming hoeveel Belgische kiezers in 't buitenland per briefwisseling hebben gestemd
 • Verzamelt alle resultaten van de kantons
 • PV met resultaten digitaal met eID verzenden naar BIZA
 • Stuurt PV met de resultaten door naar het collegehoofdbureau op digitale wijze met eID èn op papier.

N.B. Provinciehoofdbureau Senaat = kieskringhoofdbureau Kamer, ingevolge de provincialisering van de kieskringen.

Taak van het Collegehoofdbureau (Senaat – te Mechelen en te Namen)

 • Mededeling plaats, datum en uur voor in ontvangstname van de kandidatuurstellingen
 • In ontvangstneming en inzagerecht van de akten van voordracht van de kandidaten
 • Verzending van een uitstreksel van alle ingediende lijsten aan BIZA op digitale wijze (controle meervoudige kandidaturen, maken van de schermafdrukken bij elektronische stemming en inzameling van de resultaten)
 • Samenstelling van het collegehoofdbureau
 • Afsluiten kandidatenlijsten (op maximaal 3 tijdstippen)
 • Voorlopige
 • Definitieve (indien geen beroep)
 • Definitieve (indien beroep)
 • In ontvangstname van bezwaarschriften en verwittigen van betrokkenen
 • Ingeval van verkiezing zonder strijd (alles doorgeven aan de griffier van de Senaat)
 • Nummeren van lijsten en opmaken van het stembiljet, waarop de kandidaten per lijst ook genummerd zijn
 • Aanplakking van kandidatenlijsten in alle gemeenten
 • Opsturen modelstembiljet naar provinciehoofdbureaus voor het drukken van de roze stembiljetten
 • Schermafdrukken (bij elektronische kiezen) goedkeuren na opmaak door BIZA
 • Meedelen (indien voorafgaand gevraagd) van de officiële kandidatenlijsten
 • Het (eventueel) beroep tegen de afwijzing van een kandidatuurstelling wegens onverkiesbaarheid, wordt zonder dagvaarding of oproeping voor de Eerste Kamer van het Hof van Beroep (Antwerpen of Luik) gebracht of bij de Raad van State (inzake taalverklaring kandidaten)
 • Verzamelt de resultaten van de provinciehoofdbureaus en van het speciaal stemopnemingsbureau BUZA (= stemmen van de Belgen in de diplomatieke posten en, voor kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, ook de stemmen van de Belgen in het buitenland die kiezen per briefwisseling)
 • Algemene telling en zetelverdeling, na ontvangst van de PV’s van de provinciehoofdbureaus en van het speciaal stemopnemingsbureau BUZA
 • PV met resultaten, zetelverdeling en aanwijzing gekozenen digitaal met eID verzenden naar BIZA
 • PV op papier èn digitaal met eID, opsturen naar de griffier van de Senaat
 • Legt het verslag van de verkiezingsuitgaven bij de griffie van REA voor opmerkingen van kiezers ; vervolgens overmaking aan Parlementaire Controlecommissie

Taak van FOD Binnenlandse Zaken (BIZA)

 • Publicatie van reglementering, onderrichtingen en formulieren in het BS
 • Nota’s aan hoofdbureaus, gemeenten, provincies en politieke partijen
 • Brochure, CD-rom en website verkiezingen
 • Organisatie Nacht van de verkiezingen
 • Digitale inzameling kandidatenlijsten en resultaten
 • Organisatie van de elektronische stemming (BIZA)
 • Maken van allerlei kiezerslijsten en statistieken voor de Belgische kiezers in het buitenland, volgens de 5 stemwijzen, ten behoeve van de hoofdbureaus, BUZA en de gemeentebesturen
 • Bekendmaking verboden letterwoorden of logo’s  in BS
 • In ontvangst nemen akten van bescherming van het letterwoord en toekenning van de nationale nummers
 • Mededeling van de verschillende beschermde letterwoorden of logo’s met nationale nummers aan de voorzitters van de hoofdbureaus (Kamer en Senaat)
 • Tabel beschermde letterwoorden of logo’s met nationale nummers in BS
 • Ontvangst van de lijsten (en aanpassingen bij voorlopige en definitieve afsluiting) op digitale wijze vanuit de hoofdbureaus voor de controle van de dubbele kandidaturen,  voor de aanmaak van de schermafdrukken bij de elektronische stemming en voor de inzameling van de resultaten
 • Publicatie in BS van de maximumbedragen verkiezingsuitgaven door kandidaten en partijen
 • Mededeling aan de hoofdbureaus van eventuele meervoudige kandidaturen
 • Publicatie in het BS van het bericht aan de kiezer inzake dag van de stemming en openingsuren
 • Aanmaak van de modelschermen met lijsten en kandidaten bij de elektronische stemming en goedkeuring door de hoofdbureaus
 • Aanmaak van de stemdiskettes voor stembureaus en kantonhoofdbureaus
 • Levering van de stemdiskettes bij de kantonvoorzitters
 • Opvolging van de installatie van de elektronische stembureaus en de controle van de stemapparatuur
 • Inzameling van de gedeeltelijke en volledige resultaten van de lijsten en kandidaten vanuit de kantonhoofdbureaus op de dag van de stemming en de maandag op digitale wijze -> directe verspreiding naar de media en de burgers (website)
 • Ontvangst van de PV’s met de resultaten, zetelverdeling en aanwijzing gekozenen en opvolgers op digitale wijze met eID vanuit alle kieshoofdbureaus.
 • Publicatie van de officiële resultaten op CD-rom, website en brochure.

Taak van FOD Buitenlandse Zaken (BUZA) en diplomatieke posten

 • Organisatie van de inschrijving van de Belgen in het buitenland als kiezer voor de federale Parlementsverkiezingen (zie schema in deel I, punt 6 – bijlage)
 • Sturen van de oproepingsbrieven (toegezonden door de gemeenten) via de diplomatieke posten aan de kiezers (de kiezers die stemmen per briefwisseling krijgen geen oproepingsbrief)
 • Sturen van de stembiljetten (toegezonden door de hoofdbureaus) via BUZA te Brussel aan de diplomatieke posten
 • Inrichten van de stembureaus door de diplomatieke posten voor de kiezers die persoonlijk of bij volmacht stemmen in de diplomatieke post op vrijdag (land buiten de Europese Unie) of zaterdag (land in Europese Unie) vóór de stemmingsdag in België
 • Toesturen van de stembiljetten door de diplomatieke posten aan speciaal stemopnemingsbureau bij BUZA te Brussel
 • Telling van de stembiljetten van de diplomatieke posten, alsook voor de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde van de stembiljetten van de kiezers die stemmen per briefwisseling, door het speciaal stemopnemingsbureau te Brussel en mededeling van de resultaten aan de kieskringhoofdbureaus (Kamer) en aan de collegehoofdbureaus (Senaat)
 • Mededeling door het speciaal stemopnemingsbureau van gedeeltelijke en volledige resultaten aan BIZA tijdens de nacht van de verkiezingen

Overzicht van stemming van Belgische kiezers in ’t buitenland en de verwerking van de stembiljetten.-

Persoonlijke stemming of de stemming bij volmacht in een gemeente van het Rijk

 • De kiezer brengt persoonlijk zijn stem uit in een stembureau van de gekozen Belgische gemeente of bij volmacht via een kiezer van de gekozen Belgische gemeente
 • De verwerking van de stemmen gebeurt in het telbureau (traditionele stemming) of in het kantonhoofdbureau (elektronische stemming) zoals voor de Belgische kiezers in België

Persoonlijke stemming of stemming bij volmacht in de diplomatieke post 

 • De kiezer brengt persoonlijk zijn stem uit in het stembureau van zijn diplomatieke post of bij volmacht via een kiezer uit het ambtsgebied van zijn diplomatieke post
 • de telling van deze stembiljetten (na toezending door de diplomatieke posten) geschiedt door het speciaal stemopnemingsbureau BUZA te Brussel
 • Het speciaal stemopnemingsbureau deelt de gedeeltelijke en volledige resultaten direct mede aan BIZA
 • Het speciaal stemopnemingsbureau deelt het PV met de resultaten voor lijsten en kandidaten mede aan de kieskringhoofdbureaus (Kamer) en collegehoofdbureaus (Senaat)

Stemming per briefwisseling

 • De kiezer ontvangt een kiesomslag met het stembiljet van het gekozen kieskringhoofdbureau (Kamer) en het gekozen collegehoofdbureau (Senaat) op zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland
 • De kiezer brengt zijn stem uit en stuurt de ingevulde stembiljetten in gesloten omslagen terug naar de desbetreffende hoofdbureaus vóór de sluiting van de stemming op zondag in België
 • Deze stembiljetten worden meegeteld met de stembiljetten uitgebracht in België en opgenomen in de PV’s van de aangewezen stemopnemingsbureaus.

N.B.
In de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde worden deze stembiljetten geteld door het speciaal stemopnemingsbureau BUZA

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019