Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Modellen voor kandidaatstelling

BERICHT BIJ KANDIDAATSTELLING VERKIEZINGEN

            Uw aandacht wordt erop gevestigd dat er geen voorafgaandelijke voorwaarden of bijzondere beperkingen bestaan voor de oprichting van een nieuwe politieke formatie.  Een partij kan ofwel als rechtspersoon, ofwel als feitelijke vereniging deelnemen aan de verkiezingen.

*  *
*  *  *

 

            In de kieswetgeving is voorzien dat de voordracht van de kandidaturen moet ondertekend worden door hetzij een minimum aantal kiezers, hetzij een minimum aantal aftredende leden van de betrokken assemblee.  Dit aantal verschilt echter naargelang de assemblee waarvoor men zijn kandidatuur stelt.

            De voordracht van de kandidaturen voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers moet ondertekend worden (Art. 116, § 1 Algemeen Kieswetboek) (zie Formulier A/3 of Formulier A/4) :

·        hetzij door ten minste 500 kiezers wanneer de bevolking van de kieskring bij de laatste telling meer dan één miljoen inwoners bedraagt

·        hetzij door ten minste 400 kiezers, wanneer die bevolking tussen 500.000 en 1 miljoen inwoners begrepen is

·        hetzij door ten minste 200 kiezers in de andere gevallen

·        hetzij door ten minste drie aftredende Kamerleden.

De voordracht van de kandidaturen voor de verkiezing van de Senaat moet ondertekend worden (Art. 116, § 2 Algemeen Kieswetboek) (zie Formulier B/4 of Formulier B/5) :

·        hetzij door ten minste 5.000 kiezers die ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een gemeente van de Vlaamse kieskring of van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voor wat betreft de voordrachten neergelegd bij het collegehoofdbureau van het Nederlands kiescollege te Mechelen

·        hetzij door ten minste 5.000 kiezers die ingeschreven zijn op de kiezerslijst van een gemeente van de Waalse kieskring of van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voor wat betreft de voordrachten neergelegd bij het collegehoofdbureau van het Frans kiescollege te Namen

·        hetzij door ten minste twee aftredende Senatoren behorend tot de taalgroep die overeenstemt met de taal die is vermeld in de taalverklaring van de kandidaten.

De formulieren die door het departement worden ter beschikking gesteld voor de voordrachten bij de huidige verkiezingen vindt U op de website (www.verkiezingen.fgov.be).

Het is niet verplicht is om deze formulieren te gebruiken voor het verzamelen van de voor de voordracht vereiste handtekening, maar het verdient terdege aanbeveling om de door het departement verspreide formulieren te gebruiken.

Het staat de politieke formaties vrij om zelf formulieren op te maken aan de hand waarvan de handtekeningen zullen verzameld worden, voor zover uiteraard wordt voldaan aan de vereisten die in de diverse kieswetten zijn gesteld met betrekking tot de voordrachten.  Het zal uiteindelijk de voorzitter van het kieskringhoofdbureau (Kamer) of van het collegehoofdbureau (Senaat) zijn die oordeelt over de ontvankelijkheid van de aan hem gedane voordrachten.

            De voordrachten van de kandidaturen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat moeten respectievelijk aan de voorzitter van het kieskringhoofdbureau en aan de voorzitter van het collegehoofdbureau worden overhandigd op zaterdag, 29ste dag vóór de stemming tussen 14 en 16 uur, of op zondag, 28ste dag vóór de stemming tussen 9 en 12 uur.

*  *
*  *  *


 

De 11 kieskringen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Nieuwe Provinciale Kieskringen

Aantal te kiezen leden
– kandidaten

Aantal kandidaat-opvolgers

 

Hoofdbureau van de Kieskring

Aantal
zetels tot 2002

Antwerpen

24

13

Antwerpen

24

Limburg

12

7

Hasselt

11

Oost-Vlaanderen

20

11

Gent

21

West-Vlaanderen

16

9

Brugge

17

K.K. Leuven (Vlaams-Brabant)

Kieskring B-H-V
Waals-Brabant

7

22

5

6

12

6

Leuven

 

Brussel
Nijvel

7

 

22
5

Henegouwen

19

11

Bergen

19

Luik

15

9

Luik

15

Luxemburg

4

6

Aarlen

3

Namen

6

6

Namen

6

 

150

 

 

150

De 2 kiescolleges van de Senaat

 

Kiescollege

Kieskringen

Hoofdbureau van het College

Aantal te kiezen leden

Nederlands

·         Vlaams-Gewest (min arr. Halle-Vilvoorde)

·         Kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde

Mechelen

25 (14 opvolgers)

Frans

·         Waals Gewest

·         Kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde

Namen

15 (9 opvolgers)

 

 

 

40

N.B.

·          De kandidatenlijsten moeten worden ingediend bij de kieskringhoofdbureaus voor de Kamer en bij de collegehoofdbureaus voor de Senaat op zaterdag, 29ste dag (tussen 14 en 16 uur) of zondag, 28ste dag (tussen 9 en 12 uur) vóór de stemming.  Het hoofdbureau doet een bericht uithangen in de kieskring met de vermelding van de precieze plaats en tijdstip waar de kandidaturen moeten worden ingediend.

·          De voorlopige afsluiting van de kandidatenlijsten in ieder hoofdbureau geschiedt op de maandag, 27ste dag vóór de stemming.

·          De definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten in ieder hoofdbureau gebeurt op de donderdag, 24ste  dag vóór de stemming (ingeval van een beroep bij de rechterlijke macht is dit op de maandag, 20ste  dag vóór de stemming).

·          Het aantal aparte kandidaat-opvolgers bedraagt maximaal de helft van het aantal te kiezen kandidaten plus 1 (cijfers na de komma worden verhoogd naar de volgende eenheid).

Er moeten steeds minstens 6 opvolgers zijn op een lijst.

·          Op elk van de lijsten mag noch het verschil tussen het aantal kandidaat-titularissen van elk geslacht, noch het verschil tussen het aantal kandidaat-opvolgers van elk geslacht, groter zijn dan één.

Noch de eerste twee kandidaat-titularissen, noch de eerste twee kandidaat-opvolgers van elk van de lijsten mogen van hetzelfde geslacht zijn.

BELANGRIJKE OPMERKING

DE FORMULIEREN KUNNEN STEEDS WORDEN AANGEPAST INGEVOLGE NIEUWE KIESWETGEVING !

Kamer (PDF)

Kamer (Word)

Senaat (PDF)

Senaat (Word)

Nouveautés