Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Voorzijde

MODEL VAN OPROEPINGSBRIEF VOOR DE FEDERALE WETGEVENDE KAMERS.

STEMBUREAUS MET TRADITIONELE STEMMING.

VERKIEZING VAN DE FEDERALE WETGEVENDE KAMERS
VAN 10 JUNI 2007

NMBS-code : 098

organismenummer : 099929

vorderingsnummer : E000001

Administratief arrondissement

Stad/Gemeente

Postnummer

_____________________________________________________________________________________

DE STEMMING IS VERPLICHT

 

Nr…… (nr. van de betrokkene op de lijst van de kiezers).

Identiteit van de kiezer :

Mevrouw/De heer (1) …………………………………

Voornamen …………………………………………...

Hoofdverblijfplaats met volledig adres …………………

M.

Gelieve U zondag 10 juni 2007, tussen 8.00 uur en 13 uur, voorzien van deze oproepingsbrief en van uw identiteitskaart, te begeven naar het hieronder aangewezen lokaal waar uw stembureau zich bevindt :

Bureau nr. …………………….

Lokaal ………………………...

ter verkiezing van ………(2) leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers ;

                              ………(2) Senatoren.

                                          Namens het College van Burgemeester en Schepenen :

De Secretaris,                                                                                                              De Burgemeester,

_______________________________________________________________

Op de keerzijde worden vermeld :

-         de tekst van de onderrichtingen voor de kiezer, model I ;

-         de tekst van artikel 94ter, § 1, eerste lid en § 2, tweede lid van het Kieswetboek ;

-         het voorschrift van artikel 130, eerste lid, 3° van het Kieswetboek ;

-         de tekst van artikel 147bis van het Kieswetboek.

__________
N.B.

(1)   De onnodige vermelding schrappen.

(2) Het aantal te verkiezen leden vermelden.

Nouveautés