FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Logo du site de la Belgique
Directie van de Verkiezingen
rss Imprimer la page
Vous êtes ici :Ontvangst > Kiezer  > Federaal 2010 > Woordenlijst > K - L

K - L

 

K

 • Kandidaat

  Burger van wie de kandidaatstelling voor een verkiezing werd aanvaard bij de definitieve afsluiting van de lijsten door een college- of kieskringhoofdbureau. Een kandidaat kan titularis of opvolger zijn.

  (Terug naar de top)

 • Kandidaat-opvolger

  Een kandidaat-opvolger is een kandidaat vermeld op een lijst bij de verkiezingen die een verkozen kandidaat-titularis, die niet daadwerkelijk kan zetelen, kan vervangen.

  (Terug naar de top)

 • Kandidaat-titularis

  Een kandidaat-titularis is een kandidaat vermeld op een lijst bij de verkiezingen die rechtstreeks verkozen kan worden.

  (Terug naar de top)

 • Kandidatenlijst

  Een lijst is een groep kandidaten die zich samen kandidaat wensen te stellen voor een verkiezing teneinde hetzelfde programma te verdedigen. Een lijst mag nooit meer kandidaten dan te verkiezen leden bevatten.

  (Terug naar de top)

 • Kandidatuur

  Handeling waardoor een burger zich kandidaat stelt voor een bepaalde verkiezing, waarvan de kieswetgeving de formaliteiten bepaalt (indiening van de kandidatuur x dagen voor de verkiezingen, x handtekeningen te verzamelen om de kandidatuur te valideren, …).

  (Terug naar de top)

 • Kamer van Volksvertegenwoordigers

  De Kamer van Volksvertegenwoordigers is één van de drie organen van de wetgevende Macht en is samengesteld uit 150 leden die om de vier jaar verkozen worden.

  (Terug naar de top)

 • Kanton

  De kieskringen worden ingedeeld in kieskantons.
  De kieskantons vallen vaak samen met een gerechtelijk kanton. Zij zijn samengesteld uit één of meerdere gemeenten. Er zijn 208 kieskantons in België.
  Zij vervullen voornamelijk taken in het kader van de uitvoering van de kiesverrichtingen, met name de aanwijzing van de leden van de bureaus, de ontvangst van de aanwijzing van de getuigen, de samenvatting van de resultaten van de stemopnemingsbureaus.

  (Terug naar de top)

 • Kantonhoofdbureau

  Het kantonhoofdbureau is een kiesbureau dat tijdens de verkiezing van het federaal Parlement, het Europees Parlement en de gewest- en gemeenschapsparlementen bevoegd is voor de samenstelling van de stem- en stemopnemingsbureaus, de aanwijzing van de getuigen in de stem en stemopnemingsbureaus en de controle van de kiesverrichtingen.

  (Terug naar de top)

 • Kiescijfer

  In overeenstemming met de kieswetgeving, wordt het kiescijfer van een lijst gevormd door het totaal van de stembiljetten met één of meerdere geldige stemmen voor deze lijst.
  Dit totaal wordt verkregen door de som van de vier subcategorieën van de stembiljetten (= stembiljetten met lijststemmen + stembiljetten met naamstemmen (titularissen en/of opvolgers) ten gunste van deze lijst).

  (Terug naar de top)

 • Kiescollege

  Onder kiescollege verstaat men alle kiezers die aan een bepaalde verkiezing deelnemen.
  Voor de wetgevende verkiezingen, worden de kiezers verdeeld in verschillende kiescolleges, namelijk een college per kieskring voor de verkiezing van de Kamer en één per kieskring voor de verkiezing van de Senaat.

  (Terug naar de top)

 • Kiesdeler

  Om de kiesdeler in een kieskring te bekomen in het systeem D’Hondt, deelt men het kiescijfer van elke lijst door 1, 2, 3, 4, enz. De op die manier bekomen quotiënten worden genummerd volgens grootte tot een totaal aantal quotiënten gelijk aan het aantal te bekomen zetels. Het laatste genummerde quotiënt dat recht geeft op een zetel wordt onderlijnd en vormt de kiesdeler.
  In het systeem van lijstenverbinding wordt de kiesdeler bekomen door het aantal geldige stembiljetten te delen door het aantal toe te kennen zetels in de kieskring.

  (Terug naar de top)

 • Kiesdrempel

  In een stelsel van evenredige vertegenwoordiging is er soms een kiesdrempel. Dit betekent dat een lijst van kandidaten die deelnemen aan de verkiezing een bepaald percentage stemmen moet behalen om deel te nemen aan de zetelverdeling. Sinds 2003 moet een kandidatenlijst in België, tijdens de federale verkiezingen, ten minste 5% van de stemmen behalen om deel te nemen aan de zetelverdeling van een kieskring.

  (Terug naar de top)

 • Kieskring

  Territoriale verdeling waarin de verkiezing van één of meerdere vertegenwoordigers zich afspeelt. In het kader van de verkiezing van 150 leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, wordt het grondgebied van het Koninkrijk zo verdeeld in 11 kieskringen, in dewelke telkens een bepaald aantal vertegenwoordigers verkozen wordt.

  (Terug naar de top)

 • Kieskringhoofdbureau

  Het kieskringhoofdbureau is een kiesbureau dat tijdens de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers of van de Gewestparlementen (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest spreekt men van « gewestelijk bureau ») bevoegd is voor de indiening en de aanvaarding van de kandidatenlijsten, de zetelverdeling en de aanwijzing van de verkozenen.

  (Terug naar de top)

 • Kiesquotiënt

  In een systeem van zetelverdeling met lijstenverbinding, wordt het kiesquotiënt bekomen door het kiescijfer van de lijst te delen door de kiesdeler. Het kiesquotiënt duidt door het cijfer van haar eenheden het aantal onmiddellijk aan de lijst toegekende zetels aan (eerste zetelverdeling tussen de lijsten).

  (Terug naar de top)

 • Kiesscherm

  Formaat waaronder de kandidatenlijsten verschijnen in de geautomatiseerde stemprocedure; die men hier kan raadplegen (link).

  (Terug naar de top)

 • Kiezer

  Burger die voldoet aan de voorwaarden van kiesbevoegdheid en die uit dien hoofde vermeld wordt op de kieslijst van een gemeente van het Koninkrijk.

  (Terug naar de top)

 

L

 • Letterwoord

  Het letterwoord is de vermelding die bovenaan een lijst van kandidaten op het stembiljet of een kiesscherm wordt opgenomen en bestaat uit maximum achttien tekens.

  (Terug naar de top)

 • Lijstduwer

  Het betreft een kandidaat, aanwezig op een lijst maar zeer ver van de verkiesbare plaatsen gerangschikt, die (gelet op zijn naamsbekendheid...) met zijn naam talrijke stemmen kan aantrekken waarvan de lijst in zijn geheel voordeel zal kunnen trekken, zonder dat deze laatste echter verkozen kan worden.

  (Terug naar de top)

 • Lijststem

  Stem die een kiezer uitbrengt via het vakje bovenaan de kandidatenlijst en waardoor hij zijn instemming met de volledige samenstelling van deze lijst te kennen geeft.

  (Terug naar de top)

 • Lijsttrekker

  Kandidaat geplaatst op de eerste plaats in de kandidaat-titularissen van een lijst die op zijn of haar naam een maximum aan stemmen voor deze lijst moet verzamelen.

  (Terug naar de top)

 • Lijstenverbinding

  Procedure waarbij de kandidaten van een lijst voor de verkiezingen kunnen verklaren een groep te vormen, met het oog op de zetelverdeling, met de kandidaten van lijsten aanwezig in andere kieskringen van dezelfde provincie. In deze procedure van zetelverdeling wordt het systeem D’Hondt niet toegepast.
  In de huidige stand van de wetgeving, is dit systeem enkel van toepassing bij de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen Brussel – Halle – Vilvoorde en de kieskring Leuven of de kieskring Waals-Brabant, alsook bij de verkiezing van het Waals Parlement.

  (Terug naar de top)

 • Logo

  Grafische weergave van de naam van een kandidatenlijst bij de verkiezingen die uit ten hoogste achttien tekens kan bestaan.

  (Terug naar de top)

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019