Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Keerzijde

Inhoudstafel

TEKST TE VERMELDEN

OP DE KEERZIJDE VAN

DE OPROEPINGSBRIEVEN VOOR DE

KIEZERS IN DE STEMBUREAUS

MET GEAUTOMATISEERDE STEMMING

BIJ DE GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN

VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

EN DE SENAAT

OP ZONDAG 10 JUNI 2007 :

·       ONDERRICHTINGEN AAN DE KIEZER

(Model I)

·       TEKST VAN ARTIKEL 94TER, § 1, EERSTE LID EN § 2, TWEEDE LID, ARTIKEL 130, EERSTE LID, 3° en ARTIKEL 147BIS, §§ 1 TOT 4 VAN HET

KIESWETBOEK.

Onderrichtingen voor de kiezer

Onderrichtingen voor de kiezer in de kieskantons die voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem zijn aangewezen bij de gelijktijdige verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voor de Senaat.

____________

1°     De kiezers worden tot de stemming toegelaten van 8 tot 15 uur.  Kiezers die zich om 15 uur in het lokaal bevinden, worden nog tot de stemming toegelaten.

2°     Nadat de voorzitter de identiteitskaart en de oproepingsbrief van de kiezer heeft gecontroleerd, overhandigt de voorzitter in ruil voor die documenten aan de kiezer een magneetkaart voor de stemming.

3°      

-         De kiezer mag zich niet langer in het stemhokje ophouden dan nodig is om te stemmen.  Om zijn stem uit te brengen, steekt hij eerst de magneetkaart in de daartoe bestemde gleuf van de lees-registreereenheid voor magneetkaarten van de stemmachine.

-         In de gemeenten waar de kiezer, krachtens de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, de taal van de stemverrichtingen kan kiezen, bepaalt hij door middel van de leespen die hem ter beschikking is gesteld, in welke taal hij zijn stemmen wil uitbrengen.

4°     De kiezer brengt eerst zijn stem uit voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en, nadat hij die bevestigd heeft, brengt hij zijn stem uit voor de verkiezing van de Senaat, die hij eveneens bevestigt.

5°     Voor iedere verkiezing geldt het volgende :

-         de kiezer duidt de lijst aan waarvoor hij wil stemmen door met de lichtpen loodrecht in de zone van de gekozen lijst te drukken ;

-         indien de kiezer akkoord is met de volgorde waarin de kandidaten-titularissen en opvolgers - voorkomen op de lijst, die hij steunt, plaatst hij de leespen loodrecht op het lichtstipje in het stemvak bovenaan die lijst, linksboven op het scherm ;

-         anders geeft de kiezer een naamstem voor één of meer kandidaten-titularissen en/of opvolgers - van die lijst, die worden voorafgegaan door een volgnummer, door de leespen loodrecht achtereenvolgens op het stemvak met de naam van die kandidaat of kandidaten te plaatsen.  Druk hiervoor met de lichtpen gelijk waar in het stemvak van een of meer gekozen kandidaten en/of opvolgers ; ieder gekozen kandidaat en/of opvolger wordt lichtgrijs.

6°     Nadat de kiezer zijn stem voor beide verkiezingen heeft bevestigd, neemt hij zijn magneetkaart terug.  De kiezer kan al dan niet opteren voor de visualisatie van zijn uitgebrachte stemmen.  De kiezer steekt hiervoor zijn magneetkaart terug in de gleuf ; er kan echter niets meer worden gewijzigd aan de uitgebrachte stemmen.  De kiezer geeft nadien zijn magneetkaart terug aan de voorzitter.

Nadat de voorzitter ze heeft gecontroleerd, verzoekt de voorzitter de kiezer ze in de stembus te steken.  De kiezer krijgt zijn identiteitskaart terug, alsook zijn oproepingsbrief, afgestempeld door de voorzitter of de daartoe gemachtigde bijzitter.

7°     De magneetkaart wordt geannuleerd :

a.       indien bij de in punt 6° bedoelde controle blijkt dat een merkteken of opschrift op de kaart werd gemaakt dat de kiezer herkenbaar kan maken ;

b.      indien de kiezer door een verkeerde manipulatie of door enige andere onvrijwillige beweging de hem overhandigde kaart heeft beschadigd ;

c.       indien de registratie van de kaart door de elektronische stembus om welke technische reden ook onmogelijk blijkt.

In de in het vorige lid bedoelde gevallen wordt de kiezer verzocht opnieuw te stemmen met een andere kaart.  Indien de kaart bij een tweede poging opnieuw wordt geannuleerd krachtens het vorige lid, a), wordt de kiezer niet meer toegelaten tot de stemming, aangezien zijn stem ongeldig wordt verklaard.

Wie zijn stemrecht meermaals uitoefent, of gestemd heeft zonder het recht daartoe te hebben of wie zonder geldige volmacht voor een ander heeft gestemd, is strafbaar.

Uittreksel kieswetboek

UITTREKSEL UIT HET KIESWETBOEK
______________________________________

Art. 94ter.  § 1. De voorzitters van de in artikel 94 bedoelde hoofdbureaus van de kieskring en de voorzitters van de in artikel 94bis bedoelde collegehoofdbureaus maken, ieder wat hem betreft, binnen vijfenzeventig dagen na de datum van de verkiezingen, in vier exemplaren, een verslag op ten behoeve van de Controlecommissie over de uitgaven die de politieke partijen en de kandidaten voor verkiezingspropaganda hebben gedaan, alsmede over de herkomst van de geldmiddelen
die zij daartoe hebben aangewend.
.….

§ 2.   ……

Een exemplaar van het verslag wordt vanaf de vijfenzeventigste dag na de verkiezingen ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg gedurende vijftien dagen ter inzage gelegd van alle kiesgerechtigden, op vertoon van hun oproepingsbrief voor de verkiezingen, die hieromtrent binnen dezelfde termijn schriftelijk hun opmerkingen kunnen formuleren.

Art. 130.  Ten laste van de Staat komen de verkiezingsuitgaven voor :

1°     …

2°     …

3°     de reiskosten voorgelegd door de kiezers die op de dag van de verkiezing niet meer in de gemeente verblijven waar ze als kiezer zijn ingeschreven, onder de voorwaarden bepaald door de Koning ;

4°     …

Artikel 147 bis

Art. 147bis. § 1. De volgende kiezers kunnen een andere kiezer machtigen om in hun naam te stemmen :

1° de kiezer die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat is om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden.  Deze onbekwaamheid moet blijken uit een medisch attest.  Geneesheren, die als kandidaat voor de verkiezing zijn voorgedragen, mogen een dergelijk attest niet afgeven.

2° de kiezer die om beroeps- of dienstredenen :

a)    in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers leden van zijn gezin of van zijn gevolg die met hem aldaar verblijven;

b)    zich de dag van de stemming in het Rijk bevindt, maar in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden.

Van de onder a) en b) bedoelde onmoge­lijkheid moet blijken door een attest van de militaire of burgerlijke overheid of van de werkgever onder wie de betrokkene ressorteert.

3° de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samen­wonen.

Van de uitoefening van het beroep moet blijken door een attest van de burgemees­ter van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven.

4° de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming ver­keert.

Deze toestand wordt bevestigd door de directie van de inrichting waar de betrokkene zich bevindt.

5° de kiezer die om redenen in verband met zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich op het stembureau te melden.

Deze onmogelijkheid moet blijken uit een attest dat is afgeven door de religieuze overheid.

6° de student die zich, om studieredenen, in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, op voorwaarde dat hij een attest voorlegt van de directie van de instelling waar hij zijn studies doet.

7° de kiezer die, om andere dan de hiervoor genoemde redenen, de dag van de stemming van zijn woonplaats afwezig is wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland, en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats vastgesteld geweest is, na voorleggen van de nodige bewijsstukken; de Koning bepaalt het model van het attest dat door de burgemeester moet worden afgegeven.   De aanvraag moet bij de burgemeester van de woonplaats uiterlijk de vijftiende dag vóór die van de verkiezing worden ingediend.

§ 2. Als gemachtigde kan elke andere kiezer aangewezen worden.

Ieder gemachtigde mag slechts één volmacht hebben.

§ 3. De volmacht wordt gesteld op een formulier waarvan het model door de Koning wordt bepaald ; het wordt kosteloos afgegeven op de gemeentesecretarie.

De volmacht vermeldt de verkiezingen waarvoor ze geldig is, de naam, de voornamen, de geboortedatum en het adres van de volmachtgever en van de gemachtigde.

Het volmachtformulier wordt door de volmachtgever en de gemachtigde ondertekend.

§ 4. Ten einde tot de stemming te worden toegelaten, overhandigt de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau waar de volmachtgever had moeten stemmen, de volmacht en een van de § 1 vermelde attesten en vertoont hij hem zijn identiteitskaart en zijn oproepingsbrief waarop de voorzitter vermeldt : "Heeft bij volmacht gestemd".

Formaat oproepingsbrieven

Opdat de oproepingsbrieven op de meest gemakkelijke manier door DE POST zouden kunnen uitgereikt worden, moeten ze aan de volgende voorwaarden voldoen :

1°           Oproepingsbrieven in een omslag of los verzonden

- Minimumafmetingen            :           90 x 140 mm

- Maximumafmetingen           :           120 x 235 mm

- Maximumgewicht               :           20 gr.

- Maximumdikte                   :           5 mm

- Plaats van het adres            : -         evenwijdig met de grootste afmeting van de zending.

-         in een zone van 15 mm vanaf de linker-, rechter- en onderrand en 40mm vanaf de bovenrand.

-         Het adres moet het postnummer van de plaats van bestemming vermelden.

Daarnaast moeten de los verzonden zendingen voldoende stevig en volledig dicht zijn om eventuele beschadigingen te voorkomen en de behandeling te vergemakkelijken.

2°           Verzending in kaartvorm

Naast de hierboven vermelde voorwaarden, moet het papier waaruit de zendingen vervaardigd zijn voldoende stevig zijn (140 gr/m²) en moet minstens de rechterhelft van de zendingen voorbehouden worden voor het adres van de bestemmeling, de afdruk van de datumstempel en eventuele dienstaanduidingen.

Nouveautés