Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Verkiesbaarheidsvoorwaarden bij de diverse verkiezingen

(Art. 41 van de Wet betreffende de verkiezing van het Europees Parlement).

Om in België verkiesbaar te zijn voor het Europees Parlement moet men :

1° Ingeschreven zijn op een Belgische kiezerslijst voor het Europees Parlement.

De nationaliteitsvoorwaarde wordt vervangen door het Europees Burgerschap, gekoppeld aan de verblijfplaats.

Deze voorwaarde moet vervuld zijn op de dag dat de kiezerslijst voor het Europees Parlement wordt opgemaakt (= 1 april 2004).

Op de dag van de verkiezing mag de kandidaat ook niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht (= 13 juni 2004).

Voor de kandidaat die onderdaan is van een andere lidstaat geldt bovendien dat zij op de datum van de verkiezing in hun staat van herkomst niet van het passief kiesrecht vervallen of geschorst verklaard zijn (= 13 juni 2004).

2° De volle leeftijd van 21 jaar hebben bereikt.

Deze voorwaarden moet vervuld zijn op de dag van de verkiezing (= 13 juni 2004).

3° Ofwel Nederlandstalig zijn indien men zich aanmeldt voor het Nederlandse kiescollege, ofwel Franstalig indien men zich aanmeldt voor het Franse kiescollege, ofwel Duitstalig indien men zich aanmeldt voor het Duitstalig kiescollege.

De kandidaat moet dit bevestigen in zijn akte van bewilliging van zijn kandidatuur.

Deze voorwaarde moet vervuld zijn uiterlijk op het ogenblik van de indiening van de voordrachtsakte (58ste of 57ste dag voor de verkiezing = 16 of 17 april 2004).

Opmerkingen

1)                Belgen die verblijven in een andere lidstaat van de Europese Unie (E.U.) en zich verkiesbaar willen stellen in België, moeten zich dus tijdig als kiezer in België hebben ingeschreven via hun diplomatieke of consulaire post (uiterlijk op 14 april 2004 – 60ste dag vóór de stemming).

2)                Belgen die verblijven in aan andere lidstaat van de E.U. kunnen zich ook verkiesbaar stellen in die lidstaat.

De kandidaat moet hiervoor voldoen aan de ter plaatse gestelde voorwaarden van verkiesbaarheid en ook van het passief kiesrecht in België niet vervallen of geschorst zijn verklaard.

VERKIESBAARHEIDSVOORWAARDEN
VOOR DE  RADEN VAN GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN

(Art. 24 Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der Instellingen –Vlaamse Raad en Waalse Gewestraad ; Art. 12 Bijzondere Wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen en Art. 5 Wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen).

Om tot deze Raden te kunnen worden gekozen, moet men:

1° Belg zijn.

De wijze waarop de Belgische nationaliteit werd bekomen (geboorte, naturalisatie, huwelijk, optie) speelt geen rol.

2° Het genot hebben van de burgerlijke en politieke rechten.

3° De volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

Deze voorwaarde moet vervuld zijn op de dag van de verkiezing.

4° Zijn woonplaats hebben in een gemeente van het grondgebied van zijn

Gewest en in overeenstemming daarmee inge­schreven zijn in de    bevolkingsregisters van die gemeente;

5° Niet verkeren in een der gevallen van uitsluiting of schor­sing van het kiesrecht, bedoeld in de artikelen 6 tot 9bis van het Kieswetboek.

Personen die tot een criminele straf (levenslang, dwangarbeid, hechtenis en opsluiting) werden veroordeeld, worden definitief uitgesloten van het kiesrecht.

In de uitoefening van het kiesrecht zijn geschorst:

· de gerechtelijk onbekwaamverklaarden en de personen die onder het statuut van verlengde minderjarigheid zijn g­eplaatst (artikelen 489 tot 515 BurgerlijkWetboek);

·  personen die tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden zijn veroordeeld,

op voorwaarde dat de straf zonder uitstel is uitgesproken en dat er geen hoger beroep meer tegen mogelijk is;

· personen die ter beschikking van de regering werden gesteld onder de vorm van internering;

De verkiesbaarheidsvereisten moeten vervuld zijn op de dag van de verkiezing (= 13 juni 2004), met uitzondering van de woonplaats- en inschrijvingsvereisten waaraan reeds voldaan moet zijn zes maanden voor de verkiezing (= 13 december 2003).

Nouveautés