Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Wet van 19 mei 1994 inzake de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven bij de verkiezing van het Europees Parlement

DIENST PUBLIC RELATIONS

EN INTERNATIONALE BETREKKINGEN

 

PERSMEDEDELING VAN DE CONTROLECOMMISSIE BETREFFENDE DE VERKIEZINGSUITGAVEN

Verkiezingen van het Europees Parlement en van de Raden op 13 juni 2004

Gecoördineerde wetten, gesloten protocolakkoorden en vademecum inzake verkiezingsuitgaven

In de loop van de maand maart 2004 hebben Kamer en Senaat twee wetsvoorstellen goedgekeurd tot wijziging van de wetten die de verkiezingsuitgaven regelen voor de verkiezingen van het Europees Parlement en de Raden. De wetten tot wijziging van de beide wetten van 19 mei 1994 werden bekrachtigd op 25 april 2004 en zullen eerlang worden bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Het is de bedoeling het parallellisme te herstellen tussen deze wetten, enerzijds, en de basiswet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, anderzijds.

De wet van 4 juli 1989 werd immers ingrijpend gewijzigd door de wet van 2 april 2003 (Belgisch Staatsblad, 16 april 2003). Zo werd het aantal verbodsbepalingen uitgebreid. Er mogen dus tijdens de sperperiode geen commerciële telefooncampagnes meer worden gevoerd, noch commerciële reclamespots op radio, televisie en in bioscopen worden uitgezonden.

Daarenboven heeft de Conferentie van de zeven parlementsvoorzitters op 11 maart 2004 twee protocolakkoorden afgesloten inzake de controle van de verkiezingsuitgaven en de toetsing van regeringsmededelingen. Beide bevoegdheden werden immers overgedragen aan de Raden, ieder wat hem betreft.

Gelet op het belang van deze wetswijzigingen en deze protocolakkoorden hebben Kamer en Senaat besloten om, onder de rubriek “Verkiezingen 13 juni 2004”, de volgende documenten op hun websites (www.dekamer.be en www.senate.be) te plaatsen :

Au vu de l’importance de ces deux modifications de loi et de ces protocoles d’accord, la Chambre et le Sénat ont décidé de mettre, sous la rubrique « Elections 13 juin 2004 », les documents suivants sur leurs sites (www.lachambre.be et www.senate.be) :

1.       een gecoördineerde versie van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement (stuk Kamer, nr. 51 1046/1 en Senaat, nr. 3-646/1);

2.       een gecoördineerde versie van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid; (stuk Kamer, nr. 51 1046/1 en Senaat, nr. 3-646/1)

3.       de twee protocolakkoorden;

4.       het vademecum dat de federale Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen op 9 april 2003 heeft gepubliceerd en dat, voor de interpretatie en de toepassing van de bovenvermelde wetten, door een van de protocolakkoorden van overeenkomstige toepassing is verklaard (stuk Kamer, nr. 50 2461/1 en Senaat, nr. 2-1600/1). Op deze wijze kan een uniforme interpretatie van de wetsbepalingen door de federale en de regionale of communautaire controlecommissies worden bewerkstelligd.

De Voorzitters van de Controlecommissie.

Brussel, 29 april 2004.

_____________________________________________________________________________________

Verantwoordelijke ambtenaren : Kamer van volksvertegenwoordigers – 1008 Brussel

Paul MULS – eerste directieraad

Tel.02/549.81.91 – Email: paul.muls@dekamer.be

Senaat – 1009 Brussel

Guido HOSTYN – eerste directieraad

Tel : 02/501.73.26 – Email : gh@senate.be

www.lachambre.be

VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE GEHELE KIESWETGEVING EN REGLEMENTERING INZAKE DE BEPERKING EN DE CONTROLE VAN DE VERKIEZINGSUITGAVEN BIJ DE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT EN DE RADEN OP 13 JUNI 2004

ZIE DOC 51/1046 (KAMER) EN DOC 3-646/1 (SENAAT) OP WEBSITE FEDERAAL PARLEMENT (RUBRIEK VERKIEZINGEN)

KLIKKEN OP DE VOLGENDE WEBSITE :


www.dekamer.be

Nouveautés