Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Overzichtslijst van de koninklijke en ministeriële besluiten terzake met verwijzing naar verschijningsdatum in het Belgisch Staatsblad

VERSIE : 11 JUNI 2004

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT EN DE RADEN OP 13 JUNI 2004

CHRONOLOGISCHE OVERZICHTSLIJST VAN DE VERKIEZINGSREGLEMENTERING
MET PUBLICATIEDATUM IN HET BELGISCH STAATSBLAD
.

N.B.

·         KB = Koninklijk Besluit - MB = Ministerieel Besluit

OB = Omzendbrief       - BS = Belgisch Staatsblad

·         Actuele gecoördineerde versies van het Algemeen Kieswetboek, Wet geautomatiseerde stemming, Kieswet Europees Parlement, Kieswetten Raden, Wetten controle verkiezingsuitgaven en Overzicht nieuwe wetsinitiatieven inzake de verkiezingen vindt U in deel B – Wetten van de website (www.verkiezingen.fgov.be).

1.      KB 09.08.1894 – Kiesmaterieel in stembureau – BS 18.08.1894 (gewijzigd bij KB 16.07.1976 KB 15.05.1990 – BS 13.06.1990 en KB  07.02.1991 – BS 19.04.1991)

2.      MB 10.08.1894 – Kiesmaterieel in stembureau – BS 18.08.1894 (gewijzigd bij MB’s 13.05.1963, 31.01.1980 en 06.05.1980 – BS 15.05.1980)

3.      KB 27.08.1982 – Terugbetaling reiskosten aan sommige kiezers – BS 03.09.1982 (gewijzigd bij KB 03.04.1995)

4.      KB 20.12.1984 – Wijze bekendmaking verkiezingsuitslagen – BS 14.02.1985

5.      KB 13.11.1991 – Normen verzekeringspolis leden kiesbureaus – BS 15.11.1991

6.      KB 15.04.1994 – Vaststelling afmetingen stembiljetten – BS 23.04.1994 (gewijzigd bij KB 24.04.1995 – BS 05.05.1995)

7.      KB 18.04.1994 - Algemene erkenningsvoorwaarden geautomatiseerde stemsystemen – BS 23.04.1994

8.      KB 10.04.1995 – Vaststelling volmachtformulier – BS 21.04.1995 (gewijzigd bij  KB 02.08.2002 – BS 24.08.2002)

9.      KB 30.03.1998 – Vaststelling geautomatiseerde kieskantons – BS 25.04.1998 (gewijzigd bij KB 11.04.1999 – BS 30.04.1999)

10.  KB 10.12.1998 – Registratie verkiezingsgiften van meer dan 125 euro – BS 23.12.1998

11.  MB 10.03.1999 – Volgorde stemming in geautomatiseerde kieskantons – BS 17.03.1999 (gewijzigd bij MB 09.04.2004 – BS 16.04.2004)

12.  KB 11.04.1999 – Bedrag presentiegeld kiesbureaus – BS 27.04.1999 (gewijzigd KB 11.12.2001 – BS 22.12.2001)

13.  KB 11.04.1999 – Vaststelling model oproepingsbrieven – BS 30.04.1999 (gewijzigd bij KB 18.05.2004 – BS 26.05.2004 – 2e editie)

14.   KB 04.05.1999 – Bepaling van het aandeel in de verkiezingsuitgaven ten laste van Gemeenschappen en Gewesten – BS 29.05.1999

15.   KB 06.05.1999 – Financiële tegemoetkoming Staat bij geautomatiseerde stemming – BS 02.06.1999

16.   OB 28.05.1999 – Dienstvrijstellingen bij verkiezingen – BS 17.06.1999

17.   KB 18.12.2002 – Erkenning adviesorgaan Bureau Van Dijk voor goedkeuring verkiezingssoftware - BS 10.01.2003

18.   KB 09.03.2003 – Gebruik nationaal nummer Rijksregister in kieszaken - BS 20.03.2003 – 3e editie

19.   OB 28.03.2003 – Mededeling beroep in openbare sector en onderwijs aan gemeenten voor verkiezingen – BS 04.04.2003 – 2e editie

20.   Besluit 04.09.2003 – Besluit van de Waalse Regering inzake de nieuwe zetelverdeling in de kieskringen van Wallonië voor verkiezing Waalse Gewestraad – BS 12.09.2003 – 2e editie

21.   Besluit 26.09.2003 – Besluit van de Vlaamse Regering inzake de nieuwe zetelverdeling in de kieskringen van Vlaanderen voor verkiezing Vlaamse Raad – BS 28.10.2003 (gewijzigd bij besluit van 23.04.2003 – BS 12.05.2004)

22.   MB 09.12.2003 – Tabel met maxima verkiezingsuitgaven voor verkiezing Europees Parlement – BS 12.12.2003

23.   OB 10.12.2003 – Inschrijving Europese burgers als kiezers in België voor verkiezing Europees Parlement – BS 19.12.2003 – 2e editie

24.   KB 31.03.2004 – Zetelverdeling over Vlaanderen en Wallonië voor verkiezing Europees Parlement – BS 15.04.2004 – 2e editie (KB 08.10.2002 – BS 13.11.2002-2e editie wordt opgeheven)

25.   MB 02.04.2004 – Verbod gebruik van sommige letterwoorden of logo’s – BS 06.04.2004

26.   MB 07.04.2004 – Tabel met maxima verkiezingsuitgaven voor verkiezingen Raden – BS 13.04.2004 – 3e editie

27.   MB 09.04.2004 - Vaststelling beschermde letterwoorden of logo’s met nationale nummers - BS 13.04.2004 – 3e editie, alsook bericht dd. 23.04.2004 met lokale nummers in de collegehoofdbureaus voor verkiezing Europees Parlement – BS 23.04.2004 – 3e editie

28.   MB 09.04.2004 – Vaststelling onderrichtingen voor kiezers in elektronische stembureaus – BS 16.04.2004

29.   KB 12.04.2004 – Algemeen besluit houdende regeling van sommige kiesverrichtingen (kandidatuurstelling, procedure Raad van State, prijs voor afschriften samenstelling kiesbureaus, presentiegelden leden kiesbureaus, verzekerings- polis leden kiesbureaus, terugbetaling        reiskosten aan sommige kiezers, model volmachtformulier, openingsuren stembureaus, beginuren telbureaus, kiesmaterieel stembureaus, model oproepingsbrief, aantal kiezers in elektronische stembureaus en slotbepalingen)–BS 15.04.2004 – 2e editie

30.   OB 11.05.2004 – Bericht aan de kiezers inzake de stemming (Art. 107 Kieswetboek) – BS 13.05.2004

31.   0B 11.05.2004 – Samenstelling College deskundigen geautomatiseerde stemming – BS 13.05.2004

32.   MB 17.05.2004 – Aanwijzing stembureaus in Aubel en Heuvelland voor verkiezing Europees Parlement – BS 21.05.2004

33.   MB’s 17.05.2004 - Modellen inzake verkiezingsuitgaven voor politieke partijen, kandidaten en kieshoofdbureaus – BS 21.05.2004

34.   MB 18.05.2004 - Vaststelling prijs publicaties verkiezingsuitslagen voor Europees Parlement – BS 21.05.2004

35.   MB 07.06.2004 - Erkenning software geautomatiseerde stemsystemen Digivote en Jites – BS 09.06.2004

      MB 10.06.2004 - Erkenning software zetelverdeling en aanwijzing gekozenen – Stesud en Cevi – BS 11.06.2004 – 2e editie

36.   KB 05.06.2004 -  Registratie en bewaring verslagen verkiezingsuitgaven – BS 09.06.2004

37.   KB ….               - Vaststelling bijdrage van de gemeenten voor de geautomatiseerde stemming – BS …

38.   OB….                - Bericht geldigverklaring verkiezingen en vernietiging stembiljetten –BS …

P.S.

·     Formulieren van 31 maart 2004 zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 april 2004.

·     Onderrichtingen van 15 april 2004 voor :

     1°       de kieshoofdbureaus (colleges, kieskringen en kantons)

     2°       de stembureaus en stemopnemingsbureaus met traditionele stemming

     3°       de stembureaus met geautomatiseerde stemming

zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 april 2004 – 2e editie.

Nouveautés