FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Logo du site de la Belgique
Directie van de Verkiezingen
rss Imprimer la page

Taken van diverse actoren

SCHEMA

TOELICHTINGEN BIJ DE DIVERSE ACTOREN

 • De stembureaus zijn gemeenschappelijk bij het traditioneel en elektronisch stemmen voor de verkiezingen van de Kamer.
 • Er zijn aparte stemopnemingsbureaus (“telbureaus”) voor de verkiezingen van de Kamer, de Gewest- en Gemeenschapsparlementen en het Europese Parlement. In alle kieskringen worden de stemopnemingsbureaus gesplitst in een bureau A (telling stembiljetten Kamer), een bureau B (telling stembiljetten Gewest- en Gemeenschapsparlementen) en een bureau C (telling stembiljetten Europees Parlement).

In de kieskantons met elektronische stemming zijn er geen stemopnemingsbureaus meer.  De totalisatie van de stemmen van alle verkiezingen geschiedt dan onmiddellijk op het kantonhoofdbureau.

 • Er is een kantonhoofdbureau A voor de verkiezing van de Kamer, een kantonhoofdbureau B voor de verkiezing van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen en een kantonhoofdbureau C voor de verkiezing van het Europese Parlement

Binnen de 209 kieskantons in België zijn er 62 kieskantons met elektronische stemming en 147 kieskantons met traditionele (of gemengde) stemming. Alle kieskantons in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en in het Duitstalig kiesgebied zijn elektronisch
In deze 62 elektronische kantons is er maar één kantonhoofdbureau voor alle verkiezingen

 • Er is een kieskringhoofdbureau A voor de verkiezing van de Kamer.  Bij de Kamerverkiezingen zijn er 11 kieskringen.
 • Er is een apart provinciehoofdbureau voor de verkiezing van het Europees Parlement in iedere provinciehoofdplaats.

  Een apart hoofdbureau van de kieskring Brussel-Hoofdstad vervult de functies van provinciehoofdbureau te Brussel.

  Het collegehoofdbureau van het Duitstalig kiescollege te Eupen oefent de functies van provinciehoofdbureau uit voor het Duitstalig kiesgebied.

 • Er is een collegehoofdbureau voor de verkiezing van het Europees Parlement te Mechelen (Nederlands kiescollege), te Namen (Frans kiescollege) en te Eupen (Duitstalig kiescollege).
 • Er is een kieskringhoofdbureau B voor de verkiezing van de Parlementen van Regio en Gemeenschap.

  Het kieskringhoofdbureau voor de verkiezing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement wordt Gewestbureau genoemd.

  Het kieskringhoofdbureau voor de verkiezing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt Hoofdbureau van het kiesgebied genoemd.

 • Voor de verkiezing van het Waals Parlement worden de taken van lijstenverbindingen ("apparentering") tussen de kieskringen van een provincie vervuld door het provinciaal centraal bureau, dat het kieskringhoofdbureau in de provinciehoofdplaats is.

  In de provincie Waals-Brabant zijn er geen lijstenverbindingen, omdat er slechts 1 kieskring is.

 • Het bijzonder kiesbureau, dat ingesteld wordt bij FOD Binnenlandse Zaken, zorgt voor het stemrecht van de Belgen in de Europese Unie die zich hebben geregistreerd als kiezer in België voor het Europees Parlement.
 • De gemeenten en de provincies hebben onder meer belangrijke taken bij de organisatie en de logistiek van de kiesbureaus.
 • De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (BIZA) staat in voor de algemene organisatie van de verkiezingen.

1a. Taak van het gemeentebestuur

 • Voorbereidend werk :
 • Bijhouden kieswijkindeling en bureau-adressen

* Kieswijkindeling : permanent
* Bureau-adressen, aantal bureaus met kiesmateriaal en controle stemmachines bij de elektronische stemming

 • Naam burgemeester en secretaris : kiezerslijsten en oproepingskaarten
 • Inrichting van de kiesbureaus in de gemeente
 • Extractie kiezerslijsten

1° via het Rijksregister
2° via eigen bestanden

 • Geografische verdeling van de kiezers
 • Diverse lijsten onmiddellijk beschikbaar maken
 • Maken van reproducties kiezerslijsten op verschillende dragers (geografisch en alfabetisch)
 • Drukken van postklare en geactualiseerde oproepingsbrieven

1b. Taak van het provinciebestuur

 • Uitvaardigen van een provinciebesluit inzake de affichage van verkiezingspropaganda
 • Indeling van de stembureaus in het kieskanton met instemming van de gemeentebesturen
 • Controle van de toegezonden kiezerslijsten door de gemeentebesturen en bezorgen van de kiezerslijst, per stembureau, aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau
 • Controle op het tijdig toesturen van de oproepingsbrieven door de gemeentebesturen aan de kiezers
 • Bezorgen van het nodige stempapier (wit-Kamer ; blauw – Europa; roos – Gewest- en Gemeenschapsparlementen) aan de voorzitter van het kieskring- en provinciehoofdbureau
 • Regelen van de betaling van de verkiezingskosten van de hoofdbureaus en de omslag ervan aan de gemeentebesturen.

2. Taak van stembureau (Europees Parlement, Kamer en Gewest- en Gemeenschapsparlementen)

 • Toelating kiezers tot het stembureau van 8 tot 14 bij de traditionele stemming en van 8 tot 16 voor de elektronische stembureaus
 • Na het sluiten van het bureau wordt de staat van de afwezige kiezers opgemaakt en binnen de 3 dagen verzonden naar de vrederechter van het kanton
 • Opmaken van het PV van de stemming
 • Bezorgen lijst presentiegeld aan kantonvoorzitter

Manueel of elektronisch kiezen :

 • Manueel
  • Tellen van de stembiljetten in het stemopnemingsbureau A (Kamer), in het stemopnemingsbureau B (Gewest- en Gemeenschapsparlementen) en in het stemopnemingsbureau C (Europa)
  • Alle stembiljetten worden onder verzegelde omslagen met het PV en andere documenten overgemaakt aan het stemopnemingsbureau
 • Elektronisch
  • Vaststellen in het stembureau van met name het aantal geregistreerde stemmen
  • De gegevensdragers met de geregistreerde stemmen bezorgen aan kantonhoofdbureau met het PV en andere documenten voor de telling

2. Taak van het stemopnemingsbureau (Europees Parlement, Kamer en Gewest- en Gemeenschapsparlementen – traditionele stemming )

 • Samenstelling stemopnemingsbureau A (telbureau - Kamer) en B (telbureau - Gewest- en Gemeenschapsparlementen) ten laatste om 15u en stemopnemingsbureau C (Europees Parlement) ten laatste om 16 uur

N.B.

 • Stemopnemingsbureau A voor de stembiljetten van de Kamer, Stemopnemingsbureau B voor de stembiljetten van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen en stemopnemingsbureau C voor de stembiljetten van het Europese Parlement . 
 • Geen stemopnemingsbureaus bij elektronische stemming.
 • Start pas met de telling als alle omslagen met stembiljetten in ontvangst zijn genomen
 • Resultaten telling in tabelvorm laten goedkeuren door kantonhoofdbureau A (Kamer), door kantonhoofdbureau B (Gewest- en Gemeenschapsparlementen) en door kantonhoofdbureau C (Europees Parlement)
 • Openbare afkondiging van de uitslagen van de telling van de stemmen
 • Stuurt het PV, de betwiste stembiljetten en de PV’s van de stembureaus op naar
  • Kamer : provinciaal kieskringhoofdbureau
  • Europees Parlement : provinciehoofdbureau
  • Gewest- en Gemeenschapsparlementen: kieskringhoofdbureau
 • Stuurt het pak met de niet-betwiste stembiljetten, de aanstippingslijsten en de teruggenomen stembiljetten naar de griffie van REA of vredegerecht
 • Stuur het pak met de niet-gebruikte stembiljetten naar de provinciegouverneur
 • Bezorgt de lijst met het presentiegeld aan de kantonvoorzitter

N.B. Stemopneming van de Belgen in het buitenland die kozen voor stemming per brief :

 • in het kanton in de kieskringhoofdplaats
 • in een kanton van de kieskring aangewezen door het hoofdbureau wanneer het kanton van de hoofdplaats van de kieskring geautomatiseerd is.

4a. Taak van het kantonhoofdbureau A (Kamer)

N.B. In de kieskantons met geautomatiseerde stemming is er slechts 1 kantonhoofdbureau voor alle verkiezingen.

 • Bericht met plaats en uur waar de aanwijzingen van getuigen voor de stemopnemingsbureaus A in ontvangst worden genomen
 • Aanwijzing van de getuigen zowel voor de stemopnemingsbureaus A
 • Ontvangst resultaten van de stemopnemingsbureaus A en goedkeuring (bij elektronisch kiezen ontvangt de kantonvoorzitter die van de stembureaus via de gegevensdragers)
 • Stuurt op de verkiezingsdag de gedeeltelijke en volledige uitslagen (lijst- en naamstemmen) onmiddellijk en continue door via digitale weg naar BIZA
 • Stuurt alle resultaten met officieel PV digitaal met eID onmiddellijk door naar :
  • BIZA
  • provinciaal kieskringhoofdbureau A
 • Ontvangst van de lijsten voor de presentiegelden en verzending van deze lijsten naar BPost voor betaling

4b. Taak van het kantonhoofdbureau B (Gewest- en Gemeenschapsparlementen)

 • Bericht met plaats en uur waar de aanwijzingen van getuigen voor de stemopnemingsbureaus B (Gewest- en Gemeenschapsparlementen) in ontvangst worden genomen
 • Aanwijzing van de getuigen voor de stemopnemingsbureaus B (Gewest- en Gemeenschapsparlementen)
 • Ontvangst resultaten van de stemopnemingsbureaus B (Gewest- en Gemeenschapsparlementen) en goedkeuring
 • Stuurt alle resultaten met officieel PV digitaal met eID onmiddellijk door naar :
  • BIZA (Gewest- en Gemeenschapsparlementen – gedeeltelijke en volledige)
  • naar kieskringhoofdbureau (Gewest- en Gemeenschapsparlementen).

4c. Taak van het kantonhoofdbureau C (Europees Parlement)

 • Aanwijzing van voorzitters en bijzitters van de stembureaus en deelt de samenstelling ervan mede aan de voorzitters stembureaus
 • Aanwijzing van voorzitters èn bijzitters van de stemopnemingsbureaus(“telbureaus”) A (Kamer), B (Gewest- en Gemeenschapsparlementen) en C (Europees Parlement) en deelt de samenstelling ervan mede aan de voorzitters telbureaus
 • Verzending van de kiezerslijsten aan voorzitters van de stembureaus
 • Verstrekken van afschriften van de lijst met de samenstelling van de kiesbureaus
 • Verzending definitieve lijst van de voorzitters van de kiesbureaus aan de respectievelijke voorzitters van de hoofdbureaus
 • Bericht met plaats en uur waar de aanwijzingen van getuigen voor de stembureaus en stemopnemingsbureaus C (Europees Parlement) in ontvangst worden genomen
 • Aanwijzing van de getuigen voor de stembureaus en de stemopnemingsbureaus C (Europees Parlement)
 • Loting tot aanwijzing van de stembureaus waarvan de stembiljetten door elk stemopnemingsbureau A (Europees Parlement) en B (Gewest- en Gemeenschapsparlementen) en C (Europees Parlement) zullen onderzocht worden en samenstelling van de telbureaus
 • Bezorgen van de blauwe stembiljetten (Europees Parlement) aan de voorzitters van de stembureaus
 • Verzending van het PV dat na de stemopneming dient ingevuld te worden naar de voorzitters van de stemopnemingsbureaus C (Europees Parlement)
 • Ontvangst resultaten van de stemopnemingsbureaus C (Europees Parlement) en goedkeuring
 • Stuurt alle resultaten met officieel PV digitaal met eID onmiddellijk door naar:
  • BIZA (Europees Parlement – gedeeltelijke en volledige)
  • naar provinciehoofdbureau (Europees Parlement).

5a. Taak van het kieskringhoofdbureau A per provincie (Kamer)

 • Mededeling plaats, datum en uur voor in ontvangstname van de kandidatuurstellingen
 • In ontvangstneming en inzagerecht van de akten van voordracht van de kandidaten
 • Verzending van een uittreksel van alle ingediende lijsten aan BIZA op digitale wijze (controle meervoudige kandidaturen, maken van de schermafdrukken bij elektronische stemming en inzameling van de resultaten)
 • Samenstelling van  het hoofdbureau
 • Afsluiten kandidatenlijsten (op maximaal 3 tijdstippen)
  • Voorlopige
  • Definitieve (indien geen beroep)
  • Definitieve (indien beroep)
 • In ontvangstname van bezwaarschriften tegen kandidaturen en verwittigen van betrokkenen
 • Ingeval van verkiezing zonder strijd (alles doorgeven aan de griffier van de Kamer)
 • Nummeren van lijsten en opmaken van het stembiljet, waarop de kandidaten per lijst ook genummerd zijn
 • Aanplakking van de kandidatenlijsten in alle gemeenten
 • Witte stembiljetten laten drukken
 • Schermafdrukken (bij elektronisch kiezen) goedkeuren na opmaak door BIZA
 • Meedelen (indien voorafgaand gevraagd) van de officiële kandidatenlijsten
 • Het (eventueel) beroep tegen de afwijzing van een kandidatuurstelling wegens onverkiesbaarheid, wordt zonder dagvaarding of oproeping voor de Eerste Kamer van het Hof van Beroep gebracht
 • Belgen in het buitenland
  • Opsturen van stembiljetten naar BUZA (persoonlijk kiezen of bij vol-macht in diplomatieke post)
  • Opsturen van kiesomslagen naar kiezers via diplomatieke post (kiezen per briefwisseling)
 • Verzending van de stembiljetten onder verzegelde omslag aan de voorzitters van de stembureaus
 • Verzending van het PV dat na de stemopneming dient ingevuld te worden naar de voorzitters van de stemopnemingsbureaus
 • Mededelen aan BIZA op zondagmiddag van de stemming hoeveel Belgische kiezers in 't buitenland hebben gestemd per briefwisseling
 • Verzamelt de resultaten van de diverse kantonhoofdbureaus en van de gewestelijke stemopnemingsbureaus van  BUZA
 • Voert een algemene telling van de stemmen en de zetelverdeling uit
 • Aanwijzing van de verkozenen en opvolgers.
 • PV met resultaten, zetelverdeling en aanwijzing gekozenen digitaal met eID verzenden naar BIZA
 • PV op papier èn digitaal met eID, verzenden aan de griffier van de Kamer
 • Legt het verslag van de verkiezingsuitgaven bij de griffie van REA voor opmerkingen van kiezers ; vervolgens overmaking aan Parlementaire Controlecommissie.

5b. Taak van het kieskringhoofdbureau B (Gewest- en Gemeenschapsparlementen)

 • Mededeling plaats, datum en uur voor in ontvangstname van de kandidatuurstellingen voor de Gewest- en Gemeenschapsparlementen
 • In ontvangstneming en inzagerecht van de akten van voordracht van de kandidaten
 • Verzending van een uittreksel van alle ingediende lijsten aan BIZA op digitale wijze (controle meervoudige kandidaturen, maken van de schermafdrukken bij elektronische stemming en inzameling van de resultaten)
 • Samenstelling van het hoofdbureau (kieskringhoofdbureau B + gewestbureau te Brussel)
 • Afsluiten kandidatenlijsten (op maximaal 3 tijdstippen)
  • Voorlopige
  • Definitieve (indien geen beroep)
  • Definitieve (indien beroep)
 • In ontvangstname van bezwaarschriften tegen kandidaturen en verwittigen van betrokkenen
 • Ingeval van verkiezing zonder strijd: alles doorgeven aan de griffier van de desbetreffende assemblee
 • Nummeren van de lijsten en opmaken van het stembiljet
 • Aanplakking van de kandidatenlijsten in alle gemeenten
 • roze stembiljetten laten drukken
 • Ontvangst en controle lijstenverbindingen ("apparentering" – uitsluitend voor de verkiezing van het Waals Parlement en de verkiezing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement) en meedelen aan BIZA
 • Schermafdrukken (bij elektronisch kiezen) goedkeuren na opmaak door BIZA
 • Meedelen (indien voorafgaand gevraagd) van de officiële kandidatenlijsten
 • Het (eventueel) beroep tegen de afwijzing van een kandidatuurstelling wegens onverkiesbaarheid, wordt zonder dagvaarding of oproeping voor de Eerste Kamer van het Hof van Beroep gebracht
 • Verzending van de stembiljetten onder verzegelde omslag aan de voorzitters van de stembureaus
 • Verzending van het PV dat na de stemopneming dient ingevuld te worden naar de voorzitters van de stemopnemingsbureaus B (Parlementen van Regio en Gemeenschap)
 • Verzamelt de resultaten van de diverse kantonhoofdbureaus 
 • PV met resultaten, zetelverdeling en aanwijzing gekozenen digitaal met eID verzenden naar BIZA
 • PV op papier èn digitaal met eID, verzenden naar de desbetreffende assemblee
 • Nadien zendt het hoofdbureau het PV Legt het verslag van de verkiezingsuitgaven bij de griffie van REA voor opmerkingen van kiezers ; vervolgens overmaking aan de bevoegde Parlementaire Controlecommissie.

5c. Taak van het provinciaal centraal bureau (Uitsluitend voor het Waals Parlement – kieskringhoofdbureau in de provinciehoofdplaats)

Na ontvangst van de PV's uit de kieskringhoofdbureaus (die de eerte zetelverdeling op het niveau van de kieskring hebben gedaan), doet  het provinciale hoofdbureau de algemene provinciale telling van de stemmen, de aanvullende zetelverdeling en de aanwijzing van de gekozenen en opvolgers.
PV met resultaten verzenden naar BIZA en naar de griffier van de betrokken assemblee.

6. Taak van het provinciehoofdbureau (Europees Parlement)

 • Laat de blauwe stembiljetten drukken
 • Stuurt de stembiljetten onder verzegelde omslag naar de voorzitters van de kantonhoofdbureaus C, die de stembiljetten bezorgen aan de voorzitters stembureaus
 • Verzamelt en totaliseert alle resultaten van de kantonhoofdbureaus C (Europees Parlement) in de provincie
 • PV met resultaten verzenden naar BIZA
 • Stuurt het PV met de stemopneming door naar het collegehoofdbureau (Europees Parlement) op digitale wijze met eID èn op papier.

7. Taak van het collegehoofdbureau (Europees Parlement – te Mechelen, te Namen en te Eupen)

 • Mededeling plaats, datum en uur voor in ontvangstname van de kandidatuurstellingen voor het Europees Parlement
 • In ontvangstneming en inzagerecht van de akten van voordracht van de kandidaten
 • Verzending van een uittreksel van alle ingediende lijsten aan BIZA op digitale wijze (controle meervoudige kandidaturen, maken van de schermafdrukken bij elektronische stemming en inzameling van de resultaten)
 • Samenstelling van het collegehoofdbureau
 • Afsluiten kandidatenlijsten (op maximaal 3 tijdstippen)
 • Voorlopige
 • Definitieve (indien geen beroep)
 • Definitieve (indien beroep)
 • In ontvangstname van bezwaarschriften en verwittigen van betrokkenen
 • Ingeval van verkiezing zonder strijd: alles doorgeven aan de griffier van de Kamer
 • Nummeren van de lijsten en opmaken van het stembiljet
 • Aanplakking van de kandidatenlijsten in alle gemeenten
 • Opsturen modelstembiljet naar provinciehoofdbureaus voor het drukken van de blauwe stembiljetten
 • Schermafdrukken (bij elektronische kiezen) goedkeuren na opmaak door BIZA
 • Meedelen (indien voorafgaand gevraagd) van de officiële kandidatenlijsten
 • Het (eventueel) beroep tegen de afwijzing van een kandidatuurstelling wegens onverkiesbaarheid, wordt zonder dagvaarding of oproeping voor de Eerste Kamer van het Hof van Beroep (Antwerpen of Luik) gebracht of bij de Raad van State (inzake taalverklaring kandidaten)
 • Verzamelt de resultaten van de provinciehoofdbureaus
 • PV met resultaten, zetelverdeling en aanwijzing gekozenen digitaal met eID verzenden naar BIZA
 • PV op papier èn digitaal met eID, verzenden naar de griffier van de Kamer

Legt het verslag van de verkiezingsuitgaven bij de griffie van REA voor opmerkingen van kiezers ; vervolgens overmaking aan de Parlementaire Controlecommissie.

8a Taak van FOD Binnenlandse Zaken (BIZA)

 • Publicatie van reglementering, onderrichtingen en formulieren in het BS
 • Nota’s aan hoofdbureaus, gemeenten, provincies en politieke partijen
 • Brochure en website verkiezingen
 • Organisatie Nacht van de verkiezingen
 • Digitale inzameling kandidatenlijsten en resultaten
 • Organisatie van de elektronische stemming (BIZA)
 • Maken van allerlei kiezerslijsten en statistieken voor de Belgische kiezers in het buitenland, volgens de 5 stemwijzen, ten behoeve van de hoofdbureaus, BUZA en de gemeentebesturen
 • Bekendmaking verboden letterwoorden of logo’s  in BS
 • In ontvangst nemen akten van bescherming van het letterwoord en toekenning van de nationale nummers
 • Mededeling van de verschillende beschermde letterwoorden of logo’s met nationale nummers aan de voorzitters van de hoofdbureaus
 • Tabel beschermde letterwoorden of logo’s met nationale nummers in BS
 • Ontvangst van de lijsten (en aanpassingen bij voorlopige en definitieve afsluiting) op digitale wijze vanuit de hoofdbureaus voor de controle van de dubbele kandidaturen, voor de aanmaak van de schermafdrukken bij de elektronische stemming en voor de inzameling van de resultaten
 • Publicatie in BS van de maximumbedragen verkiezingsuitgaven door kandidaten en partijen
 • Mededeling aan de hoofdbureaus van eventuele meervoudige kandidaturen
 • Publicatie in het BS van het bericht aan de kiezer inzake dag van de stemming en openingsuren
 • Aanmaak van de modelschermen met lijsten en kandidaten bij de elektronische stemming en goedkeuring door de hoofdbureaus
 • Aanmaak van de gegevensdragers voor stembureaus en kantonhoofdbureaus
 • Levering van de gegevensdragers bij de kantonvoorzitters
 • Opvolging van de installatie van de elektronische stembureaus en de controle van de stemapparatuur
 • Inzameling van de gedeeltelijke en volledige resultaten van de lijsten en kandidaten vanuit de kantonhoofdbureaus op de dag van de stemming en de maandag op digitale wijze -> directe verspreiding naar de media en de burgers (website)
 • Ontvangst van de PV’s met de resultaten, zetelverdeling en aanwijzing gekozenen en opvolgers op digitale wijze met eID vanuit alle kieshoofdbureaus.
 • Publicatie van de officiële resultaten op website en brochure.

8b. Taak van het Bijzonder Kiesbureau bij FOB BIZA (Europees Parlement)

 • Opmaak van de definitieve kiezerslijst van de Belgen die verblijven in de Europese Unie en zich hebben laten registreren als kiezers in België (stemming per briefwisseling).
 • Mededeling van het aantal ingeschreven Belgische kiezers uit de Europese Unie aan ieder collegehoofdbureau te Mechelen, te Namen en te Eupen. Ieder collegehoofdbureau laat het vereiste aantal stembiljetten drukken voor de Belgen uit de Europese Unie en bezorgt die aan het bijzonder kiesbureau
 • Aangetekende zending van het blauw stembiljet met de retouromslag en andere stukken aan de Belgische kiezer in de Europese Unie voor de stemming per briefwisseling
 • Ontvangst en bewaring van de teruggezonden stembiljetten tot de dag van de stemming
 • Op de dag van de stemming ('s middags) opmaak van het PV van het Bijzonder Kiesbureau met het aantal toegekomen stembiljetten per kiescollege en onmiddellijk bezorgen van de desbetreffende stembiljetten aan ieder kiescollege voor de stemopneming.

9. Taak van FOD Buitenlandse Zaken (BUZA) en diplomatieke posten

 • Organisatie van de inschrijving van de Belgen in het buitenland als kiezer voor de federale Parlementsverkiezingen
 • Sturen van de oproepingsbrieven (toegezonden door de gemeenten) via de diplomatieke posten aan de kiezers (de kiezers die stemmen per briefwisseling krijgen geen oproepingsbrief)
 • Sturen van de stembiljetten (toegezonden door de hoofdbureaus) via BUZA te Brussel aan de diplomatieke posten
 • Inrichten van de stembureaus door de diplomatieke posten voor de kiezers die persoonlijk of bij volmacht stemmen in de diplomatieke post op woensdag vóór de stemmingsdag in België van 13 tot 21 uur plaatselijke tijd
 • Toesturen van de stembiljetten door de diplomatieke posten aan de gewestelijke stemopnemingsbureaus van BUZA te Brussel
 • Mededeling door de gewestelijke stemopnemingsbureaus van gedeeltelijke en volledige resultaten aan BIZA tijdens de nacht van de verkiezingen

10. Overzicht van stemming van Belgische kiezers in het buitenland en de verwerking van de stembiljetten.-

a. Kamer:

Persoonlijke stemming of de stemming bij volmacht in een gemeente van het Rijk
 • De kiezer brengt persoonlijk zijn stem uit in een stembureau van de gekozen Belgische gemeente of bij volmacht via een kiezer van de gekozen Belgische gemeente
 • De verwerking van de stemmen gebeurt in het telbureau (traditionele stemming) of in het kantonhoofdbureau (elektronische stemming) zoals voor de Belgische kiezers in België
Persoonlijke stemming of stemming bij volmacht in de diplomatieke post
 • De kiezer brengt persoonlijk zijn stem uit in het stembureau van zijn diplomatieke post of bij volmacht via een kiezer uit het ambtsgebied van zijn diplomatieke post
 • de telling van deze stembiljetten (na toezending door de diplomatieke posten) geschiedt doorde gewestelijke stemopnemingsbureaus van BUZA
 • De gewestelijke stemopnemingsbureaus delen de gedeeltelijke en volledige resultaten direct mede aan BIZA
 • De gewestelijke stemopnemingsbureaus delen het PV met de resultaten voor lijsten en kandidaten mede aan de kieskringhoofdbureaus (Kamer)
Stemming per briefwisseling
 • De kiezer ontvangt een kiesomslag met het stembiljet van het gekozen kieskringhoofdbureau (Kamer) op zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland
 • De kiezer brengt zijn stem uit en stuurt de ingevulde stembiljetten in gesloten omslagen terug naar de desbetreffende hoofdbureaus vóór de sluiting van de stemming op zondag in België
 • Deze stembiljetten worden meegeteld met de stembiljetten uitgebracht in België en opgenomen in de PV’s van de aangewezen stemopnemingsbureaus.

b. Europees parlement: stemming per briefwisseling (enkel voor de Belgen die in een Lidstaat van de Europese Unie verblijven)

Zie punt 8b.

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019