FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Logo du site de la Belgique
Directie van de Verkiezingen
rss Imprimer la page

De voorwaarden van verkiesbaarheid

Europees Parlement

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Gewest- en Gemeenschapsparlementen

 1. Verkiesbaarheidsvoorwaarden voor het Europees Parlement

  (Art. 41 van de Wet betreffende de verkiezing van het Europees Parlement).

  Om in België verkiesbaar te zijn voor het Europese Parlement, moet men:

  1. Zijn woonplaats hebben in één van de lidstaten van de Europese Unie en ofwel Belg zijn ofwel onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie.
   Deze voorwaarde moet vervuld zijn op de dag van de verkiezing (= 25 mei 2014).

  2. Niet verkeren in een der gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht.
   Op de dag van de verkiezing mag de kandidaat ook niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht.
   Voor de kandidaat die onderdaan is van een andere lidstaat geldt dat zij op de datum van de verkiezing (= 25 mei 2014) in hun staat van herkomst niet van het passief kiesrecht vervallen of geschorst verklaard zijn (door een individuele rechterlijke of administratieve beslissing waartegen hoger beroep mogelijk is).

  3. Zich geen kandidaat hebben gesteld bij dezelfde verkiezing in een andere lidstaat.

  4. De volle leeftijd van 21 jaar hebben bereikt.
   Deze voorwaarde moet vervuld zijn op de dag van de verkiezing (=25 mei 2014).

  5. Ofwel Nederlandstalig zijn indien men zich aanmeldt voor het Nederlandse kiescollege, ofwel Franstalig indien men zich aanmeldt voor het Franse kiescollege, ofwel Duitstalig indien men zich aanmeldt voor het Duitstalig kiescollege.
   De kandidaat moet dit bevestigen in zijn akte van bewilliging van zijn kandidatuur.
   Deze voorwaarde moet vervuld zijn uiterlijk op het ogenblik van de indiening van de voordrachtsakte (58ste of 57ste dag voor de verkiezing; 28 of 29 maart 2014).

  Opmerkingen:

  1. Belgen die verblijven in een andere lidstaat van de Europese Unie (E.U.) en zich verkiesbaar willen stellen in België, moeten zich dus tijdig als kiezer in België hebben ingeschreven via hun diplomatieke of consulaire post (60ste dag vóór de stemming – 26 maart 2014).

  2. Belgen die verblijven in aan andere lidstaat van de E.U. kunnen zich ook verkiesbaar stellen in die lidstaat. De kandidaat moet hiervoor voldoen aan de ter plaatse gestelde voorwaarden van verkiesbaarheid en ook van het passief kiesrecht in België niet vervallen of geschorst zijn verklaard.

 2. Verkiesbaarheidsvoorwaarden voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers

  (Art. 64 en 69 van de Grondwet)

  Om tot volksvertegenwoordiger te worden verkozen moet men:

  1. Belg zijn.
   De wijze waarop de Belgische nationaliteit werd bekomen (geboorte, naturalisatie, huwelijk, optie) speelt geen rol.

  2. Het genot hebben van de burgerlijke en politieke rechten.

   Overeenkomstig artikel 227 KWB zijn niet verkiesbaar:

   • zij die door veroordeling ontzet zijn van het recht om verkozen te worden.
   • zij die krachtens artikel 6 en 7 KWB van het kiesrecht zijn uitgesloten, of wiens stemrecht geschorst is.

   Van het kiesrecht zijn definitief uitgesloten en tot de stemming mogen niet worden toegelaten zij die levenslang ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling.
   In de uitoefening van het kiesrecht zijn geschorst:

   • de gerechtelijk onbekwaamverklaarden en de personen die onder het statuut van verlengde minderjarigheid zijn geplaatst (artikel 489 tot 515 Burgerlijk Wetboek).
   • zij die voor een bepaalde duur ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling.
   • personen die ter beschikking van de regering werden gesteld onder de vorm van internering.
  3. De volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

  4. Zijn woonplaats hebben in België.
   Het bewijs van de woonplaats vloeit voort uit de inschrijving in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente.

  Aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden moet door de kandidaat voldaan zijn op de dag van de verkiezingen (= 25 mei 2014).

 3. Kiesvoorwaarden voor de verkiezing van de Parlementen van Gemeenschappen en Gewesten

  (Art. 24 Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen – Vlaams Parlement en Waals Parlement ; Art. 12 Bijzondere Wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen en Art. 5 van de Wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen).

  Om verkozen te kunnen worden voor deze Parlementen, moet men:

  1. Belg zijn.
   De wijze waarop de Belgische nationaliteit werd bekomen (geboorte, naturalisatie, huwelijk, optie) speelt geen rol.

  2. De burgerlijke en politieke rechten genieten.

  3. De volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
   Aan deze voorwaarde moet voldaan zijn op de dag van de verkiezing.

  4. Zijn woonplaats hebben in een gemeente op het grondgebied van zijn Gewest en bijgevolg ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van deze gemeente.

  5. Zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht, die bepaald worden in de artikelen 6 tot 9bis van het Kieswetboek.

   Van het kiesrecht zijn definitief uitgesloten zij die levenslang ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling.

   In de uitoefening van het kiesrecht zijn geschorst:

   • de gerechtelijk onbekwaamverklaarden en de personen die onder het statuut van verlengde minderjarigheid zijn geplaatst (artikelen 489 tot 515 Burgerlijk Wetboek) ;
   • zij die voor een bepaalde duur ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling ;
   • personen die ter beschikking van de regering werden gesteld onder de vorm van internering. Aan deze voorwaarde moet door de kiezer voldaan zijn op de dag van de verkiezing.

  De verkiesbaarheidsvereisten moeten vervuld zijn op de dag van de verkiezing (= 25 mei 2014), met uitzondering van de woonplaats- en inschrijvingsvereisten waaraan reeds voldaan moet zijn zes maanden voor de verkiezing (= 25 november 2013).

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019