Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Chronologische overzichtslijst van de verkiezingsreglementering

CHRONOLOGISCHE OVERZICHTSLIJST VAN DE VERKIEZINGSREGLEMENTERING
MET PUBLICATIE IN HET BELGISCH STAATSBLAD
.

N.B.

·         KB = Koninklijk Besluit - MB = Ministerieel Besluit

OB = Omzendbrief       - BS = Belgisch Staatsblad

·         Actuele gecoördineerde versies van het Algemeen Kieswetboek, Wet geautomatiseerde stemming, Wet controle verkiezingsuitgaven, Wet optische lezing, Wet ticketing en Overzicht nieuwe wetsinitiatieven inzake de verkiezingen vindt U in deel B – Wetten van de website. 

1.     KB 09.08.1894 – Kiesmaterieel in stembureau – BS 18.08.1894 (gewijzigd bij KB 16.07.1976 - KB 15.05.1990 – BS 13.06.1990 en KB 07.02.1991 – BS 19.04.1991)

2.    MB 10.08.1894 – Kiesmaterieel in stembureau – BS 18.08.1894 (gewijzigd bij MB’s 13.05.1963, 31.01.1980 en 06.05.1980 – BS 15.05.1980)

3.    KB 27.08.1982 – Terugbetaling reiskosten aan sommige kiezers – BS 03.09.1982 (gewijzigd bij KB 03.04.1995)

4.    KB 20.12.1984 – Wijze bekendmaking verkiezingsuitslagen – BS 14.02.1985

5.    KB 13.11.1991 – Normen verzekeringspolis leden kiesbureaus – BS 15.11.1991

6.    KB 15.04.1994 – Vaststelling afmetingen stembiljetten – BS 23.04.1994 (gewijzigd bij KB 24.04.1995 – BS 05.05.1995)

7.    KB 18.04.1994 - Algemene erkenningsvoorwaarden geautomatiseerde stemsystemen – BS 23.04.1994

8.    KB 10.04.1995 – Vaststelling volmachtformulier – BS 21.04.1995 (gewijzigd bij  KB 02.08.2002 – BS 24.08.2002)

9.    KB 30.03.1998 – Vaststelling geautomatiseerde kieskantons – BS 25.04.1998 (gewijzigd bij KB 11.04.1999 – BS 30.04.1999)

10. KB 10.12.1998 – Registratie verkiezingsgiften van meer dan 125 euro – BS 23.12.1998

11.  MB 10.03.1999 – Volgorde stemming in geautomatiseerde kieskantons – BS 17.03.1999

12.  KB 11.04.1999 – Bedrag presentiegeld kiesbureaus – BS 27.04.1999 (gewijzigd KB 11.12.2001 – BS 22.12.2001)

13.  KB 11.04.1999 – Vaststelling model oproepingsbrieven – BS 30.04.1999

14.  KB 06.05.1999 – Financiële tegemoetkoming Staat bij geautomatiseerde stemming – BS 02.06.1999

15.  OB 28.05.1999 – Dienstvrijstellingen bij verkiezingen – BS 17.06.1999

16.  KB 02.06.1999 – Bepaling aantal bijzitters kantonhoofdbureau met optische lezing – BS 10.06.1999

17.  KB 09.06.1999 – Vaststelling technische normen bij de optische lezing – BS 12.06.1999 (gewijzigd bij KB 10.04.2003 - BS 18.04.2003 – 2e editie)

18.  KB 04.09.2002 – Vaststelling inschrijvingsformulier Belgische kiezer in buitenland – BS 08.10.2002

19.  KB 04.09.2002 – Vaststelling volmachtformulier Belgische kiezer in buitenland – BS 08.10.2002

20.  KB 20.09.2002 – Materiële organisatie in de diplomatieke posten – BS 10.10.2002

21.  KB 18.12.2002 – Erkenning adviesorgaan goedkeuring verkiezingssoftware - BS 10.01.2003

22.  KB 14.02.2003 – Aanwijzing diplomatieke posten als stembureaus – BS 27.03.2003 (gewijzigd bij KB 08.04.2003 – BS 09.05.2003)

23.  KB 22.01.2003 – Verdeling zetels over kieskringen Kamer – BS 07.02.2003

24.  KB 09.03.2003 – Gebruik nationaal nummer Rijksregister in kieszaken - BS 20.03.2003 – 3e editie

25.  MB 20.03.2003 – Model kiesomslagen bij stemming per briefwisseling - BS 04.04.2003

26.  KB 26.03.2003 – Aanwijzing kieskantons optische lezing (Chimay en Zonnebeke) – BS 04.04.2003

27.  KB 26.03.2003 – Aanwijzing kieskantons ticketing (Verlaine en Waarschoot) – BS 04.04.2003

28.  OB 28.03.2003 – Mededeling beroep in openbare sector en onderwijs aan gemeenten voor verkiezingen – BS 04.04.2003 – 2e editie

29.  OB 03.04.2003 – Samenstelling College deskundigen geautomatiseerde stemming – BS 08.04.2003

30.  KB 09.04.2003  – Bijeenroeping van de kiescolleges (met Verklaring Herziening Grondwet) – BS 10.04.2003 – 2e editie

31.  MB 09.04.2003  – Verbod gebruik sommige letterwoorden – BS 15.04.2003

32.  MB 10.04.2003  – Onderrichtingen voor kiezer in de geautomatiseerde kieskantons – BS 15.04.2003

33.  0B 10.04.2003   – Tabel met maxima verkiezingsuitgaven – BS 15.04.2003

34.  OB 10.04.2003   – Bericht aan de kiezer inzake de stemming (Art. 107 Kieswetboek) – BS 15.04.2003

35.  KB 10.04.2003   – Vaststelling technische normen bij de ticketing – BS 18.04.2003 – 2e editie

36.  KB 10.04.2003   – Vaststelling aantal kiezers in stembureau met geautomatiseerde stemming – BS 18.04.2003 – 2e editie

37.  KB 10.04.2003   – Regeling van sommige kiesverrichtingen (“groot KB” – Kandidaatstellingen, beroepsprocedure kandidaten, verzekeringspolis leden kiesbureaus, prijs afschriften samenstelling kiesbureaus, openingsuren stembureaus) – BS 18.04.2003 – 2e editie

38.  MB 18.04.2003   – Bescherming van sommige letterwoorden met logo’s - BS 22.04.2003

39.  MB’s 18.04.2003 – Modellen inzake verkiezingsuitgaven voor politieke partijen, kandidaten en kieshoofdbureaus – BS 24.04.2003 – 4e editie

40.  MB 28.04.2003    - Nationale nummers voor de lijstenverenigingen – BS 30.04.03 – 2e editie

41.  MB 29.04.2003    - Aanwijzing stembureaus in Aubel en Heuvelland – BS 02.05.2003

42.  MB 05.05.2003    - Erkenning software geautomatiseerde stemsystemen Digivote en Jites– BS 09.05.2003 – 2e editie – Favor (optische lezing) : MB 09.05.2003 – BS 14.05.2003 – 2e editie

43.  KB 05.05.2003     - KB  05.05.2003    - Registratie en bewaring verslagen verkiezingsuitgaven – BS 14.05.2003 – 2e editie

44.  MB 05.05.2003    - Vaststelling prijs publicaties verkiezingsuitslagen – BS 14.05.2003 – 2e editie

45.  KB ….                  - Vaststelling bijdrage van de gemeenten voor de geautomatiseerde stemming – BS …

46.  OB….                   - Bericht geldigverklaring verkiezingen en vernietiging stembiljetten – BS …

P.S.

·         Onderrichtingen en formulieren van 16 april 2003 voor :

      1°       de kieshoofdbureaus (colleges, kieskringen en kantons)

      2°       de stembureaus en stemopnemingsbureaus met traditionele stemming

      3°       de stembureaus met geautomatiseerde stemming

zijn gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 april 2003 – 4e editie.

--------

© FOD Binnenlandse Zaken - Directie Verkiezingen : 21/01/2003

Nouveautés