Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Formulieren Cbis

Formulieren Cbis

Gezippeerde bestanden (.zip de 36Ko)

Automatisch extraheerbare bestanden (.exe de 65Ko)

FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT.
ELEKTRONISCH STEMMEN (1)

Nr. formulier                                                    Inhoud

Alle links hieronder openen een PDF-bestand in een nieuw venster

            C/1       Aanvraag tot deelneming aan de verkiezing door een burger van de Europese Unie, die in België verblijft.

            C/2       Betekening aan een burger van de Europese Unie dat zijn aanvraag aanvaard is.

            C/3       Betekening aan een burger van de Europese Unie dat zijn aanvraag geweigerd is.

            C/4       Aanvraag tot deelneming aan de verkiezing door een Belg wonende in een lidstaat van de Europese Unie

            C/5       Notificatie aan een Belg wonende in een lidstaat van de Europese Unie dat zijn aanvraag geweigerd is.

            C/6       Bericht van de voorzitter van het collegehoofdbureau voor de ontvangst van de akten van voordracht van kandidaten en bewilliging.

            C/7       Brief van de voorzitter van het collegehoofdbureau aan de bijzitters van dit bureau.

            C/8       Brief van de voorzitter van het provinciehoofdbureau aan de bijzitters van dit bureau.

            C/9bis   Brief van de voorzitter van het kantonhoofdbureau aan de bijzitters van dit bureau.

            C/10     Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 5000 kiezers (met bijlage).

            C/11     Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 5 Belgische parlementsleden.

            C/12     Ontvangstbewijs voor een voordrachtsakte van kandidaten.

            C/13     Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling.

            C/14     Processen-verbaal van de voorlopige en definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten (met bijlage)

            C/15     Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen per aangetekende brief door het collegehoofdbureau.

            C/16     Ontvangstbewijs van het collegehoofdbureau voor een bezwaar tegen een kandidatuur.

            C/17     Kennisgeving door het collegehoofdbureau van een bezwaar aan een kandidaat per aangetekende brief.

            C/18bis Proces-verbaal van de loting van de getuigen en de plaatsvervangende getuigen bij alleenstaande kandidaten in de stembureaus met geautomatiseerde stemming.

  *        C/19     [Proces-verbaal van de loting van de stembureaus die door elk stemopnemingsbureau A worden onderzocht.]

  *        C/20     [Kennisgeving van de te onderzoeken stembureaus aan de voorzitter van een stemopnemingsbureau A.]

            C/21bis Kennisgeving aan de voorzitter van een stembureau dat de stemdiskettes en de andere documenten dienen gebracht te worden naar de voorzitter van het kantonhoofdbureau (met bijlage)

            C/22bis Kennisgeving door het collegehoofdbureau van het modelstembiljet aan de voorzitter van het provinciehoofdbureau met kieskantons met geautomatiseerde stemming.

  *        C/23     [Staat der bladen stempapier, afgegeven aan de voorzitter van het provinciehoofdbureau.]

            C/24bis Ontvangstbewijs voor de stemdiskettes en andere documenten aan de voorzitter stembureau door de voorzitter van het kantonhoofdbureau bij geautomatiseerde stemming.

  *        C/25     [Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen (met bijlage).]

  *        C/26     [Proces-verbaal van ontvangst door het kantonhoofdbureau A van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton (met bijlage)

            C/27     Proces-verbaal van ontvangst door het provinciehoofdbureau van de tabellen van de kantonhoofdbureaus A - uitslag op het niveau van de provincie (met bijlage).

            C/28     Proces-verbaal van de algemene optelling van de stemmen in het collegehoofdbureau (met bijlage).

            C/29     Kennisgeving van de uitslag aan de gekozenen door het collegehoofdbureau.

______________

(1)       De formulieren met een asteriks (*) zijn niet van toepassing bij de geautomatiseerde stemming ; de
            formulieren met een bis zijn aangepast voor het elektronisch stemmen.

Nouveautés