Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Bijlage 2 (formulier van verklaring)

Bijlage 2

VERKIEZINGEN VOOR DE …(betrokken vergadering)

…(datum van de verkiezing)

AANGIFTEFORMULIER  

Gelieve bij het invullen van dit formulier de voetnoten aandachtig te lezen en, indien mogelijk, het vademecum te raadplegen dat de parlementaire Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen heeft opgesteld 

(dit vademecum is ook on line beschikbaar op de websites van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de Senaat: www.dekamer.be en www.senate.be )

Naam, letterwoord of logo en, in voorkomend geval, gemeenschappelijk volgnummer van de politieke partij  ……………………………………………………………..……………………………………

Adres van de nationale zetel van de partij : ……………………………………………………….  

Aantal voorgedragen lijsten met een gemeenschappelijk volgnummer en een beschermd letterwoord of logo : ……………………………………………………………………..…

De ondergetekende(n) behoorlijk gemachtigd door de hierboven genoemde politieke partij doet (doen) aangiften van de hierna gedane verkiezingsuitgaven :

A.       VERKIEZINGSUITGAVEN

Het voor u geldende maximumbedrag : ………………………….

Gelieve zowel de hieronder vermelde rubrieken als die onder de letter B en eventueel onder C in te vullen 

 

Uitgaven voor de campagne van de politieke partij

Uitgaven voor de gemeenschappelijke campagne met kandidaten

Aandeel van de partij in de gemeenschappe-lijke campagne

Totale kost van de gemeenschap-pelijke campagne

1.Auditieve en mondelinge boodschappen (bv. niet-commerciële telefooncampagnes of een cassette, CD of een andere informatiedrager met een onuitwisbare politieke boodschap – te preciseren  

 

 

 

 

 

 

 

2. Geschreven boodschappen

 

 

 

a. Kostprijs voor advertenties in de pers

 

 

1. Ontwerp- en productiekosten

 

 

 

2. Prijs voor de advertentieruimte

 

 

 

b. Ontwerp- en productiekosten voor verkiezingsfolders

 

 

 

c. Kostprijs van brieven en briefomslagen

 

 

 

e. Kostprijs voor ander drukwerk (te preciseren )

 

 

 

f. Kosten voor niet-commerciële e-mail en sms-campagnes

 

 

 

3. Verzendings- en distributiekosten voor verkiezingspropaganda

 

 

 

a. Portokosten tegen het verminderd tarief voor “verkiezingsdrukwerk”:

 

 

 

1. geadresseerde zendingen

 

 

 

2. niet-geadresseerde zendingen

 

 

 

b. Portokosten voor andere zendingen

 

 

c. Andere distributiekosten (te preciseren )

 

 

 

4. Visuele boodschappen

 

 

 

a.  Productie- en huurkosten voor niet-commerciële borden van 4 m² of minder

 

 

 

b. Druk- en productiekosten voor affiches van 4 m²      of minder

 

 

 

c. Andere (te preciseren )

 

 

 

5. Andere kosten

 

 

 

a. Verkiezingsmanifestaties

 

 

 

b. Productiekosten website of webpagina ontworpen met het oog op verkiezingsdoeleinden

 

 

 

c. Varia (te preciseren)

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTALEN

 

 

 

TOTAALBEDRAG van de subtotalen

 

 

 

B.       OPSPLITSING VAN DE VERKIEZINGSUITGAVEN VOLGENS DE HERKOMST VAN DE GELDMIDDELEN WAARMEE ZE ZIJN GEFINANCIERD

BEDRAGEN

Rubriek 1   Geldmiddelen afkomstig van het eigen patrimonium van de partij                                        .......................

Rubriek 2   Giften in contant geld van natuurlijke personen :

a.          te registreren giften ten belope van 125 euro of meer per schenker : ……………..

b.          niet te registreren giften ten belope van minder dan 125 euro per schenker : ...................…

Rubriek 3   Tegenwaarde van giften in natura van natuurlijke personen :            

a.      te registreren tegenwaarde ten belope van 125 euro of meer per schenker :         ……………...

              b.   niet te registreren tegenwaarde ten belope van minder dan 125 euro per schenker :   ...................…

Rubriek 4   Tegenwaarde van met giften gelijkgestelde prestaties of diensten van natuurlijke 

                   personen :                                             

a.      te registreren tegenwaarde ten belope van 125 euro of meer per schenker :         ……………..

b.        niet te registreren tegenwaarde ten belope van minder dan 125 euro per 

         schenker  :                                                     ...................…

Rubriek 5   Financiële tegemoetkoming van de componenten van de politieke partij                      .......................

Rubriek 6   Tegenwaarde van giften in natura van de componenten van de politieke partij                      .......................

Rubriek 7   Tegenwaarde van met giften gelijkgestelde prestaties of diensten van de componenten van de politieke
                    partij                                                       ………………

Rubriek 8  Andere (te preciseren) .

TOTAALBEDRAG                                                                                                                        .......................

B.       VARIA

1.        Boegbeeld

De boegbeelden die door de partij werden aangewezen overeenkomstig artikel 2, § 1, laatste lid, van de wet van 4 juli 1989 zijn de volgende :

Kandidaat

(naam en voornamen)

Verkiezing

Kieskring of Kiescollege

Bedrag

 

 

 

 

1.        Ondersteuning van de individuele verkiezingscampagne door de partij (de zogenaamde 25 procent – 10 procent-regeling)

Overeenkomstig artikel 2, § 1, derde lid, van de wet van 4 juli 1989 kan de partij 25 procent van het maximumbedrag van 1 miljoen euro dat zij aan verkiezingsuitgaven mag spenderen, aan haar kandidaten toewijzen. Van die 25 procent mag zij vervolgens maximaal slechts 10 procent aan een enkele kandidaat toewijzen. Deze laatste mag dit bedrag dan naar eigen goeddunken spenderen aan zijn individuele verkiezingscampagne. Hij of zij hoeft dit bedrag niet in zijn of haar eigen verkiezingsaangifte op te geven. Dat dient de partij te doen. Wel dient de betrokken kandidaat pro memorie de betrokken uitgaven in zijn aangifte mee te delen.

De partij heeft binnen de door artikel 2, § 1, derde lid, van de wet van 4 juli 1989 bepaalde grenzen aan de volgende kandidaten het ernaast vermelde bedrag toegekend om er hun individuele verkiezingscampagne mee te financieren. 

Kandidaat

(naam en voornamen)

Verkiezing

Kieskring of Kiescollege

Bedrag

 

 

 

 

3.        Bijkomende kandidaat die het maximumbedrag mag uitgeven.

Kieskringen

Kandidaat (naam en voornamen)

Antwerpen

 

Brussel-Halle-Vilvoorde

 

Leuven

 

Limburg

 

Oost-Vlaanderen

 

West-Vlaanderen

 

 

Kiescollege

Kandidaat (naam en voornamen)

Nederlandse

 

Aantal bijlagen (iedere bijlage dient genummerd en geparafeerd te worden ) :

Datum en handtekening,

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 18 april 2003.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

A. DUQUESNE


**********************************************************************************************************

U dient dit aangifteformulier, ingevuld en ondertekend, binnen vijfenveertig dagen na de verkiezingen, aan te geven bij de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, in wiens rechtsgebied de zetel van de partij gevestigd is en, met het oog op de uitoefening van het inzagerecht bedoeld in artikel 94ter, § 2, tweede lid, van het Kieswetboek een afschrift ervan mee te delen aan de voorzitter van, naargelang van het geval, de voorzitter van het Nederlandse kiescollege of het Franse kiescollege.  Er zal u dan een ontvangstbewijs worden overhandigd of toegezonden.
  U dient de stavingsstukken betreffende uw verkiezingsuitgaven (zoals facturen enzovoort) en de herkomst van de geldmiddelen die u daaraan heeft besteed, gedurende twee jaar na verkiezingen te bewaren.
De campagne dient gevoerd te worden met inachtneming van de wetgeving inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer (zie de nota’s en het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die als bijlage bij het vademecum van de Controlecommissie zijn gepubliceerd).
Wanneer U tezamen met andere kandidaten van uw lijst een gemeenschappelijke verkiezingscampagne voert, dient U met hen vooraf schriftelijk te bepalen welk gedeelte ieder van U zal aangeven.  U dient een kopie van deze overeenkomst bij uw aangifte te voegen.
Wanneer U gevraagd wordt iets te preciseren, gelieve dat dan op een bijlage te doen.  Elke bijlage dient te worden genummerd, gedateerd en ondertekend.
Zie voetnoot 5.
Zie voetnoot 5.
Wanneer de partij zelf borden maakt of aankoopt, dan mag u de kostprijs daarvan afschrijven over drie verkiezingen waaraan u deelneemt, ongeacht welke, met een minimum van een derde van de uitgave per verkiezing.  Indien u deze borden huurt, dient u de huurprijs in zijn geheel aan te geven.  Deze huurprijs dient commercieel verantwoord te zijn (bv. een derde van de kostprijs).  Het gebruik van volledig afgeschreven borden dient niet te worden aangegeven.
Zie voetnoot 5.
Zie voetnoot 5.
U dient de identiteit van de schenker en het van hem ontvangen bedrag te registreren en binnen vijfenveertig dagen na de verkiezingen op het bijgevoegde formulier rechtstreeks aan te geven bij de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen (Kamer van Volksvertegenwoordigers, Secretariaat van de Controlecommissie verkiezingsuitgaven, Natieplein 2, 1008 Brussel).  Aangezien deze gegevens strikt vertrouwelijk zijn, mogen ze dus niet worden meegedeeld aan de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring of van het kiescollege en mogen ze dus niet worden geraadpleegd door de kiezers.
Zie voetnoot 11
Zie voetnoot 11.
Zie voetnoot 5.

© FOD Binnenlandse Zaken - Directie Verkiezingen : 21/01/2003

Nouveautés