Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Bijlage 2 (formulier van verklaring)

Bijlage 2

VERKIEZINGEN VOOR DE … (betrokken vergadering)

…(datum van de verkiezingen)

AANGIFTEFORMULIER (1)

Gelieve bij het invullen van dit formulier de voetnoten aandachtig te lezen en, indien mogelijk, het vademecum te raadplegen dat de parlementaire Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen heeft opgesteld

(dit vademecum is ook on line beschikbaar op de websites van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de Senaat: www.dekamer.be en www.senate.be )

Naam en voornaam : ……………………………………………………………..………………….

Adres : …………………………………………………………………………………

Kieskring/Kiescollege : …………………………………………………………………………………

Lijst en lijstnummer : …………………………………………………………………………………

Plaats op de lijst : …………………………………………………………………………………

 A. VERKIEZINGSUITGAVEN

1.Indien u geen verkiezingsuitgaven heeft verricht (2)

Hierbij verklaar ik noch zelf noch voor rekening van de partij verkiezingsuitgaven te hebben verricht.

Datum : …………………………………………………

Handtekening : …………………………………………………

2. Indien u wel verkiezingsuitgaven heeft verricht (3) (4)

 Het voor u geldende maximumbedrag (5) (6) : ………………………….

Gelieve zowel de hieronder vermelde rubrieken als die onder de letter B en eventueel onder C in te vullen

 

Uitgaven voor de individuele persoonlijke campagne

Uitgaven voor de gemeenschappelijke campagne

Persoonlijk aandeel in de gemeenschap-pelijke campagne (7)

Totale kost van de gemeen-schappelijke campagne

1.Auditieve en mondelinge boodschappen (bv. niet-commerciλle telefooncampagnes of een cassette, CD of een andere informatiedrager met een onuitwisbare politieke boodschap – te preciseren (8)

 

 

 

 

 

 

 

2. Geschreven boodschappen

 

 

 

a. Kostprijs voor advertenties in de pers

 

 

 

1. Ontwerp- en productiekosten

 

 

 

2. Prijs voor de advertentieruimte

 

 

 

b. Ontwerp- en productiekosten voor verkiezingsfolders

 

 

 

c. Kostprijs van brieven en briefomslagen

 

 

 

e. Kostprijs voor ander drukwerk (te preciseren (9)

 

 

 

f. Kosten voor niet-commerciλle e-mail en sms-campagnes

 

 

 

3. Verzendings- en distributiekosten voor verkiezingspropaganda

 

 

 

a. Portokosten tegen het verminderd tarief voor “verkiezingsdrukwerk”:

 

 

 

1. geadresseerde zendingen

 

 

 

2. niet-geadresseerde zendingen

 

 

 

b. Portokosten voor andere zendingen

 

 

 

c. Andere distributiekosten (te preciseren (10)

 

 

 

4. Visuele boodschappen

 

 

 

Productie- en huurkosten voor niet-commerciλle borden van 4 m² of minder (11)

 

 

 

b. Druk- en productiekosten voor affiches van 4 m² of minder

 

 

 

c. Andere (te preciseren (12)

 

 

 

5. Andere kosten

 

 

 

a. Verkiezingsmanifestaties

 

 

 

b. Productiekosten website of webpagina ontworpen met het oog op verkiezingsdoeleinden

 

 

 

c. Varia (te preciseren (13)

 

 

 

 

 

 

 

SUBTOTALEN

 

 

 

TOTAALBEDRAG van de subtotalen

 

 

B.OPSPLITSING VAN DE VERKIEZINGSUITGAVEN VOLGENS DE HERKOMST VAN DE GELDMIDDELEN WAARMEE ZE ZIJN GEFINANCIERD

BEDRAGEN

Rubriek 1 Geldmiddelen afkomstig van het eigen patrimonium van de kandidaat .......................

Rubriek 2 Giften in contant geld van natuurlijke personen :

a. te registreren giften ten belope van 125 euro of meer per schenker[14] : ……………..

b. niet te registreren giften ten belope van minder dan 125 euro per schenker : ...................…

Rubriek 3 Tegenwaarde van giften in natura van natuurlijke personen :

a. te registreren tegenwaarde ten belope van 125 euro of meer per schenker [15] : ……………...

b. niet te registreren tegenwaarde ten belope van minder dan 125 euro per schenker : ...................…

Rubriek 4 Tegenwaarde van met giften gelijkgestelde prestaties of diensten van natuurlijke personen :

a. te registreren tegenwaarde ten belope van 125 euro of meer per schenker [16] : ……………..

b. niet te registreren tegenwaarde ten belope van minder dan 125 euro per schenker : ...................…

Rubriek 5 Financiλle tegemoetkoming van de politieke partij of de lijst in naam waarvan

de kandidaat opkomt in die hoedanigheid om die partij of lijst te vertegenwoordigen,

of van andere kandidaten van die partij of lijst in het kader van een gemeenschappelijke campagne ……………..

Rubriek 6 Tegenwaarde van giften in natura van de politieke partij of de lijst in naam waarvan de kandidaat opkomt in die hoedanigheid om die partij of lijst te vertegenwoordigen, of van andere kandidaten van die partij of lijst in het kader van een gemeenschappelijke campagne .......................

Rubriek 7 Tegenwaarde van met giften gelijkgestelde prestaties of diensten van de politieke

partij of de lijst in naam waarvan de kandidaat opkomt in die hoedanigheid om

die partij of lijst te vertegenwoordigen, of van andere kandidaten van die partij

of lijst in het kader van een gemeenschappelijke campagne ………………

Rubriek 8 Andere ………………

TOTAALBEDRAG .......................

B. VARIA [17]

1.Boegbeeld [18]

Hierbij bevestig ik dat mijn partij mij als boegbeeld heeft aangewezen overeenkomstig artikel 2, § 1, laatste lid, van de wet van 4 juli 1989. Als bijlage gaat het stavingsstuk uitgaande van de partij.

2.Ondersteuning van de individuele verkiezingscampagne door de partij (de zogenaamde 25 procent – 10 procent-regeling) [19]

Overeenkomstig artikel 2, § 1, derde lid, van de wet van 4 juli 1989 kan de partij 25 procent van het maximumbedrag van 1 miljoen euro dat zij aan verkiezingsuitgaven mag spenderen, aan haar kandidaten toewijzen. Van die 25 procent mag zij vervolgens maximaal slechts 10 procent aan een enkele kandidaat toewijzen. Deze laatste mag dit bedrag dan naar eigen goeddunken spenderen aan zijn individuele verkiezingscampagne. Hij of zij hoeft dit bedrag niet in zijn of haar eigen verkiezingsaangifte op te geven. Dat dient de partij te doen. Wel dient de betrokken kandidaat pro memorie de betrokken uitgaven in zijn aangifte mee te delen.

Hierbij bevestig ik pro memorie dat mijn partij mij, binnen de door artikel 2, § 1, derde lid, van de wet van 4 juli 1989 bepaalde grenzen, een bedrag van ……………………. heeft toegekend om er mijn individuele verkiezingscampagne mee te financieren.

Aantal bijlagen (iedere bijlage dient genummerd en geparafeerd te worden) :

Datum en handtekening,

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 18 april 2003.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

A.DUQUESNE.


****************************************************

[1] U dient dit aangifteformulier, zelfs wanneer u geen verkiezingsuitgaven heeft verricht, ingevuld en ondertekend, binnen vijfenveertig dagen na de verkiezingen, aan te geven bij de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring of van het kiescollege. Er zal u dan een ontvangstbewijs worden overhandigd of toegezonden. Overeenkomstig artikel 14, § 1, van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, vormt het verzuim om deze aangifte in te dienen, een misdrijf waarvoor u kunt worden vervolgd, met als mogelijke straf : gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en/of geldboete van vijftig euro tot vijfhonderd euro.
[2] Indien u geen enkele uitgave voor verkiezingspropaganda heeft verricht, dient u enkel deze rubriek in te vullen.
[3] U dient de stavingsstukken betreffende uw verkiezingsuitgaven (zoals facturen enzovoort) en de herkomst van de geldmiddelen die u daaraan heeft besteed, gedurende twee jaar na de verkiezingen te bewaren.
[4] De campagne dient gevoerd te worden met inachtneming van de wetgeving inzake bescherming van de privacy (zie de nota’s en het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer die als bijlage bij het vademecum van de Controlecommissie zijn gepubliceerd).
[5] Wanneer u zich tegelijkertijd kandidaat stelt voor de verkiezingen van Kamer en Senaat, mag u de voor elk van deze verkiezingen geldende maximumbedragen niet cumuleren. Alleen het hoogste maximumbedrag, d.w.z. het bedrag dat geldt voor de verkiezing van de Senaat, wordt in aanmerking genomen.
[6] Indien u door uw politieke partij als de bijkomende kandidaat bent aangewezen die overeenkomstig artikel 2, § 2, 1°, van de wet van 4 juli 1989 het verhoogde maximumbedrag mag uitgeven, dient u deze schriftelijke aanwijzing als bijlage bij deze aangifte te voegen.
[7] Wanneer u tezamen met andere kandidaten van uw lijst een gemeenschappelijke verkiezingscam-pagne voert, dient u met hen vooraf schriftelijk te bepalen welk gedeelte ieder van u zal aangeven. U dient een kopie van deze overeenkomst bij uw aangifte te voegen.
[8] Wanneer u gevraagd wordt iets te preciseren, gelieve dat dan op een bijlage te doen. Elke bijlage dient te worden genummerd, gedateerd en ondertekend.
[9] Zie voetnoot 8.
[10] Zie voetnoot 8.
[11] Wanneer u zelf borden maakt of aankoopt, dan mag u de kostprijs daarvan afschrijven over drie verkiezingen waaraan u deelneemt, ongeacht welke, met een minimum van een derde van de uitgave per verkiezing. Indien u deze borden huurt, dient u de huurprijs in zijn geheel aan te geven. Deze huurprijs dient commercieel verantwoord te zijn (bv. een derde van de kostprijs). Het gebruik van volledig afgeschreven borden dient niet te worden aangegeven.
[12] Zie voetnoot 8.
[13] Zie voetnoot 8.
[14] U dient de identiteit van de schenker en het van hem ontvangen bedrag te registreren en binnen vijfenveertig dagen na de verkiezingen op het bijgevoegde formulier rechtstreeks aan te geven bij de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen (Kamer van volksvertegenwoordigers, Secretariaat van de Controlecommissie verkiezingsuitgaven, Natieplein 2, 1008 Brussel). Aangezien deze gegevens strikt vertrouwelijk zijn, mogen ze dus niet worden meegedeeld aan de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring of van het kiescollege en mogen ze dus niet worden geraadpleegd door de kiezers.
[15] Zie voetnoot 14.
[16] Zie voetnoot 14.
[17] De twee volgende rubrieken betreffen slechts een gering aantal kandidaten. Indien ze op u niet van toepassing zijn, gelieve ze dan te willen doorhalen.
[18] Deze informatie zal ook aan uw partij worden gevraagd.
[19] Deze informatie zal ook aan uw partij worden gevraagd.

© FOD Binnenlandse Zaken - Directie Verkiezingen : 21/01/2003

Nouveautιs