Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Bijlage

Bijlage

Model van het verslag bedoeld in artikel 94ter van het Kieswetboek (1)

Verkiezing van ……………………………….voor …..………………………..(2)

Kiescollege ………………………………./Kieskring …………………………(3)

Politieke formatie ……………………………………………………………….(4)

Lijst nr. : …………………………………………………………………………(5)

I.                    Staat van de verkiezingsuitgaven van de kandidaten

Naam en voornamen

Totaal van de uitgaven en van de financiële verbintenissen

 

Toegelaten maximum

Aangegeven bedrag

1.      Eerstgeplaatste kandidaten tot het aantal mandaten dat de lijst behaald heeft tijdens de vorige verkiezingen en bijkomende kandidaat of kandidaat van een politieke partij die tijdens de vorige verkiezingen geen enkel mandaat heeft behaald of geen lijst voorgedragen heeft.

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.      Andere effectieve kandidaten en de kandidaat-eerste opvolger, voor zover die niet opgenomen is onder 1.

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.      Andere kandidaat-opvolgers, voor zover die niet opgenomen zijn onder 1 en 2.

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.                    Staat van de verkiezingsuitgaven en financiële verbintenissen voor de verkiezingspropaganda van de politieke partij op het niveau van het college of de betrokken kieskring.

a)      Totale staat : ………………(6)

b)      Gedeelte van de totale staat, opgenomen onder a), aangerekend aan de kandidaten :

1.      Totaal bedrag : …………..……(7)

2.      Bedrag per kandidaat ……..…..(8)

III.                 Staat van de herkomst van de geldmiddelen van de kandidaten en van de politieke partij.

            Elke kandidaat of politieke partij heeft een aangifte inzake herkomst van de             geldmiddelen ingediend, waarvan het bedrag overeenstemt met dat van de             gedane verkiezingsuitgaven, met uitzondering van de volgende kan-
            dida (a)t(en) of van de politieke partij…….

IV.               Opmerkingen van de voorzitter van het kiescollege …………….van de kieskring ……………………………..(9).

a)      de inbreuken op de aangifteplicht, als bedoeld in respectievelijk artikel 6 van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en artikel 116, § 6 van het Kieswetboek : …..

b)      de inbreuken op de artikelen 2 en 5, § 1, van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, die blijken uit de door hen ingediende aangiften : ….

c)      andere opmerkingen : ………..

Datum :

Naam :

Hoedanigheid :

Handtekening van de Voorzitter :

Bijlagen :

Worden bij dit verslag gevoegd (10) :

a)      een verklaring op erewoord van elke kandidaat waarin het werkelijke bedrag van de door hem voor de verkiezing gedane verkiezingsuitgaven wordt vermeld ;

b)      een verklaring op erewoord van de nationale verantwoordelijke van de lijst, waarin de verkiezingsuitgaven van de politieke partij, die gedaan zijn op het vlak van het college of van de betrokken kieskring en het gedeelte in deze uitgaven dat aan de kandidaten aangerekend wordt, vermeld worden ;

c)      elk bijkomend stuk dat het gevolg is van krachtens artikel 94ter, § 1, tweede lid, van het Kieswetboek geëiste en verkregen nadere aanvullingen.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 18 april 2003.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

A. DUQUESNE.

(1)      Dit verslag moet opgesteld worden door de voorzitters van de kieskring- of collegehoofdbureaus in geval van verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers.

Dit verslag strekt ertoe de uitgaven voor verkiezingspropaganda vast te leggen die door de kandidaten en de politie partijen gedaan zijn voor de verkiezingen alsmede de herkomst van de geldmiddelen die zij daartoe hebben aangewend.  Het moet in vier exemplaren opgemaakt worden binnen vijfenzeventig dagen na de verkiezingen.  Twee exemplaren worden bewaard door de voorzitter van het hoofdbureau en de twee andere worden bezorgd aan de voorzitters van de Commissie voor controle op de verkiezingsuitgaven.

Vanaf de vijfenzeventigste dag na de verkiezingen, wordt een exemplaar van het verslag gedurende vijftien dagen ingediend bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van de zetel van het kieskring- of collegehoofdbureau waar het geraadpleegd kan worden door alle ingeschreven kiezers, op voorlegging van hun oproepingsbrief voor de stemming.

Het verslag en de opmerkingen die geformuleerd zijn door de kandidaten en de ingeschreven kiezers, wordt vervolgens door de voorzitter van het kieskring- of collegehoofdbureau bezorgd aan de Commissie voor controle op de verkiezingsuitgaven.

In geval van gelijktijdige verkiezingen voor meerdere vergaderingen, moet er een verslag per vergadering opgesteld worden.

(2)      Hier de datum van de verkiezing vermelden, evenals de vergadering waarvoor dit verslag opgesteld wordt.

(3)      Het betrokken kiescollege voor de verkiezing van de Senaat (Frans of Nederlands) of de betrokken kieskring voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

(4)      Er moet een tabel volgens dit model opgesteld worden voor elk van de politieke formaties die deelgenomen hebben aan de verkiezing.  Voor elke formatie het letterwoord en de volledige benaming vermelden.

(5)      Het volgnummer van de lijst vermelden.

(6)      Het totale bedrag in euro vermelden dat aangewend is voor de verkiezingspropaganda van de politieke partij op het niveau van het kiescollege of de betrokken kieskring.

(7)      Maximum 25 % van de totale staat (eindnoot 6).  In dat geval mag het bedrag dat aan elke kandidaat aangerekend wordt, niet meer bedragen dan tien per cent van de som die 25 % van het onder a) vermelde bedrag voorstelt (zie eindnoot 6).

(8)      Het exacte bedrag, uitgedrukt in euro, vermelden dat aangerekend wordt aan elke kandidaat.

(9)      Aanvullen en schrappen wat niet past (zie eindnoot 3).  In deze rubriek vermeldt de voorzitter alle opmerkingen die hij nuttig acht, met name als gevolg van de eventuele nadere inlichtingen die krachtens artikel 94ter, § 1, tweede lid, van het Kieswetboek geëist en verkregen worden.

(10)   De in a), b) en c) bedoelde verklaringen vermelden de bedragen van de verkiezingsuitgaven die verdeeld worden, naar gelang van het geval, overeenkomstig artikel 4, §§ 1 en 2 van de wet van 4 juli 1989 tot regeling van de verkiezingsuitgaven die gedaan worden voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers.

Onverminderd § 3 van de voormelde bepaling maken zij een onderscheid tussen met name :

­          de auditieve of mondelinge boodschappen (bijvoorbeeld radio-uitzendingen) ;

­          de geschreven boodschappen (kosten voor publicatie in de pers of voor de verkiezingspamfletten, enz) ;

de visuele boodschappen (televisie-uitzendingen, publiciteitsoptochten, affiches, enz.).

© FOD Binnenlandse Zaken - Directie Verkiezingen : 21/01/2003

Nouveautés