Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Uittrekselkieswetboek

 

UITTREKSEL UIT HET KIESWETBOEK

Art. 94ter.  § 1. De voorzitters van de in artikel 94 bedoelde hoofdbureaus van de kieskring en de voorzitters van de in artikel 94bis bedoelde collegehoofdbureaus maken, ieder wat hem betreft, een verslag op van de uitgaven die de kandidaten en de politieke partijen voor verkiezingspropaganda hebben gedaan.
…….

§ 2.   ……

Een exemplaar van het verslag wordt vanaf de vijfenzeventigste dag na de verkiezingen ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg gedurende vijftien dagen ter inzage gelegd van alle kiesgerechtigden, op vertoon van hun oproepingsbrief voor de verkiezingen,
die hieromtrent binnen dezelfde termijn schriftelijk hun opmerkingen kunnen formuleren.

Art. 130.  Ten laste van de Staat komen de verkiezingsuitgaven voor :

1°     …

2°     …

3°     de reiskosten voorgelegd door de kiezers die op de dag van de verkiezing niet meer in de gemeente verblijven waar ze als kiezer zijn ingeschreven, onder de voorwaarden bepaald door de Koning ;

4°     …

 

 © FOD Binnenlandse Zaken - Directie Verkiezingen : 21/01/2003

Nouveautés