Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Onderrichtingen voor de kiezer

Onderrichtingen voor de kiezer in de kieskantons die voor het gebruik van een geautomatiseerd stemsysteem zijn aangewezen bij de gelijktijdige verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en voor de Senaat.

____________

1°     De kiezers worden tot de stemming toegelaten van 8 tot 15 uur.  Kiezers die zich om 15 uur in het lokaal bevinden, worden nog tot de stemming toegelaten.

2°     Nadat de voorzitter de identiteitskaart en de oproepingsbrief van de kiezer heeft gecontroleerd, overhandigt de voorzitter in ruil voor die documenten aan de kiezer een magneetkaart voor de stemming.

3°   

-         De kiezer mag zich niet langer in het stemhokje ophouden dan nodig is om te stemmen.  Om zijn stem uit te brengen, steekt hij eerst de magneetkaart in de daartoe bestemde gleuf van de lees-registreereenheid voor magneetkaarten van de stemmachine.

-         In de gemeenten waar de kiezer, krachtens de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, de taal van de stemverrichtingen kan kiezen, bepaalt hij door middel van de leespen die hem ter beschikking is gesteld, in welke taal hij zijn stemmen wil uitbrengen.

4°     De kiezer brengt eerst zijn stem uit voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en, nadat hij die bevestigd heeft, brengt hij zijn stem uit voor de verkiezing van de Senaat, die hij eveneens bevestigt.

5°     Voor iedere verkiezing geldt het volgende :

-         de kiezer duidt de lijst aan waarvoor hij wil stemmen door met de lichtpen loodrecht in de zone van de gekozen lijst te drukken ;

-         indien de kiezer akkoord is met de volgorde waarin de kandidaten (titularissen en opvolgers) voorkomen op de lijst, die hij steunt, plaatst hij de leespen loodrecht op het lichtstipje in het stemvak bovenaan die lijst, linksboven op het scherm ;

-         anders geeft de kiezer een naamstem voor één of meer kandidaten (titularissen en/of opvolgers) van die lijst door de leespen loodrecht achtereenvolgens op het stemvak naast de naam van die kandidaat of kandidaten te plaatsen.

6°     Nadat de kiezer zijn stem voor beide verkiezingen heeft bevestigd, neemt hij zijn magneetkaart terug.  De kiezer kan al dan niet opteren voor de visualisatie van zijn uitgebrachte stemmen.  De kiezer steekt hiervoor zijn magneetkaart terug in de gleuf ; er kan echter niets meer worden gewijzigd aan de uitgebrachte stemmen.  De kiezer geeft nadien zijn magneetkaart terug aan de voorzitter.

Nadat de voorzitter ze heeft gecontroleerd, verzoekt de voorzitter de kiezer ze in de stembus te steken.  De kiezer krijgt zijn identiteitskaart terug, alsook zijn oproepingsbrief, afgestempeld door de voorzitter of de daartoe gemachtigde bijzitter.

7°     De magneetkaart wordt geannuleerd :

a.       indien bij de in punt 6° bedoelde controle blijkt dat een merkteken of opschrift op de kaart werd gemaakt dat de kiezer herkenbaar kan maken ;

b.      indien de kiezer door een verkeerde manipulatie of door enige andere onvrijwillige beweging de hem overhandigde kaart heeft beschadigd ;

c.       indien de registratie van de kaart door de elektronische stembus om welke technische reden ook onmogelijk blijkt.

In de in het vorige lid bedoelde gevallen wordt de kiezer verzocht opnieuw te stemmen met een andere kaart.  Indien de kaart bij een tweede poging opnieuw wordt geannuleerd krachtens het vorige lid, a), wordt de kiezer niet meer toegelaten tot de stemming, aangezien zijn stem ongeldig wordt verklaard.

Wie zijn stemrecht meermaals uitoefent, of gestemd heeft zonder het recht daartoe te hebben of wie zonder geldige volmacht voor een ander heeft gestemd, is strafbaar.

© FOD Binnenlandse Zaken - Directie Verkiezingen : 21/01/2003

Nouveautés