Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Oproepingsbrief

MODEL VAN OPROEPINGSBRIEF VOOR DE FEDERALE WETGEVENDE KAMERS.

STEMBUREAUS MET GEAUTOMATISEERDE STEMMING.

VERKIEZING VAN DE FEDERALE WETGEVENDE KAMERS
VAN 18 MEI 2003

NMBS-code : 098
organismenummer : 099929
vorderingsnummer : E000001

Administratief arrondissement
Stad/Gemeente
Postnummer
_____________________________________________________________________________________

DE STEMMING IS VERPLICHT


Nr…… (nr. van de betrokkene op de lijst van de kiezers).
Identiteit van de kiezer :
Mevrouw/De heer (1) …………………………………..
Voornamen ……………………………………………..
Hoofdverblijfplaats met volledig adres …………………

M.

Gelieve U zondag 18 mei 2003, tussen 8.00 uur en 15 uur, voorzien van deze oproepingsbrief en van uw identiteitskaart, te begeven naar het hieronder aangewezen lokaal waar uw stembureau zich bevindt :

Bureau nr. …………………….
Lokaal ………………………...
ter verkiezing van ………(2) leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers ;
                           ………(2) Senatoren.

                                          Namens het College van Burgemeester en Schepenen :

De Secretaris,                                                                                                              De Burgemeester,

________________________________________________________________

Op de keerzijde worden vermeld :
-         de tekst van de onderrichtingen voor de kiezer, model I ;
-         de tekst van artikel 94ter, § 1, eerste lid en § 2, tweede lid van het Kieswetboek ;
-         het voorschrift van artikel 130, eerste lid, 3° van het Kieswetboek ;
-         de tekst van artikel 147bis van het Kieswetboek.
__________
N.B.
(1)   De onnodige vermelding schrappen.
(2)   Het aantal te verkiezen leden vermelden.

© FOD Binnenlandse Zaken - Directie Verkiezingen : 21/01/2003

Nouveautés