Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Kiesvoorwaarden voor Belgen voor de Kamer en voor de Senaat

(art. 1, § 1 Algemeen Kieswetboek)

Om als kiezer zijn stem uit te brengen voor deze verkiezingen moeten vier voorwaarden vervuld zijn :

 1. Belg zijn

  De wijze waarop de Belgische nationaliteit werd bekomen (geboorte, naturalisatie, huwelijk, optie) speelt geen rol.

  Aan deze voorwaarde moet door de kiezer voldaan zijn op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten.

 2. De volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt

  Aan deze voorwaarde moet door de kiezer voldaan zijn op de dag van de verkiezing.

 3. In de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente ingeschreven zijn

  Aan deze voorwaarde moet door de kiezer voldaan zijn op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten.

 4. Zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing, die bepaald worden in de artikelen 6 tot 9bis van het Kieswetboek

  Personen die tot een criminele straf (levenslang, dwangarbeid, hechtenis en opsluiting) werden veroordeeld, worden definitief uitgesloten van het kiesrecht.

  In de uitoefening van het kiesrecht zijn geschorst :

  • de gerechtelijk onbekwaamverklaarden en de personen die onder het statuut van verlengde minderjarigheid zijn geplaatst (artikel 489 tot 515 Burgerlijk Wetboek)

  • personen die tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden zijn veroordeeld, op voorwaarde dat de straf zonder uitstel is uitgesproken en dat er geen hoger beroep meer tegen mogelijk is

  • personen die ter beschikking van de regering werden gesteld onder de vorm van internering.

  Aan deze voorwaarde moet door de kiezer voldaan zijn op de dag van de verkiezing.

 

Samenvattend

Voorwaarden om kiezer te zijn :

 • Belg zijn op datum van opmaak kiezerslijst

 • Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters op datum van opmaak kiezerslijst

 • De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op dag van de stemming

 • Niet strafrechtelijk uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht op dag van de stemming.

Nouveautés