Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
STEMRECHT VOOR BELGEN DIE GEVESTIGD ZIJN IN HET BUITENLAND
 1. De wet van 18 december 1998 tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die gevestigd zijn in het buitenland, gaf voor de eerste keer stemrecht aan onze onderdanen die in het buitenland gevestigd zijn, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers.

  Deze wet was echter omslachtig en duur voor de Belgische Kiezers in het buitenland en derhalve moeilijk uitvoerbaar.

  • De wet van 7 maart 2002 tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht (Belgisch Staatsblad van 8 mei 2002 – zie de artikelen 180 tot 180septies van het Kieswetboek) strekt er dan ook toe de procedure te hervormen en te vereenvoudigen volgens dewelke de Belgen die in het buitenland verblijven kunnen deelnemen aan het politieke leven in hun land van herkomst door te stemmen bij de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de Senaat (niet voor de andere verkiezingen). Voortaan zullen zij, om hun stem voor die verkiezingen uit te brengen, kunnen kiezen uit vijf verschillende manieren : de persoonlijke stemming in België, de stemming bij volmacht in België, de persoonlijke stemming in de diplomatieke of consulaire beroepspost, de stemming bij volmacht in de diplomatieke of consulaire beroepspost of de stemming per briefwisseling.
  • Deze wet strekt er eveneens toe de vrijheid van keuze van de gemachtigde te voorzien in geval van stemming bij volmacht en dit, zowel ten gunste van de in het buitenland verblijvende Belgische kiezers, als van de in België verblijvende Belgische kiezers. De wet schaft dus ingeval van stemming bij volmacht, in België of in het buitenland, de beperking van de keuze van de gemachtigde tot de echtgeno(o)t(e) of tot de bloed- of aanverwanten tot de derde graad af.
 1. Deze wet regelt het stemrecht van de Belgische emigranten tijdens de federale Parlementsverkiezingen en bepaalt dat zij hun stemrecht alleen kunnen uitoefenen als zij zich in de consulaire registers hebben laten inschrijven én als zij de kiesvoorwaarden vervullen. Pas dan zullen zij ook automatisch onderworpen zijn aan de stemplicht waarin artikel 62, derde lid, van de Grondwet voorziet.

  Overeenkomstig deze wet zal de in het buitenland verblijvende Belg worden uitgenodigd om een keuze te maken uit de vijf hierna volgende wijzen van stemmen :

  de persoonlijke stemming in een Belgische gemeente

  de stemming bij volmacht in een Belgische gemeente

  de persoonlijke stemming in zijn Belgische diplomatieke of consulaire beroepspost waar de betrokkene is ingeschreven

  de stemming bij volmacht in de genoemde post

  en ten slotte de stemming per briefwisseling.

 1. De wet voorziet in een gemeenschappelijk deel voor de vijf wijzen van stemmen (zie ook schema hierna).

  Tussen de eerste dag van de achtste maand en de vijftiende dag van de vijfde maand vóór de datum die bepaald is voor de verkiezing van de Kamer en de Senaat, bezorgt de Belgische diplomatieke of consulaire beroepspost de in die post ingeschreven Belgen een formulier tot inschrijving als kiezer.

  De in het buitenland verblijvende Belg vult dat formulier in, waarbij hij zijn persoonlijke gegevens vermeldt, de wijze die hij kiest om zijn stem uit te brengen, en de Rijksgemeente waarin hij als kiezer wenst te worden ingeschreven. De keuze van de gemeente van inschrijving is volledig vrij. Zij bepaalt de kieskring waarin de Belg zal worden opgenomen.

  • Als de in het buitenland verblijvende Belg ervoor kiest te stemmen bij volmacht in een gemeente van het Rijk op in de post waar hij is ingeschreven, vult hij bovendien de volmacht in waarvan het model bij koninklijk besluit is bepaald en die bij het inschrijvingsformulier is gevoegd. De volmacht zal in dat geval de gegevens bevatten van de gekozen gemachtigde.

  • Het volgende onderscheid moet worden gemaakt :

   • als de in het buitenland verblijvende Belg ervoor kiest bij volmacht te stemmen in een gemeente van het Rijk, moet hij zijn gemachtigde aanwijzen onder de kiezers die in dezelfde gemeente zijn ingeschreven als die welke hij zal hebben gekozen om er zelf als kiezer te worden ingeschreven;
   • als de in het buitenland verblijvende Belg ervoor kiest bij volmacht te stemmen in de beroepspost waar hij is ingeschreven, moet hij zijn gemachtigde aanwijzen onder de Belgen die zijn ingeschreven in dezelfde post en die de kiesvoorwaarden vervullen.
 1. Nadat de in het buitenland verblijvende Belg het inschrijvingsformulier en in voorkomend geval de eraan gehechte volmacht heeft ingevuld, bezorgd hij het (de) document(en) persoonlijk of per post aan de consulaire beroepspost waar hij is ingeschreven.

  Naarmate de formulieren bij die consulaire beroepspost binnenkomen, gaat die na of de betrokkenen aan de kiesvoorwaarden voldoen. Als dat zo is, bezorgt de consulaire beroepspost het formulier en in voorkomend geval de eraan gehechte volmacht via de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken aan de gemeente van het Rijk die de in het buitenland verblijven Belg heeft gekozen om er als kiezer te worden ingeschreven.

  • In geval van stemming bij volmacht in een gemeente van het Rijk of in het gebied van de beroepspost voorziet de wet erin dat als het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de in het buitenland verblijvende Belg is ingeschreven, de gemachtigde kiezer tot de stemming oproept, bij de oproepingsbrief een uittreksel van de volmacht wordt gevoegd waarbij deze wordt gemachtigd in dien naam te stemmen.
  • Wanneer de gemeente die gekozen werd door de in het buitenland verblijvende Belg het formulier van aanvraag tot inschrijving als kiezer ontvangt, neemt die gemeente laatstgenoemde op in de kiezerslijst, waarbij ze de gekozen wijze van stemming vermeldt (Informatietype 132 in het Rijksregister).
 1. Zodra de kiezerlijst met de in het buitenland verblijvende Belgen in elke gemeente van het Rijk is vastgesteld, bezorgt de gemeente een kopie van de lijst van degenen die ervoor hebben gekozen per briefwisseling te stemmen of voor de persoonlijke stemming of de stemming bij volmacht in de diplomatieke of consulaire beroepspost, aan de voorzitter van het kieskringhoofdbureau voor de verkiezing van de Kamer en aan de voorzitter van het provinciehoofdbureau voor de verkiezing van de Senaat, alsook aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
 1. De procedure van stemming verschilt vervolgens naargelang de gekozen wijze van stemmen :

- De persoonlijke stemming of de stemming bij volmacht in een gemeente van het Rijk

Indien een in het buitenland verblijvende Belg ervoor kiest persoonlijk zijn stem uit te brengen in de gemeente van het Rijk waar hij ingeschreven is als kiezer, begeeft ij zich de dag van de stemming daarheen en brengt hij er zijn stem uit in het hem toegewezen stembureau. Dat stembureau is aangegeven op de oproepingsbrief die de gemeente waar hij is ingeschreven hem, via consulaire post, heeft doen toekomen op zijn woonplaats in het buitenland.

Indien de in het buitenland verblijvende Belg kiest voor de stemming bij volmacht in de gemeente waar hij zich als kiezer heeft ingeschreven, stemt de door hem gemachtigde persoon in zijn naam op de dag van de verkiezingen, in dezelfde gemeente. De fysieke aanwezigheid van de gemachtigde op de dag van de verkiezing geldt als aanvaarding van de door de in het buitenland verblijvende Belg gegeven volmacht.

- Persoonlijke stemming of stemming bij volmacht in de diplomatieke post

De in het buitenland verblijvende Belg wordt, via de consulaire post, door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar hij als kiezer is ingeschreven tot de stemming opgeroepen.

De kiesbureaus die belast zijn met het drukken van de stembiljetten voor de verkiezing van de Kamer en van de Senaat zenden uiterlijk de 12e dag vóór die van de stemming het voor de in het buitenland verblijvende Belgen vereiste aantal stembiljetten over naar de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken verzendt die stembiljetten naar de verschillende consulaire beroepsposten in het buitenland, met een afschrift van de kiezerslijst die op hen betrekking heeft.

Na afloop van de kiesverrichtingen in de beroepspost (persoonlijke of bij volmacht) worden de stembiljetten via de snelste weg overgezonden aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, waar een speciaal stemopnemingsbureau wordt samengesteld. De stembiljetten van de in het buitenland verblijvende Belgen worden daar in een verzegelde omslag bewaard tot met de temopnemingsverrichtingen wordt begonnen (dat wil zeggen tot zondag 14 uur).

Het speciaal stemopnemingsbureau bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken telt de op die stembiljetten uitgebrachte stemmen en zendt de tabellen van de desbetreffende resultaten over aan de voorzitters van de betrokken kieskringhoofdbureaus (verkiezing van de Kamer) en collegehoofdbureaus (verkiezing van de Senaat)

De resultaten van de stemopneming van die stemmen worden opgenomen in het geheel van de resultaten van de betrokken kieskring of van het betrokken college.

- Stemming per briefwisseling

De hoofdbureaus die belast zijn met het drukken van de stembiljetten, namelijk het kieskringhoofdbureau voor de verkiezing van de Kamer en het provinciehoofdbureau voor de verkiezing van de Senaat, zenden via de consulaire post, op het adres van de in het buitenland verblijvende Belg, een kiesenveloppe over die de volgende stukken bevat :

 • een retourenveloppe met het adres van het bureau;
 • een stembiljet in een neutrale kleur;
 • een formulier waarop de kiezer zijn identificatiegegevens moeten invullen en dat hij moet ondertekenen;
 • de onderrichtingen om te stemmen en de kiesomslag terug te sturen naar het bureau.

De kiesenveloppes moeten bij het betrokken bureau toekomen vóór de sluiting van de kiesbureaus in België. Bij deze wijze van stemmen ontvangt de kiezer in het buitenland geen oproepingsbrief.

De hoofdbureaus openen die enveloppes bij ontvangst en bewaren de behoorlijk gesloten neutrale enveloppes met het stembiljet tot bij het begin van de stemopneming (dat wil zeggen tot zondag 14 uur).

De stemopnemingsverrichtingen mogen pas worden aangevat nadat die stembiljetten met de andere in die bureaus te tellen stembiljetten werden vermengd.

De erop uitgebrachte stemmen worden geteld bij die welke zijn uitgebracht op de stembiljetten van de in België verblijvende kiezers.

N.B.

In de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde worden deze stembiljetten geteld door het speciaal stemopnemingsbureau bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

SCHEMA STEMRECHT VOOR DE BELGEN DIE IN HET BUITENLAND VERBLIJVEN

BIJ VERKIEZINGEN OP ZONDAG 10 JUNI 2007

1 oktober 2006

(8ste maand tot 15de dag
van 5de maand vόόr de stemming = 15 januari 2007)

 

Verzendingsperiode van de inschrijvingsformulieren (en volmachtformulieren voor het kiesrecht door de consulaire beroepsposten aan de Belgen in
‘t buitenland.

1 februari 2007 (1ste dag van 4de maand vόόr de stemming)

 

Uiterste datum van terugzending van het ingevulde formulier aan de consulaire beroepspost door de Belg die in het buitenland verblijft.

28 februari 2007 (laatste dag van de 4de maand vόόr de stemming)

 

Uiterste datum van controle van de kiesbevoegdheidsvoorwaarden van de Belgen in ‘t buitenland door de consulaire beroepsposten

1 maart 2007 (1ste dag van de 3de maand vόόr de stemming)

 

Uiterste datum van verzending van de formulieren voor de inschrijving als kiezer naar de desbetreffende Belgische gemeenten door de consulaire beroepsposten.

5 april 2007 (80ste dag vóór gewone verkiezingsdatum)

 

Opmaak van de kiezerslijsten van de Belgen in België en in het buitenland door de Belgische gemeenten (Art. 10, §1, tweede lid Kieswetboek).

6 april 2007 (79ste dagvóór gewone verkiezingsdatum)

 

Oprichting van het speciaal stemopnemingsbureau bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (telling van de stembiljetten die
komen van de consulaire posten).

1 mei 2007 (40ste dag)

 

Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van de verkiezingen na de ontbinding van de Kamers

26 mei 2007 (15de dag)

 

Uiterste datum van verzending van de oproepingsbrieven (en eventueel uittreksels volmacht) door de gemeentebesturen naar de kiezers, via DE POST, in België of, via de consulaire post, naar de kiezers in het buitenland. Bij stemming per briefwisseling is er geen oproepingsbrief naar de kiezer.

29 mei 2007 (12de dag)

 

Uiterste datum van verzending van de stembiljetten door de kieshoofdbureaus, hetzij naar de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken (stemming in de consulaire post), hetzij, via de consulaire post, naar de Belgische kiezer op zijn buitenlandse woonplaats (stemming per briefwisseling).

8 juni 2007 (vrijdag)
9 juni 2007 (zaterdag)
10 juni 2007 (zondag)

 

• Stemming buiten Europese Unie
Stemming in Europese Unie
Stemming in België

N.B.

Bij ontbinding van de Kamers vóór 5 april 2007 wordt de Belgische kiezerslijst vastgesteld op de 40ste dag vóór de stemming (ontbindingsbesluit) en wordt de kiezerslijst voor de Belgen die verblijven in het buitenland, opgemaakt op de15de dag vóór de stemming. De kiezerslijst van de Belgen in 't buitenland, die stemmen persoonlijk of bij volmacht in de consulaire beroepsposten of per briefwisseling, worden door de Belgische gemeenten toegezonden aan de voorzitters van de kieskring- en provinciehoofdbureaus, alsmede aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. De uiterste datum van de verzending van de oproepingsbrieven is dan de 10de dag vóór de stemming.

Het geval in deze N.B. is bij huidige verkiezingen niet van toepassing.

Nouveautés