Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Stemming bij volmacht

Kiezers kunnen hun stem uitbrengen door een volmacht te geven (artikel 147bis Kieswetboek). Hierdoor kan de volmachtdrager voor de volmachtgever stemmen.

Door de wet van 7 maart 2002 (Belgisch Staatsblad van 8 mei 2002) kan voortaan volmacht worden gegeven aan gelijk welke andere kiezer (de volmachtdrager moet niet langer de echtgeno(o)t(e) of verwante tot de 3de graad zijn). Iedere kiezer mag slechts 1 volmacht krijgen.

Het nieuwe volmachtformulier is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2002 bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 betreffende het model van volmachtformulier (Belgisch Staatsblad van 21 april 1995).

De volgende kiezers zijn gerechtigd om een volmacht te geven :

  1. de kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid blijkt uit een medisch attest ;
  1. de kiezer die om beroeps- of dienstredenen :
  • in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die met hem daar verblijven;
  • die zich op de dag van de verkiezing in het binnenland bevindt, maar die in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te bieden.  Dit blijkt uit een attest van de werkgever ;
  1. de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen. De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven ;
  1. de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Dit blijkt uit een attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft ;
  1. de kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te melden.  Dit blijkt uit een attest van de religieuze overheid ;
  1. de studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven.  Dit blijkt uit een attest van de studie-instelling ;
  1. de kiezer die, om andere dan de hierboven vermelde redenen, op de dag van de stemming afwezig is van zijn woonplaats omwille van een tijdelijk verblijf in het buitenland en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt om zich in het stembureau te melden, voor zover die onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats vastgesteld geweest is, na voorleggen van de nodige bewijsstukken (factuur reisbureau, vliegtuigticket …). In dit laatste geval moet de aanvraag uiterlijk de dag vóór die van de verkiezing worden ingediend.  Wanneer de burgemeester de aanvraag aanvaardt, levert hij een daartoe bestemd attest af.

De volmacht wordt gesteld op een formulier (= volmachtformulier AB/19) dat gratis verkrijgbaar is bij het gemeentebestuur, dat ook aanvullende toelichtingen kan geven.  Dit formulier kan eveneens worden afgehaald van de website verkiezingen (www.ibz.rrn.fgov.be).

Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van het volmachtformulier met het bijhorende attest, zijn eigen oproepingsbrief en identiteitskaart om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau.

Nouveautés