Nieuwigheden

Nieuwigheden met betrekking tot de organisatie

Het Martine-systeem maakt het mogelijk de digitale overdracht van de resultaten naar de FOD Binnenlandse Zaken vanuit de 208 kantonhoofdbureaus te verzekeren en te versnellen.

De software werd ontwikkeld in opdracht van de FOD Binnenlandse Zaken en die gecertificeerd wordt door een erkend orgaan. “Martine” werd al een eerste keer gebruikt bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van oktober 2018 en zal nu voor het eerst worden gebruikt op het Federaal niveau.

De toepassing omvat:

  • een module voor het digitaal indienen van kandidatenlijsten en handtekeningen (zowel van kiezers als van kandidaten).
  • de IT-toepassingen die de traditionele en geautomatiseerde kantonhoofdbureaus MOETEN gebruiken voor het coderen en verzenden van de resultaten op kantonniveau naar de FOD Binnenlandse Zaken en naar het hogere hoofdbureau. Het gebruik van andere software in het kantonhoofdbureau is uitgesloten.
  • de IT-toepassingen voor de telling van de stemmen, de zetelverdeling en de aanwijzing van de verkozenen, die gebruikt kunnen worden door de hogere hoofdbureaus (provincie, college, kieskring).

Nieuwigheden met betrekking tot het stemmen van de Belgen in het buitenland

Belgische kiezers in het buitenland kunnen voortaan flexibeler een keuze maken wat betreft de gemeente waaraan ze worden toegewezen. Ze moeten niet langer stemmen in de Belgische gemeente waar ze het laatst ingeschreven waren, maar mogen zelf een gemeente kiezen waar ze ooit ingeschreven waren. Zo kan hij/zij nu ook bijvoorbeeld kiezen voor de gemeente waar hij het langst gewoond heeft of waar zijn ouders nog wonen.

Een klein aantal Belgische kiezers in het buitenland kon vroeger zijn stem niet uitbrengen omdat ze niet binnen de wettelijk voorziene criteria vielen. Hieraan is verholpen door een 6de categorie toe te voegen: wanneer de Belgische kiezer in het buitenland dus niet valt onder de 5 bestaande categorieën, kan hij nog altijd stemmen in de gemeente Brussel.

Dit zijn de huidige zes categorieën die gelden voor Belgische kiezers in het buitenland:

  1. de Belgische gemeente waarin de persoon één dag ingeschreven was in de bevolkingsregisters;
  2. bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente van de geboorteplaats;
  3. bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente waarin de vader of de moeder is ingeschreven of laatst was ingeschreven in de bevolkingsregisters;
  4. bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente waarin de (vorige) echtgenoot, de (vorige) echtgenote of de partner op basis van een geregistreerde samenwoning is ingeschreven of laatst was ingeschreven in de bevolkingsregisters;
  5. bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente waarin een verwant tot de derde graad is ingeschreven of laatst was ingeschreven in de bevolkingsregisters of de Belgische gemeente waarin een afstammeling geboren is, is ingeschreven of laatst was ingeschreven in de bevolkingsregisters;
  6. bij gebreke daaraan, de gemeente Brussel.

Voortaan zullen de Belgen die verblijven in een staat die geen lidstaat is van de Europese Unie en die aan de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers deelnemen ook voor het Europees Parlement moeten stemmen.

Nieuwigheden met betrekking tot de elektronische stemming

Voortaan produceren alle stemmachines een papieren bewijsstuk.

De gleuf van de stembus van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk is nu uitgerust met een automatisch afsluitingssysteem om te voorkomen dat een kiezer zijn stembiljet hierin stopt vooraleer het gescand is. Dit was een opmerking die door het college van experten voor de verkiezingen van 2014 gemaakt werd.

Deze nieuwe stemmachines werden al een eerste keer gebruikt bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van oktober 2018 en zullen nu voor het eerst worden gebruikt op het Federaal niveau.