Stemrecht voor Europese burgers die in België verblijven voor de verkiezing van het Europees Parlement

 Belgische leden van het Europese ParlementKamer van VolksvertegenwoordigersGewest- en Gemeenschapsparlementen
Europese burgers die verblijven in BelgiëPersoonlijke stemming of stemming bij volmacht in de gemeente van hoofdverblijfplaats mogelijk na inschrijving met formulier C/1 (PDF)De wetgeving staat de Europese burgers die in België verblijven niet toe om deel te nemen aan deze stemmingDe wetgeving staat de Europese burgers die in België verblijven niet toe om deel te nemen aan deze stemming

Europese burgers die verblijven in België

 • Op verkiezingsdag worden de 705 leden van het Europees Parlement verkozen in de 27 lidstaten van de Europese Unie. ( -> situatie na de Brexit)

  Wie als burger van een lidstaat van de Europese Unie in België verblijft, maar niet de Belgische nationaliteit heeft, kan hier deelnemen aan de verkiezing van het Europees Parlement en stemmen voor kandidaten op Belgische lijsten.

 • Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen, dient u aan vier voorwaarden te voldoen. U moet :
  1. De nationaliteit van een huidige lidstaat van de Europese Unie bezitten

   Om te mogen stemmen, moet U de nationaliteit hebben van een van de volgende 26 landen : Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatïe, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië of Zweden.

   Voor Britse onderdanen is het mogelijk zich in te schrijven. Maar zodra de Brexit officieel is, wordt deze inschrijving geannuleerd.

   Wie één van deze 26 nationaliteiten bezit, maar daarnaast ook de Belgische wordt beschouwd als Belg en neemt dus deel aan alle Belgische verkiezingen.

   Op verkiezingsdag verkiezen de Belgen tegelijkertijd hun vertegenwoordigers voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en voor de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten. De burgers van de huidige of toekomstige lidstaten van de Europese Unie kunnen aan deze verkiezingen niet deelnemen.

  2. Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben

   Daarnaast moet u ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar u in België verblijft. Deze voorwaarde moet ten laatste op de dag van de vaststelling van de kiezerslijst vervuld zijn.

   Europese ambtenaren en hun gezin zijn doorgaans niet ingeschreven in het bevolkingsregister. Voor deze ambtenaren en hun gezin is het voldoende dat ze vermeld worden in het bevolkingsregister van de Belgische gemeente waar ze hun hoofdverblijf hebben.

  3. Minstens 18 jaar oud zijn en niet uitgesloten of geschorst uit het kiesrecht

   Verder moet u, om te mogen stemmen, minstens 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen en zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht voorzien door de Belgische wet. Tevens mag u uw stemrecht niet verloren hebben in uw Staat van herkomst door een individuele rechterlijke of administratieve beslissing waartegen hoger beroep mogelijk is.

   Ook wie uiterlijk op verkiezingsdag achttien wordt, kan als kiezer ingeschreven worden.

  4. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst

   Tot slot moet u ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente. Hiertoe dient u het formulier C/1 in te vullen dat u kunt bekomen bij het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats.

   Het ingevulde formulier moet u bezorgen in het gemeentehuis.

   In ruil ontvangt u een ontvangstbewijs. Op basis van de ingevulde gegevens zal het gemeentebestuur uw aanvraag onderzoeken.

   Wanneer u door het College van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, zult u een officieel bericht van de gemeente ontvangen.

   U moet stemmen in de Belgische gemeente die u inschreef. Let wel : u kunt dan niet meer deelnemen aan de Europese verkiezingen in uw land van herkomst.

   Misschien heeft u als Europese burger in het verleden (bv. voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019) reeds een aanvraag ingediend om ingeschreven te worden op de kiezerslijst. Indien u toen als kiezer erkend werd, hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen (voor zover U nog steeds voldoet aan de andere kiesvoorwaarden).

   In België geldt de stemplicht. Zodra u bent ingeschreven op de kiezerslijst, bent u dus wettelijk verplicht om op verkiezingsdag te gaan stemmen.

   Het College van burgemeester en schepenen kan beslissen dat u niet wordt erkend als kiezer en dus niet op de kiezerslijst wordt ingeschreven.

   Deze beslissing wordt u officieel en schriftelijk meegedeeld.

   Het gemeentebestuur kan om de volgende redenen weigeren u in te schrijven op de kiezerslijst :

   • U beschikt niet over de juiste nationaliteit of de vereiste leeftijd
   • U heeft in uw land van herkomst het kiesrecht verloren
   • U kreeg in België of in uw land van herkomst een bepaalde strafrechtelijke veroordeling
   • U werd door een rechter “gerechtelijk onbekwaamverklaard”.

   Indien u niet akkoord gaat met deze beslissing, dan kunt u in beroep gaan. Over de beroepsprocedure kunt u inlichtingen vragen bij uw gemeentebestuur.