Vernietiging van verkiezingsdocumenten

De verkiezingen van 26 mei 2019 werden ondertussen definitief geldig verklaard (Brussel Hoofdstedelijk Parlement - 11 juni 2019; Waals Parlement – 11 juni 2019;  Parlement van de Duitstalige Gemeenschap – 17 juni 2019;  Vlaams Parlement – 18 juni 2019;  Kamer van Volksvertegenwoordigers – 20 juni 2019; Europees Parlement – 27 juni 2019) – KB van 12 augustus 2019.

Bijgevolg kunnen de gebruikte stembiljetten, de niet-gebruikte stembiljetten, alsook de teruggenomen stembiljetten en de stempapieren die uit de printers gehaald werden die zijn neergelegd in de griffie van de rechtbank van eerste aanleg of van het vredegerecht of naar de provinciegouverneur werden gestuurd, worden vernietigd.

De overige documenten die volgens art 179 van het KWB aan de vredegerechten/rechtbank van eerste aanleg werden bezorgd en/of die zich nog bij de gemeente bevinden, kunnen eveneens worden vernietigd vanaf 6 maanden na de geldigverklaring van de verkiezingen.

Er moet een proces-verbaal van vernietiging worden opgemaakt.

U bent vrij te bepalen op welke wijze deze vernietiging gebeurt.

De kosten van de vernietiging kunnen overeenkomstig artikel 130 van het KWB aan de provinciegouverneur worden overgemaakt.