Kamer en Senaat – samenstelling

Samenstelling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

De Kamer van Volksvertegenwoordigers telt 150 rechtstreeks verkozen leden (Art. 63 Grondwet)

De zetels worden verdeeld over de kieskringen volgens de bevolkingscijfers.

Elke kieskring telt zoveel keer een zetel als de federale deler in het cijfer van de bevolking van de kieskring begrepen is. De federale deler wordt verkregen door het bevolkingscijfer van het Rijk te delen door 150. De overblijvende zetels worden toegewezen aan de kieskringen met het grootste nog niet vertegenwoordigde bevolkingsoverschot.

Een kieskring bestaat uit één of meer administratieve arrondissementen. Voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn er 11 kieskringen. De kieskringen vallen voortaan samen met de provinciegrenzen, behalve voor het administratieve arrondissement Brussel-Hoofdstad.

Het cijfer van de bevolking van elke kieskring wordt om de 10 jaar vastgesteld. De Koning maakt binnen de zes maanden de uitslag bekend. De laatse resultaten werden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt op 27 november 2012. Na die bekendmaking bepaalt de Koning het aantal zetels dat aan elke kieskring toekomt (Koninklijk besluit van 31 januari 2013 – Belgisch Staatsblad van 14/02/2013).

De verdeling van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers over de kieskringen is als volgt :

De 11 kieskringen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
Nieuwe Provinciale Kieskringen Aantal te kiezen leden – kandidaten Aantal kandidaat-opvolgers Hoofdbureau van de Kieskring Vorig aantal(tot 2012)
Henegouwen 18 10 Bergen 19
Luik 15 9 Luik 15
Luxemburg 4 6 Aarlen 4
Namen 6 6 Namen 6
Waals-Brabant 5 6 Nijvel 5
Brussel-Hoofdstad 15 9 Brussel 22 (Kieskring BHV)
Vlaams-Brabant 15 9 Leuven 7 (Kieskring Leuven)
Antwerpen 24 13 Antwerpen 24
West-Vlaanderen 16 9 Brugge 16
Oost-Vlaanderen 20 11 Gent 20
Limburg 12 7 Hasselt 12
TOTAAL 150     150

N.B.

  • De kandidatenlijsten moeten worden ingediend bij de kieskringhoofdbureaus voor de Kamer op de 58ste dag (29 maart 2019 tussen 14 en 16 uur) of 57ste dag (30 mars 2019 tussen 9 en 12 uur) vóór de stemming.
  • De voorlopige afsluiting van de kandidatenlijsten in ieder hoofdbureau geschiedt op de 55ste dag vóór de stemming (1 april 2019).
  • De definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten in ieder hoofdbureau gebeurt op de 52ste dag (4 april 2019) vóór de stemming (ingeval van een beroep bij de rechterlijke macht is dit op de 41ste dag vóór de stemming).
  • Het aantal aparte kandidaat-opvolgers bedraagt maximaal de helft van het aantal te kiezen kandidaten plus 1 (cijfers na de komma worden verhoogd naar de volgende eenheid). Er moeten minstens 6 opvolgers zijn.
  • Op elk van de lijsten mag noch het verschil tussen het aantal kandidaten-titularissen van elk geslacht, noch het verschil tussen het aantal plaatsvervangende kandidaten van elk geslacht, groter zijn dan één. Noch de eerste twee kandidaat-titularissen, noch de eerste twee plaatsvervangende kandidaten van elk van de lijsten mogen van hetzelfde geslacht zijn.

De samenstelling van de Senaat

Na de verkiezingen van 2019 zal de Senaat 60 leden omvatten, verdeeld als volgt:

  • 50 onrechtstreeks verkozen leden (29 N, 20 F en 1 D);
  • 10 gecoöpteerde leden (6 N en 4 F).