EU-BURGER IN BELGIË ?

Kom dan op 9 juni 2024 stemmen voor het Europees Parlement!

 

Op zondag 9 juni 2024 zullen de leden van het Europees Parlement verkozen worden in de 27 lidstaten van de Europese Unie.

Indien u een Europese burger bent die in België verblijft, kunt u in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dit geval zal u niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst.

De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst van uw gemeente moet ten laatste op 31 maart 2024 worden ingediend.

Ter info: op 9 juni 2024 zullen de Belgische kiezers ook hun vertegenwoordigers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten kiezen.

WIE MAG OP 9 JUNI 2024 STEMMEN?

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen, moet u aan vijf voorwaarden voldoen:

 1. De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
 2. Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben;
 3. Minstens 16 jaar oud zijn;
 4. Over stemrecht beschikken;
 5. Ingeschreven zijn op de kiezerslijst (minimumleeftijd voor de inschrijving: 14 jaar).

 

 1. Nationaliteit

  Om te mogen stemmen, moet u op de datum van de verkiezing van het Europees Parlement onderdaan zijn van één van de 26 lidstaten die samen met België de Europese Unie vormen: Duitsland, Oostenrijk, Bulgarije, Cyprus, Kroatië, Denemarken, Spanje, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Tsjechische Republiek, Roemenië, Slowakije, Slovenië of Zweden.

  Er moet aan de nationaliteitsvoorwaarde voldaan zijn op de dag waarop de kiezerslijsten worden afgesloten, met name ten laatste op 1 april 2024.

 2. Verblijfplaats

  U moet ook ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van de gemeente waar u in België verblijft. Deze voorwaarde moet ten laatste op 1 april 2024 vervuld zijn.

 3. Leeftijd

  Om te mogen stemmen, moet u minstens 16 jaar zijn op de dag van de verkiezing.

 4. Stemrecht hebben

  Om te mogen stemmen, mag u zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht die door de Belgische wet voorzien worden. Bovendien mag u in uw land van herkomst uw stemrecht niet verloren hebben door een individuele rechterlijke of administratieve beslissing.

 5. Kiezerslijst

  U moet ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente waar u uw hoofdverblijfplaats heeft. Daartoe vult u het formulier C/1 online in via www.inschrijving.verkiezingen.fgov.be of u kan dit formulier ook opvragen bij het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats.

  Uiterlijk op 31 maart 2024 moet u:

   

  Het gemeentebestuur zal uw aanvraag op basis van de op het formulier vermelde elementen onderzoeken.

  Als u door het College van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, zal u een officieel bericht van de gemeente ontvangen.

  Zodra uw inschrijving op de kiezerslijst zal zijn goedgekeurd, zal u, in overeenstemming met de stemplicht in België, wettelijk verplicht zijn om op 9 juni 2024 te gaan stemmen. U zal dan niet meer kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst.

  Indien u later opnieuw wenst deel te nemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst, zal u de intrekking van uw inschrijving bij de gemeente waar u uw hoofdverblijfplaats heeft, kunnen aanvragen. Dit kan ook om een andere reden gedaan worden. Deze aanvraag zal echter niet kunnen worden ingediend tussen 1 april 2024 en de dag van de verkiezing.

  Indien u in het verleden al een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen heeft ingediend (bijvoorbeeld voor de Europese verkiezingen van 2014 of 2019) en u toen als kiezer erkend werd, hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. Uw inschrijving op de kiezerslijst blijft dan behouden en blijft voor alle toekomstige Europese verkiezingen geldig.

  U kan deze inschrijving verifiëren bij uw gemeentebestuur of via de applicatie MijnDossier (tab «Mijn gegevens» ► «Verkiezingen») met behulp van uw elektronische verblijfstitel, uw PIN-code en een elektronische kaartlezer.

  Het College van burgemeester en schepenen kan ook beslissen dat u niet erkend wordt als kiezer en dus niet op de kiezerslijst wordt ingeschreven.

  Deze beslissing wordt u dan officieel en schriftelijk meegedeeld. De beslissing kan het voorwerp uitmaken van een beroep. Voor informatie over de beroepsprocedure kan u terecht bij uw gemeentebestuur of op de site www.verkiezingen.fgov.be (tab «Kiezers»).

HOE STEM IK GELDIG?

Om geldig te stemmen, mag u slechts binnen één lijst stemmen. Dit kan op twee verschillende manieren:

 • Door een stem uit te brengen in het vakje bovenaan een lijst (lijststem);
 • Door een stem uit te brengen in het vakje naast de naam van één of meerdere kandidaten (naamstem).

Indien u tegelijkertijd een lijststem en één of meerdere naamstemmen binnen deze lijst uitbrengt, wordt met de lijststem geen rekening gehouden.

Indien u stemmen (lijst-of naamstemmen) op verschillende lijsten uitbrengt, zal uw stem als ongeldig worden beschouwd en niet worden meegeteld.

U vindt de verklarende video via deze link: https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-hoe-stemmen/stemming-op-papier
(enkel beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits)

ELEKTRONISCHE STEMMING

Op 9 juni 2024 zullen 158 gemeenten in het Vlaams Gewest, alle gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige gemeenten de verkiezingen organiseren op stemcomputers met papieren bewijsstuk, terwijl alle Waalse gemeenten en 150 gemeenten in het Vlaams Gewest verkiezingen via een «papieren» stemming zullen organiseren.

Om te weten of u in uw gemeente met een computer kan stemmen, kan u:

 1. de website https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-hoe-stemmen/hoe-wordt-er-in-mijn-gemeente-gestemd raadplegen;
 2. contact opnemen met de Dienst Verkiezingen van uw gemeente.

HOE KAN IK MET EEN COMPUTER STEMMEN?

U vindt de verklarende video via deze link:https://verkiezingen.fgov.be/kiezers-hoe-stemmen/elektronisch-stemmen
(enkel beschikbaar in het Nederlands, Frans en Duits)

HOE KAN IK MIJ KANDIDAAT STELLEN?

Om uw recht om verkozen te worden uit te kunnen oefenen en in België voor het Europees Parlement te kunnen worden verkozen, moet u:

 • Onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie en uw woonplaats in één van de lidstaten hebben;
 • Opgenomen zijn als kandidaat op een Belgische lijst die door een Belgisch kieshoofdbureau aanvaard wordt, na indiening bij dit bureau op 12 of 13 april 2024;
 • Een schriftelijke en ondertekende verklaring overhandigen aan het kieshoofdbureau, met vermelding van het adres van uw hoofdverblijfplaats, uw nationaliteit, uw geboorteplaats en geboortedatum. In deze verklaring bevestigt u eveneens dat u geen kandidaat bent in een andere lidstaat en dat u op de datum van de verkiezing niet ontzet bent uit of geschorst bent van uw recht om verkozen te worden in deze Staat;
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op de dag van de verkiezingen;
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten op de dag van de verkiezingen.

Meer informatie kan u terugvinden op de website https://verkiezingen.fgov.be/kandidaten/hoe-zich-kandidaat-stellen

MEER INFORMATIE?

Aarzel niet om contact op te nemen met de Dienst Verkiezingen van uw gemeentebestuur.

U kan ook de verkiezingswebsite van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken raadplegen, www.verkiezingen.fgov.be.