Brusselse leden van het Vlaams Parlement

(Bijzondere Wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen)

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de verkiezing van de leden van het Brussels Hoofdstedelijk parlement en de verkiezing van de Brusselse leden van het Vlaams parlement.

1. Verkiesbaarheid

Om verkozen te kunnen worden als Brussels lid van het Vlaams parlement moet u op de dag van de verkiezingen:

 1. Belg zijn

 2. De burgerlijke en politieke rechten genieten

 3. De volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben

 4. Niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht (artikelen 6 tot 9bis van het Kieswetboek):

  U bent niet verkiesbaar zolang als:

  • U krachtens artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk onbekwaam werd verklaard om uw politieke rechten uit te oefenen of als u bent geïnterneerd met toepassing van de wet van 5 mei 2014 houdende de internering.
  • u voor een bepaalde duur ontzet bent van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling.

Bovendien moet u zes maanden voor de verkiezingen:

 1. uw woonplaats hebben in een gemeente binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het bewijs van uw woonplaats is uw inschrijving in het bevolkingsregister van uw gemeente.

2. Aantal kandidaten nodig voor een kieslijst

Zowel voor de kandidaat-titularissen als voor de kandidaat-opvolgers, is er een minimum- en een maximumaantal bepaald.

Minimum aantal kandidaten:

Uw lijst moet minstens 1 kandidaat-titularis en 4 kandidaat-opvolgers tellen.

Maximum aantal kandidaten:

Uw lijst mag maximum 6 kandidaat-titularissen tellen. Als uw partij meer dan 4 kandidaat-titularissen heeft, is het aantal opvolgers gelijk aan het aantal titularissen. U kan dus maximaal 6 kandidaat-opvolgers aanduiden. Voor meer informatie kunt u kijken in de tabel die toegevoegd werd als bijlage 1.

3. Formulieren en vereisten voor kandidatenlijst

3.1. Voordrachtsakte (van kandidatenlijst)

 • U kan het formulier F/7bis gebruiken indien de kandidatenlijst wordt ondertekend door aftredende Parlementsleden.
 • U kan het formulier F/6bis gebruiken indien de kandidatenlijst wordt ondertekend door kiezers. De bijlage bij dit formulier kan u gebruiken om handtekeningen in te zamelen.

3.2. Akte van bewilliging (van kandidatuur)

Aan de voordrachtsakte moet een verklaring van bewilliging worden toegevoegd. Met deze verklaring bevestigen de kandidaten op de lijst dat zij akkoord gaan met de kandidatenlijst zoals opgenomen in de voordrachtsakte.
In hun verklaring van bewilliging verbinden de kandidaten (titularissen en opvolgers) zich ertoe, de wetsbepalingen inzake beperking en controle van de verkiezingsuitgaven in acht te nemen en deze bij de voorzitter van het kieskringhoofdbureau binnen 45 dagen na de verkiezing aan te geven. Zij verbinden er zich bovendien toe de herkomst van de geldmiddelen aan te geven en daarbij de identiteit van de natuurlijke personen die giften van 125 euro en meer hebben gedaan, te registreren.
Zij verbinden er zich bovendien toe de herkomst van de geldmiddelen aan te geven en daarbij de identiteit van de ondernemingen, van de feitelijke verenigingen en van de rechtspersonen die sponsoring van 125 euro en meer hebben gedaan, te registreren.

U kan het formulier F/9bis gebruikten.

3.3. Andere formulieren

Als u ook een lijst hebt ingediend voor het Europees Parlement of de Kamer,

 • kan u met formulier F/10bis vragen om eenzelfde volgnummer en letterwoord te krijgen voor beide verkiezingen (Europees Parlement en het Vlaams Parlement).
 • kan u met formulier F/10bis vragen om eenzelfde volgnummer te krijgen voor beide verkiezingen (Kamer en het Vlaams Parlement).

3.4. Handtekeningen

De voordrachtsakte moet ofwel ondertekend worden door aftredende parlementsleden (geval 1), ofwel door kiezers uit de kieskring (geval 2).

In het eerste geval moet de voordracht getekend worden door tenminste één aftredend lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Hiermee worden personen bedoeld die de afgelopen legislatuur in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement gezeteld hebben.

In het tweede geval moet u 500 handtekeningen verzamelen van kiezers die tot dezelfde taalgroep behoren.

Ook de kandidaten op de lijst mogen de voordrachtsakte tekenen. Deze handtekeningen tellen mee.

Opgelet: Deze handtekeningen moeten gevalideerd worden door het gemeentebestuur van de woonplaats van de personen die tekenen. Als u in meerdere gemeenten handtekeningen verzamelt, zal u dus ook bij meerdere gemeentebesturen moeten langsgaan om handtekeningen te laten valideren. Indien u gebruik maakt van het online hulpmiddel voor elektronische handtekeningen, is deze validatie van de handtekening van de kiezer niet nodig.

4. Plaats en tijdstip van kandidaatstelling

U kan uw kandidaatstelling indienen op vrijdag 29 maart 2019, de achtenvijftigste dag vóór de stemming, tussen 14 en 16 uur, of op zaterdag 30 maart 2019, zevenenvijftigste dag vóór de stemming, tussen 09 en 12 uur.

     => Het is aan te raden om dit al op vrijdag te doen, zodat u nog tijd hebt tot zaterdag om eventuele problemen recht te zetten.
     => Dit is dezelfde dag als de dag voor de indiening van de kandidaatstelling voor de verkiezingen voor de Kamer en voor de verkiezing voor het Europees Parlement.

U kan uw kandidaatstelling indienen bij de voorzitter van het Gewestbureau in het Justitiepaleis
(adres: Poelaertplein 1, te 1000 Brussel)
(Dit adres kan onderhevig zijn aan veranderingen)

 


 

Brusselse leden Vlaams Parlement – Bijlage 1

Tabel met het aantal kandidaat-opvolgers naargelang het aantal kandidaat-titularissen

Deze tabel reikt tot het maximale aantal toegelaten kandidaat-titularissen, namelijk 6.

Aantal kandidaat-titularissen Aantal kandidaat-opvolgers
1 4
2 4
3 4
4 4
5 5
6 6