FAQ

Kandidaat

Voor het begin van de verrichtingen mag de getuige vervangen worden door zijn plaatsvervanger en omgekeerd, maar hierna is een aflossing niet meer mogelijk.
Het is evenmin de bedoeling dat de getuigen het bureau voor lange tijd verlaten, omdat ze op deze manier niet kunnen attesteren dat alles goed (of minder goed) verlopen is. 
 

U vindt hier meer informatie over op onze website op de pagina over getuigen.

U vindt meer informatie op onze website op de pagina over getuigen.
U vindt er ook de modellen die kandidaten kunnen gebruiken voor het aanstellen van getuigen.

Neen, een lijst wordt ondersteund door ofwel parlementsleden, ofwel kiezers. Een combinatie is niet mogelijk.

Neen, dit is geen vereiste voor de uittredende leden in het geval van de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In het geval van een lijst voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn 3 uittredende leden voldoende om alle lijsten van een bepaalde partij in alle kieskringen te ondersteunen.

Indien de lijst ondersteund wordt door kiezers is het wel belangrijk dat enkel kiezers uit dezelfde kieskring als die waar de kandidatenlijst ingediend wordt de lijst kunnen ondersteunen.
 

Neen, een algemeen geldende regel is dat niemand zich kandidaat mag stellen (als effectieve kandidaat of als opvolger) voor verschillende verkiezingen die op dezelfde dag plaatsvinden.
=> Iemand kan zich enkel kandidaat stellen voor ofwel het Europees Parlement, ofwel de Kamer van volksvertegenwoordigers, ofwel één van de Gewest-of Gemeenschapsparlementen.
=> Kandidaten voor het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap vormen hierop een uitzondering en mogen hun kandidaatstelling niet combineren met die voor de Kamer van volksvertegenwoordigers, maar wel met een kandidaatstelling voor een ander Gewest- of Gemeenschapsparlement of voor het Europees Parlement (wet 6/7/1990).
 

Het letterwoord mag uit maximum 18 karakters bestaan. De karakters die gebruikt mogen worden liggen vast in een Koninklijk Besluit en zijn de volgende:

!#%&'()*+-./:;,=<>?@§_[]{}|\0123456789|´`¨^~ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz$£€µâäàáÂÄÀÁ²³íïîÍÏÎôöóÔÓÖçÇêëèéÊËÈÉûúüÛÚÜù 
 

Neen, dit is niet nodig. Op onze website vindt u meer informatie over het indienen van een kandidatuur.

Hier vindt u meer informatie over het indienen van kandidatenlijsten voor de verschillende verkiezingen.

Sinds 1992 moeten politieke partijen en (kandidaat-) politiek verkozenen rekening houden met de Privacywet als ze persoonsgegevens verwerken voor het sturen van verkiezingspropaganda.

Sinds 25 mei 2018 gelden er echter verstrengde eisen bij de verwerking van persoonsgegevens. Afhankelijk van de herkomst van de persoonsgegevens die worden gebruikt en het medium waarmee de electorale boodschap wordt verspreid gelden bijkomende wettelijke waarborgen.

Zie : Gegevensbeschermingsautoriteit

Neen, volgens artikel 127 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus moeten politieambtenaren er zich in alle omstandigheden van onthouden in het openbaar uiting te geven aan hun politieke overtuiging en zich in het openbaar in te laten met politieke activiteiten. Zij mogen geen kandidaat zijn voor een politiek mandaat.
 
Militairen kunnen zich niet kandidaat stellen voor deze parlementsverkiezingen volgens artikel 172 §2 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht.