Verkiezingsuitgaven

ROMEO

Je kan je verkiezingsuitgaven voortaan digitaal aangeven via de ROMEO-toepassing. Aanmelden doe je met eID of Itsme. Hulp nodig bij het aanmelden? Surf naar https://sma-help.bosa.belgium.be/nl 

Handleiding van de toepassing

Gebruikershandleiding (pdf)

Video

Wat is ROMEO?
Met de Romeo-toepassing kunnen partijen en kandidaten hun verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen digitaal aangeven:
•    de aangifte van verkiezingsuitgaven van politieke partijen en kandidaten
•    het registreren van de herkomst van de geldmiddelen en de identiteit van schenkers en sponsors die een bedrag van 125 euro of meer hebben bijgedragen aan politieke partijen en kandidaten
•    PDF-bestanden van aangiften genereren
•    het raadplegen van deze gegenereerde aangiften door de controle-instanties

Stap 1: inloggen op de ROMEO-applicatie
Enkel kandidaten, politieke partijen en personen die door een kandidaat of een politieke partij zijn gemachtigd hebben toegang tot de toepassing. Aanmelden gebeurt op een beveiligde manier met eID of itsme.
Om in te loggen moet je de voorwaarden voor de verwerking van je persoonsgegevens accepteren. Klik vervolgens op CSAM om aan te melden.
We melden ons hier aan als kandidaat door middel van onze elektronische identiteitskaart.
Waarschuwing 
Gebruik één van deze browsers voor de beste ervaring met ROMEO:
•    Safari
•    Google Chrome
•    Mozilla Firefox
•    Microsoft Edge
We raden u aan uw browser up-to-date te houden om te profiteren van de nieuwste functies en beveiligingsupdates.
Als u problemen ondervindt bij het authenticeren met een eID-kaart of itsme, raadpleeg dan de gebruikershandleiding die online beschikbaar is op de website van IBZ.

Stap 2: startpagina
Zodra je correct aangemeld bent, geeft de toepassing je toegang tot jouw aangifte. Als je kandidaat bent voor meerdere verkiezingen, moet je de aangifte kiezen waaraan je wilt werken.

Stap 3: gebruikersmenu
Zodra je op het beginscherm van je aangifte bent, kan je het Menu openen door, op het pictogram rechtsboven in het scherm te klikken.
De eerste stap is het kiezen van de taal. Aangezien de toepassing beschikbaar is in de drie landstalen, kunnen gebruikers hun taalinstellingen wijzigen.
In het menu kan je je persoonlijke gegevens wijzigen op het tabblad "Mijn gegevens". Je kan bijvoorbeeld je e-mailadres toevoegen of wijzigen. Deze informatie is belangrijk omdat automatische herinneringen over deadlines per e-mail worden verzonden naar het adres dat je hier hebt opgegeven.
Op het tabblad Partijbeslissingen kan je partijbeslissingen invoeren die op jou betrekking hebben.
Tot slot kan je iemand anders aanwijzen om jouw aangifte in te vullen. Vul hiervoor de volgende velden in: rijksregisternummer, achternaam en voornaam
Zodra je terug op de startpagina bent, kan je beginnen met het invullen van je aangifte.

Stap 4: Een aangifte ingeven
Om de herkomst van geldmiddelen toe te voegen, klik je op de blauwe knop "Toevoegen" aan de linkerkant van het scherm.
Het scherm voor het beheren van een herkomst van de geldmiddelen wordt weergegeven. 
De eerste stap is het selecteren van het type financieringsbron:
•    Sponsoring: bijdrage van een rechtspersoon 
•    Gift: bijdrage van een schenker
•    Kandidaat: persoonlijke bijdrage van de kandidaat aan de financiering van zijn of haar campagne
•    Partij: specifieke bijdrage van de partij aan de kandidaat
De velden "Rubriek" en "Ontvangen bedrag" van de herkomst van de geldmiddelen zijn altijd aanwezig en moeten worden ingevuld.
•    De rubriek: gebruik de pijl omlaag om de lijst met rubrieken te openen die bij het type herkomst van de geldmiddelen horen. Selecteer de rubriek die dit best beschrijft. De rubriek "Andere (te preciseren)" maakt het veld "Verduidelijking" verplicht, zodat de context van de bijdrage beter kan worden beschreven. 
De knop (i) die voor bepaalde rubrieken wordt weergegeven, geeft bijkomende informatie. 
•    Voer in het veld Ontvangen bedrag de ontvangen waarde in euro's in. Het bedrag mag niet gelijk zijn aan 0 en mag met 2 cijfers achter de komma worden ingevoerd.
Bedragen van minder dan €125 mogen ook worden toegevoegd. Deze worden toegevoegd aan het totaal van de herkomst van de geldmiddelen in de aangifte. Deze giften zullen echter niet verschijnen op de lijst van giften of sponsoring van €125 of meer in het aangiftedocument dat door de aanvraag wordt gegenereerd.
Er wordt automatisch een datum van ingave voor de herkomst van de geldmiddelen toegevoegd.
Aan elke ingevoerde herkomst van de geldmiddelen kan een bijlage worden toegevoegd met de knop Toevoegen aan de rechterkant van het scherm.
Je kan een herkomst van geldmiddelen wijzigen of verwijderen door op de betreffende herkomst van geldmiddelen te klikken. Je kan de gemaakte wijzigingen opslaan met de knop Bevestigen. Verwijderen doe je met de knop Verwijderen. 
Het is mogelijk om de herkomst van de geldmiddelen te sorteren op basis van verschillende kenmerken. Je kan ook zoeken naar een herkomst van geldmiddelen met behulp van het zoekveld met een vergrootglas. 
Als je een uitgave aan de aangifte wilt toevoegen, gebruik je de rode knop "Toevoegen" in de middelste kolom van het aangifteformulier.
Het scherm voor het beheren van de uitgaven verschijnt.
Uitgaven worden op dezelfde manier beheerd als herkomst van de geldmiddelen. Je kan uitgaven toevoegen, wijzigen of verwijderen. 
Er kan ook een bijlage worden toegevoegd aan elke ingevoerde uitgave. 
Voor uitgaven in het kader van een gezamenlijke campagne verschijnen er twee velden op het scherm: Totale kosten van de gezamenlijke campagne en Persoonlijk aandeel van de gezamenlijke campagne.
Als je de krachten bundelt met andere kandidaten op je lijst om een gezamenlijke verkiezingscampagne te voeren, moet je van tevoren schriftelijk vastleggen welk deel ieder van jullie zal aangeven. Je moet een kopie van deze overeenkomst bij je aangifte voegen.
Er kunnen ook algemene bijlagen aan de aangifte worden toegevoegd. Klik hiervoor op de knop Toevoegen aan de rechterkant van het scherm.

Gemandateerd worden door een kandidaat
Een door een kandidaat aangewezen persoon heeft dezelfde rechten als de kandidaat, met uitzondering van het recht om de aangifte te ondertekenen.

Verantwoordelijke voor de partijaangifte
Een persoon die gemandateerd is door een partij heeft dezelfde rechten als een kandidaat. 
Iedereen met de rol van gemachtigde voor een partij heeft toegang tot de partij-informatie via het menu.
Je kan de partijgegevens aanvullen met de knop "Bewerken". 
De code, de afkorting en het nationaal lijstnummer zijn al ingevuld.
Je kan de naam van de partij en het adres van de hoofdzetel invullen.
Tenzij de gegevens van de hoofdzetel niet bekend zijn op het moment van ondertekening van de aangifte, kan je deze direct invullen voordat het aangiftedocument wordt gegenereerd.
Meerdere mensen kunnen gemachtigd worden om de aangifte van eenzelfde partij te doen. 
In het gedeelte "Beslissingen van de partij" kan je de informatie wijzigen die door de partij wordt beheerd en ook personen machtigen om aangiften voor kandidaten in te vullen.
Het formulier voor het ingeven van de beslissingen van de partij bevat een horizontale lijst van de verschillende verkiezingen waar de partij aan deelneemt.
Zodra de verkiezing is geselecteerd, wordt de tegel blauw en worden de verschillende kieskringen waarop de verkiezing betrekking heeft verticaal weergegeven in de grijze band aan de linkerkant van het scherm.
Zodra de kieskring waarin de partij verkiesbaar is, is geselecteerd, wordt de lijst met kandidaten in numerieke volgorde weergegeven, met effectieve kandidaten bovenaan, gevolgd door de opvolgers.
Het totaal van de bedragen die zijn toegewezen volgens de "25/10 regel" worden bovenaan het ingavescherm weergegeven en in elk vakje dat een verkiezing of kieskring voorstelt. 
Voor elke kandidaat geeft een gekleurde lijn de status van de aangifte aan: 
•    Groene lijn: de aangifte werd ingevuld en ondertekend
•    Oranje lijn: het invullen van de aangifte is bezig en moet nog ondertekend worden
•    Geen lijn: de aanvrager heeft nog geen aangifte ingediend
Een zoekbalk geeft sneller toegang tot een bepaalde kandidaat op de lijst. Op dezelfde manier kan de filterknop worden gebruikt om alleen die kandidaten te selecteren aan wie een van de drie soorten beslissingen is toegekend.
De aangiften "bijkomende kandidaat", "boegbeeld" en "25/10-regel" kunnen worden ingevoerd door de gemachtigde voor de partij met het potloodknopje rechts van de kandidaat.
Het scherm voor het invoeren van beslissingen van de partij met betrekking tot de kandidaat wordt weergegeven. Knop (i) herinnert de gebruiker aan de geldende wettelijke regels.
De eerste kandidaten op de lijst die automatisch profiteren van het maximumbedrag kunnen niet worden geselecteerd als bijkomende kandidaten. In dit geval is het selectievakje grijs en inactief.
Door de vakjes "Boegbeeld" en "25/10-regel" aan te vinken, kan er direct een bedrag worden ingevoerd en toegewezen aan de kandidaat.
Met dit formulier kan de partij ook personen aanwijzen om de aangiften van haar kandidaten in te vullen.
Terug op het aangiftenscherm kan de gemachtigde voor de politieke partij dan de herkomst van de geldmiddelen invoeren en zijn verkiezingsuitgaven registreren op dezelfde manier als de kandidaat. 
De regels voor het ondertekenen, annuleren en vooraf bekijken van de aangifte zijn ook identiek.

Stap 5: Een aangifte ondertekenen 
De laatste stap is het ondertekenen van de aangifte. Klik hiervoor op de knop "Bevestigen". Het ondertekeningsformulier verschijnt. 
Als de aangifte geen enkele herkomst van de geldmiddelen of uitgave vermeldt, wordt de ondertekenaar gevraagd om een extra bevestiging te geven in de vorm van een aankruisvakje.
Je kan ook een voorbeeld van je aangifte bekijken met de knop "Voorbeeld. Het gegenereerde document wordt automatisch gedownload op je computer.
Dit wordt gegenereerd in "draft" modus:
1.    Dit betekent dat "DRAFT" als watermerk verschijnt op het document.
2.    Bovendien wordt het document bovenaan gemarkeerd als werkdocument
3.    Er wordt ook geen vermelding van datum en tijdstip van ondertekening ingevuld op het document
Nadat de aangifte is ingevuld, kan het aangiftedocument 'definitief' worden gegenereerd met de knop 'Ondertekenen' op de ondertekeningspagina. Deze handeling staat gelijk aan het elektronisch ondertekenen van het document. Let op: zolang de aangifte niet is ondertekend, wordt deze als onbestaande beschouwd.
Op elk moment tijdens de invoerfase kan de handtekening van de aangifte nog geannuleerd worden om bepaalde zaken te corrigeren of aan te vullen. Om de handtekening te annuleren, klikt u op de knop "handtekening annuleren" en bevestigt u deze actie.

 

Vragen over ROMEO?

Neem contact op met verkiezingen@romeoproject.be 

Vragen over verkiezingsuitgaven?

Raadpleeg het Vademecum van de controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen (pdf)

Indien je geen antwoord op je vraag gevonden hebt, kan je contact opnemen met het bevoegde parlement:

Maximumbedragen

Tabel tot bepaling van de toegestane maximumbedragen: