FAQ

Medewerkers

Iemand die op Erasmus is kan per volmacht stemmen. Technisch gezien valt hij in 2 categorieën: hij kan niet stemmen o.w.v. studieredenen, en hij is in het buitenland om een andere reden dan professionele redenen.

Bijgevolg moet ofwel de onderwijsinstelling in België op het volmachtformulier attesteren, ofwel de gemeente op basis van bewijsstukken. Indien er geen bewijsstukken beschikbaar zijn, kan er een verklaring op eer worden afgelegd.

Beide mogelijkheden worden dus geaccepteerd.

U vindt hier meer informatie over op onze website op de pagina over getuigen.

Als een kiezer niet in staat is om zelf zijn volmacht te tekenen dan kan hij toch een volmacht geven, maar enkel als op zijn identiteitskaart wordt vermeld dat hij ‘onbekwaam is verklaard om te ondertekenen'.
In dat geval zal op de volmacht moeten worden vermeld “niet in staat om te tekenen”.

Artikel 30 van de wet van 23/03/1989 inzake de verkiezing van het Europees Parlement bepaalt dat de bepalingen van artikel 147bis uit het Kieswetboek (stemming per volmacht) ook van toepassing zijn op de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Volgens de wet van 23/03/1989 hebben jongeren van 16-17 jaar de hoedanigheid van kiezer. Zij hebben dus dezelfde rechten als kiezers, zoals de mogelijkheid om een volmacht te geven en uit te oefenen.

De formulieren die hiervoor kunnen worden gebruikt zijn terug te vinden op de pagina stemming bij volmacht . Daar vindt u ook alle geldige redenen om een volmacht te geven en de bewijsstukken die u nodig heeft.

Een minderjarige kiezer kan een volmacht geven aan een Belgische kiezer, maar zal zelf enkel een volmacht kunnen uitoefenen voor een andere minderjarig of Europese kiezer.

De stembureaus zijn geopend vanaf 8 uur en sluiten om 14 uur in geval stemming op papier en om 16 uur wanneer er elektronisch gestemd wordt.

De volmachtformulieren ACD11 en ACF9Bis vermelden dat een Belgische kiezer een volmacht kan geven aan een andere Belgische kiezer uit zijn kieskring.

De volmachtformulieren ACD11EU en ACF9BisEU vermelden dat een EU burger een volmacht kan geven aan een andere Belgische kiezer of een EU-kiezer uit de kieskring.

Artikel 147bis van het kieswetboek bepaalt dat een kiezer een volmacht kan geven aan een andere kiezer.  Met een andere kiezer wordt bedoeld een kiezer die op dezelfde kandidaten moet kunnen stemmen als een kiezer die de volmacht geeft.  Dus een kiezer binnen een zelfde kieskring.

Een EU burger kan niet op kandidaten voor de Kamer of het Vlaams Parlement stemmen. Bijgevolg kan deze kiezer geen volmacht uitoefenen voor een Belg.

Dit betekent ook dat een Belgische kiezer uit Sint-Truiden enkel een volmacht kan geven aan een andere kiezer uit de kieskring Limburg, dus niet aan een kiezer uit Brugge.

Een EU kiezer uit Sint-Truiden, kan dan wel een volmacht geven aan een andere EU kiezer uit Brugge, omdat beide kiezers op dezelfde kandidaten kunnen stemmen.

 

Stembureaus:

De voorzitters, secretarissen en bijzitters van de stembureaus moeten een Belgische* kiezer uit de kieskring zijn.

Telbureaus A, B en C:

De voorzitters en secretarissen van de telbureaus moeten een Belgische* kiezer uit de kieskring zijn.

De bijzitters moeten een Belgische* kiezer uit het kieskanton zijn. 

(*met de Belgische nationaliteit)

In theorie kunnen de drie kantonhoofdbureaus bestaan uit dezelfde leden. In de praktijk zal dit echter niet gemakkelijk werkbaar zijn. U kunt eventueel wel overwegen om één secretaris voor de drie bureaus aan te duiden, dit is toegestaan.

Enkele verkiezingsdocumenten moeten bewaard tot nu de geldigheidsverklaring van de verkiezingen.

De gebruikte stembiljetten, de teruggenomen stembiljetten en de  stempapieren die uit de printers gehaald werden en die moeten worden neergelegd in de griffie van de rechtbank van eerste aanleg of van het vredegerecht, als ook de niet-gebruikte stembiljetten die naar de provinciegouverneur worden gestuurd, moeten worden bewaard tot  na de geldigheidsverklaring van de verkiezingen. Na de geldigheidsverklaring kunnen ze worden vernietigd.

De overige documenten die volgens art 179 van het KWB aan de vredegerechten/rechtbank van eerste aanleg werden bezorgd en/of die zich nog bij de gemeente bevinden, mogen worden vernietigd vanaf 6 maanden na de geldigverklaring van de verkiezingen.

U bent vrij te bepalen op welke wijze deze vernietiging gebeurt. Er moet een proces-verbaal van vernietiging worden opgemaakt.

De kosten van de vernietiging kunnen overeenkomstig artikel 130 van het KWB aan de provinciegouverneur worden overgemaakt.

De nummering van de stembureaus gebeurt per gemeente van het kanton. Ze begint met de stembureaus van de hoofdplaats van het kanton, daarna volgen de stembureaus van de andere gemeenten in alfabetische volgorde, en begint met het nummer dat volgt op het nummer dat toegekend werd aan het laatste stembureau van de hoofdplaats van het kanton.

Praktisch voorbeeld:
Indien in de gemeente waar de kantonhoofdplaats is gevestigd 16 stembureaus zijn, zal in de volgende gemeente de nummering moeten beginnen vanaf 17. Indien in deze gemeente 5 stembureaus zijn, zal in de daaropvolgende gemeente de nummering beginnen met 22, …

Een telbureau kan slechts stembureaus uit éénzelfde gemeente van het kanton verwerken (met als doel de resultaten per gemeente van het kanton te kunnen bekendmaken).
De nummering van de telbureaus moet beginnen met de telbureaus die de stembureaus van de hoofdplaats van het kanton verwerken, daarna gaat de nummering verder met de telbureaus die de stembureaus van de andere gemeenten van het kanton verwerken in alfabetische volgorde van deze gemeenten binnen het kanton. Zie voorbeeld hieronder.

Kanton(hoofdplaats) Gemeenten in het kanton Nummering van de stem- en telbureaus
Gemeente C

Gemeente C

Gemeente A

Gemeente B

1 tot 16

17 tot 21

vanaf 22

 

Als u geen secretaris vindt om aan te duiden, kunt u een van de plaatsvervangende bijzitters aanduiden.

De personeelsleden die zetelen in een stembureau dat niet in hun eigen gemeente ligt, kunnen stemmen in het bureau waar zij zetelen, op voorwaarde dat de gemeenten waar ze wonen en werken in dezelfde kieskring liggen.
Zij moeten op de lijst van toegevoegde kiezers van het bureau waar ze zetelen worden toegevoegd.

Medewerkers van een gemeente die op de dag van de verkiezingen op een andere manier bijstand verlenen in hun gemeente van tewerkstelling (dus niet als lid van een stembureau) en bijgevolg niet zelf kunnen gaan stemmen in hun eigen gemeente, kunnen niet op de kiezerslijst van de gemeente van tewerkstelling worden toegevoegd. Zij zullen een volmacht moeten geven.

Sinds de nieuwe wet bewindvoering (wet van 17 maart 2013, in voege sinds september 2014) moet de vrederechter zich uitdrukkelijk uitspreken over de handelingen waarvoor de beschermde persoon handelingsonbekwaam wordt. Over alle handelingen waarover de vrederechter zich niet heeft uitgesproken, blijft de beschermde persoon ‘bekwaam’. Met andere woorden, de loutere plaatsing onder een beschermingsstatuut heeft niet automatisch de handelingsonbekwaamheid voor de uitoefening van politieke rechten (en het verlies van stemrecht) tot gevolg.

De onbekwaamheid tot het uitoefenen van politieke rechten moet dus afzonderlijk worden uitgesproken en door de vrederechter in de beschikking worden opgenomen. Dit wordt vervolgens meegedeeld aan de gemeente. In dat geval zal geen oproepingsbrief worden verstuurd.

Bijgevolg worden niet alle personen die in het verleden het statuut van voorlopige bewindvoering toegekend kregen, onbekwaam verklaard uit hun kiesrechten.

Een stembureau waar met potlood en papier wordt gestemd bestaat telkens uit 1 voorzitter, 1 secretaris en 4 bijzitters.

Een stembureau waar elektronisch wordt gestemd kan meer leden tellen. Indien in een stembureau waar elektronisch wordt gestemd meer dan 800 kiezers zijn ingeschreven kan een extra bijzitter worden aangesteld. De aanstelling van deze extra bijzitter is optioneel.

 

De secretaris en bijzitters moeten Belgische kiezer zijn die in de kieskring woont.

Om bijzitter te zijn tijdens de verkiezingen, kunt u zich aanmelden als vrijwilliger bij uw gemeentebestuur. Wij danken u alvast voor uw interesse in de verkiezingen.

Zolang de persoon in kwestie niet door een rechter geschorst is uit zijn kiesrecht, is er geen probleem.

Volgens art. 95, §11, van het Kieswetboek mogen de kandidaten geen deel uitmaken van een kiesbureau. Zolang deze gemeenteraadsleden zich dus niet kandidaat stellen voor een van de gelijktijdige verkiezingen, is er geen probleem.