FAQ

Medewerkers

De nummering van de stembureaus gebeurt per gemeente van het kanton. Ze begint met de stembureaus van de hoofdplaats van het kanton, daarna volgen de stembureaus van de andere gemeenten in alfabetische volgorde, en begint met het nummer dat volgt op het nummer dat toegekend werd aan het laatste stembureau van de hoofdplaats van het kanton.

Praktisch voorbeeld:
Indien in de gemeente waar de kantonhoofdplaats is gevestigd 16 stembureaus zijn, zal in de volgende gemeente de nummering moeten beginnen vanaf 17. Indien in deze gemeente 5 stembureaus zijn, zal in de daaropvolgende gemeente de nummering beginnen met 22, …

Een stemopnemingsbureau kan slechts stembureaus uit éénzelfde gemeente van het kanton verwerken (met als doel de resultaten per gemeente van het kanton te kunnen bekendmaken).
De nummering van de stemopnemingsbureaus moet beginnen met de stemopnemingsbureaus die de stembureaus van de hoofdplaats van het kanton verwerken, daarna gaat de nummering verder met de stemopnemingsbureaus die de stembureaus van de andere gemeenten van het kanton verwerken in alfabetische volgorde van deze gemeenten binnen het kanton. Zie voorbeeld hieronder.

Kanton(hoofdplaats) Gemeenten in het kanton Nummering van de stem- en telbureaus
Gemeente C

Gemeente C

Gemeente A

Gemeente B

1 tot 16

17 tot 21

vanaf 22

 

 

 

 

 

 

De verkiezingen van 26 mei 2019 werden ondertussen definitief geldig verklaard (Brussel Hoofdstedelijk Parlement - 11 juni 2019; Waals Parlement – 11 juni 2019;  Parlement van de Duitstalige Gemeenschap – 17 juni 2019;  Vlaams Parlement – 18 juni 2019;  Kamer van Volksvertegenwoordigers – 20 juni 2019; Europees Parlement – 27 juni 2019) – KB van 12 augustus 2019.

Bijgevolg kunnen de gebruikte stembiljetten, de niet-gebruikte stembiljetten, alsook de teruggenomen stembiljetten en de stempapieren die uit de printers gehaald werden die zijn neergelegd in de griffie van de rechtbank van eerste aanleg of van het vredegerecht of naar de provinciegouverneur werden gestuurd, worden vernietigd.

De overige documenten die volgens art 179 van het KWB aan de vredegerechten/rechtbank van eerste aanleg werden bezorgd en/of die zich nog bij de gemeente bevinden, kunnen eveneens worden vernietigd vanaf 6 maanden na de geldigverklaring van de verkiezingen.

Er moet een proces-verbaal van vernietiging worden opgemaakt.

U bent vrij te bepalen op welke wijze deze vernietiging gebeurt.

De kosten van de vernietiging kunnen overeenkomstig artikel 130 van het KWB aan de provinciegouverneur worden overgemaakt.

Als u geen secretaris vindt om aan te duiden, kunt u een van de plaatsvervangende bijzitters aanduiden.

Enkel een voorzitter en een (adjunct-)secretaris die zetelen in een stembureau dat niet in hun gemeente ligt kunnen stemmen in het bureau waar zij zetelen.
Zij moeten op de lijst van toegevoegde kiezers worden toegevoegd.

Medewerkers van een gemeente die op de dag van de verkiezingen bijstand verlenen in hun gemeente van tewerkstelling en bijgevolg niet zelf kunnen gaan stemmen in hun gemeente, kunnen niet op de kiezerslijst van deze gemeente worden toegevoegd. Zij zullen een volmacht moeten geven.

De FOD Binnenlandse Zaken zal PC’s en printers voorzien voor de kantonhoofdbureaus met het oog op het totaliseren en het doorsturen van de verkiezingsresultaten via het platform MARTINE.
Om een beveiligde verbinding tot stand te brengen vanaf deze PC’s met het verkiezingsnetwerk, moeten de hoofdbureaus gebruik maken van een specifieke internetverbinding. Vanuit deze internverbinding is enkel toegang tot het platform MARTINE mogelijk.
Omwille van veiligheidsredenen is het verplicht deze PC’s en deze specifieke internetverbinding te gebruiken. De betreffende module van het platform MARTINE is uitsluitend bereikbaar vanaf deze PC’s.
Er zal contact worden opgenomen met de verschillende kantonhoofdbureaus voor de levering van dit vooraf geconfigureerde materiaal. De week voor de verkiezingen zal er mogelijkheid geboden worden om de verbinding te testen. Er zullen concrete instructies volgen.

Sinds de nieuwe wet bewindvoering (wet van 17 maart 2013, in voege sinds september 2014) moet de vrederechter zich uitdrukkelijk uitspreken over de handelingen waarvoor de beschermde persoon handelingsonbekwaam wordt. Over alle handelingen waarover de vrederechter zich niet heeft uitgesproken, blijft de beschermde persoon ‘bekwaam’. Met andere woorden, de loutere plaatsing onder een beschermingsstatuut heeft niet automatisch de handelingsonbekwaamheid voor de uitoefening van politieke rechten (en het verlies van stemrecht) tot gevolg.

De onbekwaamheid tot het uitoefenen van politieke rechten moet dus afzonderlijk worden uitgesproken en moet dit in zijn vonnis worden opgenomen. Dit wordt vervolgens meegedeeld aan de gemeente. In dat geval zal geen oproepingsbrief worden verstuurd.

Bijgevolg worden niet alle personen die in het verleden het statuut van voorlopige bewindvoering toegekend kregen, onbekwaam verklaard uit hun kiesrechten.

Een stembureau waar met potlood en papier wordt gestemd bestaat telkens uit 1 voorzitter, 1 secretaris en 4 bijzitters.

Een stembureau waar elektronisch wordt gestemd kan meer leden tellen. Indien in een stembureau waar elektronisch wordt gestemd meer dan 800 kiezers zijn ingeschreven kan een extra bijzitter en/of adjunct-secretaris worden aangesteld. De aanstelling van deze twee bijkomende leden is optioneel.

Bijgevolg zijn volgende samenstellingen mogelijk voor een stembureau waar elektronisch wordt gestemd én waar meer dan 800 kiezers zijn ingeschreven:

 • 1 voorzitter + 1 secretaris + 4 bijzitters
 • 1 voorzitter + 1 secretaris + 5 bijzitters
 • 1 voorzitter + 1 secretaris + 5 bijzitters + een adjunct-secretaris
 • 1 voorzitter + 1 secretaris + 4 bijzitters + een adjunct-secretaris.

In de kantons waar volledig elektronisch wordt gestemd en er dus één kantonhoofdbureau is:

 • De bijzitters en secretaris zijn Belgische kiezers die in het kieskanton wonen.

Indien er in het kanton (geheel of gedeeltelijk) op papier wordt gestemd:

Kantonhoofdbureau A (Kamer) en B (Regio):

 • De secretaris is een Belgische kiezer die in de kieskring woont.
 • De bijzitters zijn Belgische kiezers die in het kieskanton wonen.

Kantonhoofdbureau C (Europa):

 • De bijzitters en secretaris is een Belgische kiezer die in het kieskanton wonen.

Zolang de persoon in kwestie niet door een rechter geschorst is uit zijn kiesrecht, is er geen probleem.

Volgens art. 95, §11, van het Kieswetboek mogen de kandidaten geen deel uitmaken van een kiesbureau. Zolang deze gemeenteraadsleden zich dus niet kandidaat stellen voor een van de gelijktijdige verkiezingen, is er geen probleem.

Voor de stembureaus:

 • De secretaris moet Belg zijn en in de (provinciale) kieskring van het stembureau wonen.
 • De bijzitters moeten Belgische kiezers zijn in het stembureau.

Voor de stemopnemingsbureaus:

 • De bijzitters moeten Belgische kiezers zijn uit het kieskanton.
 • Kamer + Gewesten: De secretaris moet Belg zijn en in de (provinciale) kieskring wonen.
 • Europees Parlement: De secretaris moet Belg zijn en in het kanton wonen.

In theorie kunnen de drie kantonhoofdbureaus bestaan uit dezelfde leden. In de praktijk zal dit echter niet gemakkelijk werkbaar zijn. U kunt eventueel wel overwegen om één voorzitter voor de drie bureaus aan te duiden, dit is toegestaan.