Besluiten

Overzichtslijst van de koninklijke en ministeriële besluiten terzake met verwijzing naar verschijningsdatum in het Belgisch Staatsblad

 • Ministerieel besluit van 23 mei 2019 (pdf) tot erkenning van de door de N.V. Civadis onder de benaming « Martine » voorgestelde software van de optelling en de digitale transmissie van de resultaten en van de processen-verbaal. -

 • Ministerieel besluit van 17 mei 2019 (pdf) tot vaststelling van de overeenstemming van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk voorgesteld door Smartmatic International Holding BV, met de algemene erkenningsvoorwaarden.

 • Koninklijk besluit van 5 mei 2019 (pdf) tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

 • Koninklijk besluit van 22 april 2019 (pdf) tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de verkiezingen van het Europese Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Vlaams Parlement.

 • Bericht van 17 april 2019 (pdf) voorgeschreven door artikel 107 van het Kieswetboek, artikel 16 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, artikel 9 van Boek 1 van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, artikel 7bis van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden en artikel 9 van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen.

 • Ministerieel besluit van 17 april 2019 (pdf) tot aanduiding, respectievelijk in Aubel en Heuvelland, van de stembureaus waarin de kiezers, met kieswoonplaats in de gemeenten Voeren en Komen-Waasten, de mogelijkheid hebben om te stemmen voor de verkiezingen van het Europees Parlement en van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 26 mei 2019.

 • Koninklijk besluit van 29 maart 2019 (pdf) tot vervanging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende aanwijzing van de kieskantons en gemeenten voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem.

 • Bericht van 22 maart 2019 (pdf) - Samenstelling van het College van Deskundigen.

 • Ministerieel besluit van 14 maart 2019 (pdf) tot vaststelling van de modellen van de onderrichtingen voor de kiezer in de kieskantons en gemeenten die voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk zijn aangewezen bij de gelijktijdige verkiezingen voor het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen.

 • Ministerieel besluit van 18 maart 2019 (pdf) houdende aanwijzing van de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de opdrachten bedoeld in de artikelen 18 en 22, §2, van de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 26 mei 2019.

 • Ministerieel besluit van 14 maart 2019 (pdf) tot vaststelling van de wijze van publicatie en van de verkoopprijs van de brochures met de officiële uitslagen van de verkiezingen van het Europees Parlement en van de Kamer van volksvertegenwoordigers gehouden op 26 mei 2019.

 • Tabel met beschermde letterwoorden (pdf) en hun volgnummer door de verschillende in een parlementaire assemblee vertegenwoordigde politieke formaties.

 • Ministerieel besluit van 14 maart 2019 (pdf) houdende de afmetingen van de stembiljetten die afgedrukt worden door een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk, alsook de vermeldingen erop, bij de gelegenheid van de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 26 mei 2019.

 • Koninklijk besluit van 27 februari 2019 (pdf) tot regeling van sommige kiesverrichtingen voor de gelijktijdige verkiezingen van het Europese Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen op 26 mei 2019.

 • Koninklijk besluit van 27 februari 2019 (pdf) tot bepaling van de regels volgens welke de lijsten en de kandidaten getoond worden op het beeldscherm van de stemcomputers met papieren bewijsstuk.

 • Koninklijk besluit van 27 februari 2019 (pdf) betreffende het gebruik van een elektronische box waarmee slechtzienden of blinden kunnen stemmen met een elektronische stemcomputer.

 • Koninklijk besluit van 27 februari 2019 (pdf) tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2014 tot vaststelling van de algemene erkenningsvoorwaarden van de elektronische stemsystemen met papieren bewijsstuk, waardoor de artikelen 62 en 64 van de wet van 19 april 2018 houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (I), in werking kunnen treden.

 • Ministerieel besluit van 7 maart 2019 (pdf) houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo’s voor de verkiezingen van 26 mei 2019.

 • Ministerieel besluit van 25 februari 2019 (pdf) tot vaststelling, in de kantons en gemeenten die gebruik maken van een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk, van de volgorde waarin de stemmen worden uitgebracht bij gelijktijdige verkiezingen.

 • Koninklijk besluit van 20 december 2018 tot vastlegging van de elektronische middelen die gebruikt mogen worden voor de voordracht van kandidaten bij de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.

 • Koninklijk besluit van 30 juli 2018 tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Nederlandse kiescollege en het Franse kiescollege voor de verkiezing van het Europees Parlement.

 • Koninklijk besluit van 15 juni 2018 tot vastlegging van de datum van de verkiezing van het Europese Parlement.