Besluiten

 

 

Overzichtslijst van de koninklijke en ministeriële besluiten met verwijzing naar hun verschijningsdatum in het Belgisch Staatsblad

Verdeling van de zetels

Titel Datum Publicatie Bron

30 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot indeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers over de kieskringen

30/07/2022 10/10/2022 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/07/30/2022033232/justel

8 DECEMBER 2022. - Besluit van de Waalse Regering tot verdeling van de leden van het Waalse Parlement tussen de kieskringen

08/12/2022 22/12/2022 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/12/08/2022207275/justel
2 DECEMBER 2022. - Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het aantal zetels van het Vlaams Parlement dat aan elke kieskring toekomt 02/12/2022 20/12/2022 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/12/02/2022034670/justel

Algemene informatie

Titel Datum Publicatie Bron
Koninklijk besluit tot vastlegging van de datum van de verkiezing van het Europese Parlement 09/07/2023 26/07/2023 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/07/09/2023042924/justel
Koninklijk besluit tot wijziging van de tabel bedoeld in artikel 87 van het Kieswetboek om de samenstelling van bepaalde kieskantons in de provincie West-Vlaanderen te wijzigen 05/10/2023 27/10/2023 https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/10/05/2023046562/justel
Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de verkiezingen 21/07/2023 15/09/2023 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/07/21/2023044398/justel
Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 75 van de wet van 19 april 2018 houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen 15/09/2023 13/10/2023 https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/09/15/2023045411/justel
Koninklijk besluit betreffende het te gebruiken materiaal bij de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement of de Gemeenschaps- en Gewestparlementen 30/10/2022 06/04/2023 https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2022/10/30/2023041079/justel
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister, betreffende het communiceren van de registers aan de politieke partijen 11/07/2023 11/08/2023 https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/07/11/2023044023/justel

Elektronisch stemsysteem

Titel Datum Publicatie Bron
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2019 tot vervanging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende aanwijzing van de kieskantons en gemeenten voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem  (Sint-Pieters-Leeuw) 26/01/2023 20/02/2023 https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/01/26/2023015009/justel

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2019 tot vervanging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 houdende aanwijzing van de kieskantons en gemeenten voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem (Sint-Genesius-Rode)

19/06/2023 19/07/2023 https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/06/19/2023010231/justel
Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 20, eerste lid, van de wet van 7 februari 2014 tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk 23/10/2023 08/11/2023 https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/10/23/2023046747/justel
Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 90, tweede lid, van het Kieswetboek, betreffende het aantal kiezers dat toegelaten wordt om per stemafdeling te stemmen in de kieskantons en de gemeenten die voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem zijn aangewezen 25/10/2023 17/11/2023 https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/10/25/2023047214/justel

Voordracht van de kandidaten en lijsten

Titel Datum Publicatie Bron
Koninklijk besluit tot bepaling van de elektronische middelen die gebruikt worden voor de voordracht van lijsten en kandidaten bij de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Waals Parlement, het Vlaams Parlement, het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap alsook voor de digitale ondertekening van de processen-verbaal van de kieshoofdbureaus bij deze verkiezingen 24/09/2023 13/10/2023 https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/09/24/2023045704/justel
Koninklijk besluit tot bepaling van de lijst van karakters die gebruikt mogen worden voor het letterwoord dat bovenaan de kandidatenlijst op het stembiljet moet staan bij de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Waals Parlement, het Vlaams Parlement, het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 24/09/2023 13/10/2023 https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/09/24/2023045706/justel
Koninklijk besluit tot bepaling van de manier waarop de door een kandidaat gebruikte voornaam, die verschillend is van de voornaam die op de identiteitskaart staat en die wordt bevestigd door een akte van bekendheid, op het stembiljet wordt opgenomen tijdens de verkiezingen 24/09/2023 13/10/2023 https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/09/24/2023045705/justel
Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 14 januari 2020 tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de politieke partijen zich, voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, aan te geven, en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften gedaan hebben van minstens 125 euro, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die gesponsord hebben voor minstens 125 euro, te registreren, en tot vaststelling van de modellen van de verklaring waarin de door de partij gedane uitgaven voor verkiezingspropaganda vastgelegd worden, en van de verklaring inzake de herkomst van de geldmiddelen die de partij gebruikt heeft om die uitgaven te dekken 27/10/2023 17/11/2023 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/10/27/2023047212/justel
 
Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 8 februari 2019 tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de politieke partijen zich, in geval van verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, aan te geven, en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften gedaan hebben van minstens 125 euro, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die gesponsord hebben voor minstens 125 euro, te registreren, en ot vaststelling van de modellen van de verklaring waarin de door de partij gedane uitgaven voor verkiezingspropaganda vastgelegd worden, en van de verklaring inzake de herkomst van de geldmiddelen die de partij gebruikt heeft om die uitgaven te dekken 27/10/2023 17/11/2023 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/10/27/2023047213/justel
Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 februari 2019 tot bepaling van de regels volgens welke de lijsten en de kandidaten getoond worden op het beeldscherm van de stemcomputers met papieren bewijsstuk 19/12/2023 12/01/2024 https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/12/19/2024000173/justel
Ministerieel besluit houdende de afmetingen van de stembiljetten die afgedrukt worden door een elektronisch stemsysteem met papieren bewijsstuk, alsook de vermeldingen erop, bij de gelegenheid van de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 9 juni 2024 21/12/2023 12/01/2024 https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2023/12/21/2024000172/justel