Europees Parlement

(Wettekst: Wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezingen van het Europees parlement)

1. Verkiesbaarheid

Om in België verkiesbaar te zijn voor het Europese Parlement, moet u op de dag van de verkiezing:

 1. Uw woonplaats hebben in één van de lidstaten van de Europese Unie en Belg zijn of onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie.
  Een Griek die in Estland verblijft, mag zich dus bijvoorbeeld in België kandidaat stellen voor de verkiezing van het Europees Parlement. Een Belg die in Italië verblijft, mag zich ook kandidaat stellen in België voor deze verkiezing.

 2. Niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht.

  U bent niet verkiesbaar als:

  • U krachtens artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk onbekwaam werd verklaard om uw politieke rechten uit te oefenen of als u bent geïnterneerd met toepassing van de wet van 5 mei 2014 houdende de internering.
  • U door een veroordeling voor een bepaalde duur uw kiesrecht niet mag uitoefenen.

 3. Bent u onderdaan van een andere lidstaat, dan mag u op de datum van de verkiezing in uw staat van herkomst niet van het passief kiesrecht vervallen verklaard zijn.

       => U mag het recht om verkozen te worden in uw staat van herkomst niet hebben verloren.

 4. Geen kandidaat zijn voor dezelfde verkiezing in een andere lidstaat.

 5. De volle leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.

U zal zich op de dag van de indiening op uw akte van bewilliging als Nederlandstalige, Franstalige of Duitstalige moeten aanmelden1.

2. Aantal kandidaten nodig voor een kieslijst

Zowel voor de kandidaat-titularissen als voor de kandidaat-opvolgers, is er een minimum en een maximumaantal bepaald.

Minimum aantal kandidaten:

U moet minimum één kandidaat-titularis aanduiden.

Er moeten minstens zes kandidaat-opvolgers zijn.

     => Elke kandidaten lijst moet minstens bestaan uit 7 kandidaten (één kandidaat-titularis en zes kandidaat-opvolgers).

Maximum aantal kandidaten:

Het maximum aantal kandidaat-titularissen per kiescollege is afhankelijk van het aantal inwoners in een college2 (dit is de naam voor een kieskring voor de Europese verkiezingen):

Colleges3 Maximum Aantal kandidaat-titularissen
Nederlandse Kiescollege 12
Franse Kiescollege 8
Duitstalig Kiescollege 1

Het maximum aantal kandidaat-opvolgers is afhankelijk van het aantal kandidaat-titularissen op uw lijst. Het maximum aantal opvolgers is de helft van het aantal titularissen, plus één (halve cijfers worden naar boven afgerond).

     => Het maximum aantal kandidaat-opvolgers is afhankelijk van het aantal kandidaat-titularissen, maar er moeten er minstens zes zijn.

Als u zich bijvoorbeeld kandidaat stelt in het Nederlandse kiescollege en het maximumaantal kandidaat-titularissen heeft, nl. 12, is het aantal opvolgers minstens 6 en hoogstens 7 (12/2 +1). Voor meer voorbeelden kunt u kijken in de tabel die toegevoegd werd als bijlage 1.

3. Formulieren en vereisten voor kandidatenlijst

3.1. Voordrachtsakte (van kandidatenlijst)

Zie algemene bepalingen

3.2. Akte van bewilliging (van kandidatuur)

Aan de voordrachtakte moet een verklaring van bewilliging worden toegevoegd. Met deze verklaring bevestigen de kandidaten op de lijst dat zij akkoord gaan met de kandidatenlijst zoals opgenomen in de voordrachtakte.
In hun verklaring van bewilliging verbinden de kandidaten (titularissen en opvolgers) zich ertoe, de wetsbepalingen inzake beperking en controle van de verkiezingsuitgaven in acht te nemen en deze bij de voorzitter van het collegehoofdbureau binnen 45 dagen na de verkiezing aan te geven. Zij verbinden er zich bovendien toe de herkomst van de geldmiddelen aan te geven en daarbij de identiteit van de natuurlijke personen die giften van 125 euro en meer hebben gedaan, te registreren.
Zij verbinden er zich bovendien toe de herkomst van de geldmiddelen aan te geven en daarbij de identiteit van de ondernemingen, van de feitelijke verenigingen en van de rechtspersonen die sponsoring van 125 euro en meer hebben gedaan, te registreren.

U moet op deze akte aangeven of u zich kandidaat stelt als Nederlandstalige, Franstalige of Duitstalige4.

De kandidaten afkomstig uit een andere EU lidstaat moeten ook een individuele schriftelijke en ondertekende verklaring toevoegen:

 • met vermelding van zijn nationaliteit, zijn geboorteplaats en -datum, zijn laatste adres in de Lidstaat van herkomst alsook zijn hoofdverblijfplaats
 • met de bevestiging dat hij geen kandidaat is in een andere Lidstaat
 • met de bevestiging dat zijn recht op kandidaatstelling hem in de lidstaat van herkomst niet is ontnomen door middel van een individuele rechterlijke of administratieve beslissing waartegen hoger beroep mogelijk is

3.3. Handtekeningen

De voordrachtakte moet ofwel ondertekend worden door parlementsleden (geval 1), ofwel door kiezers uit de kieskring (geval 2).

In het eerste geval moet de voordrachtakte worden ondertekend door tenminste vijf aftredende parlementsleden. Hiermee worden personen bedoeld die de afgelopen legislatuur in het federaal Parlement (Kamer of Senaat) gezeteld hebben.
Deze parlementsleden moeten tot dezelfde taalgroep behoren als de kandidaten van uw lijst.

In het tweede geval is het aantal in te zamelen handtekeningen afhankelijk van het aantal inwoners van de kieskring waar u zal opkomen:

Kieskring Aantal handtekeningen
Nederlandse kiescollege5 5000
Franse kiescollege6 5000
Duitstalig kiescollege7 200

Ook de kandidaten op de lijst mogen de voordrachtakte tekenen. Deze handtekeningen tellen mee.

Opgelet: Deze handtekeningen moeten gevalideerd worden door het gemeentebestuur van de woonplaats van de personen die tekenen. Als u in meerdere gemeenten handtekeningen verzamelt, zal u dus ook bij meerdere gemeentebesturen moeten langsgaan om handtekeningen te laten valideren.
Indien u gebruik maakt van het online hulpmiddel voor elektronische handtekeningen, is deze validatie van de handtekening van de kiezer niet nodig.

4. Plaats en tijdstip van kandidaatstelling

U kan de kandidaatstelling indienen op de achtenvijftigste en zevenenvijftigste dag voor de stemming in het collegehoofdbureau.

 


 

1 Nederlandstaligen voor het Nederlandse kiescollege, Franstaligen voor het Franse kiescollege en Duitstaligen voor het Duitstalige kiescollege.
2 Voor het Duitstalig kiescollege is het aantal per wet vastgesteld op 1.
3 België is ingedeeld in drie kiescolleges.
4 Nederlandstaligen voor het Nederlandse kiescollege, Franstaligen voor het Franse kiescollege en Duitstaligen voor het Duitstalige kiescollege.
5 Te ondertekenen door inwoners van een Nederlandstalige of Brusselse gemeente.
6 Te ondertekenen door inwoners van een niet-Duitstalige Waalse gemeente of een Brusselse gemeente.
7 Te ondertekenen door inwoners van een gemeente van de Duitstalige Gemeenschap.

 


 

Europees parlement – Bijlage 1

Tabel met het aantal kandidaat-opvolgers naargelang het aantal kandidaat-titularissen

Opgelet: Deze tabel reikt tot het maximale aantal toegelaten kandidaat-titularissen, namelijk 12, zoals dit van toepassing is voor de Nederlandstalige kieskring. Als u een kandidatenlijst wenst in te dienen in een andere kieskring, mag u het maximumaantal kandidaten in die kieskring niet overschrijden (zie punt 2 hierboven).

Aantal kandidaat-titularissen Minimum aantal kandidaat-opvolgers Maximum aantal kandidaat-opvolgers
1 6 6
2 6 6
3 6 6
4 6 6
5 6 6
6 6 6
7 6 6
8 6 6
9 6 6
10 6 6
11 6 7
12 6 7