Kamer van Volksvertegenwoordigers

(Wettekst: Algemeen Kieswetboek)

1. Verkiesbaarheid

Om tot volksvertegenwoordiger te kunnen worden verkozen moet u, op de dag van de verkiezing:

 1. Belg zijn

 2. De burgerlijke en politieke rechten genieten

  U bent niet verkiesbaar als:

  • U krachtens artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk onbekwaam werd verklaard om uw politieke rechten uit te oefenen of als u bent geïnterneerd met toepassing van de wet van 5 mei 2014 houdende de internering.
  • U door een veroordeling voor een bepaalde duur uw kiesrecht niet mag uitoefenen.

 3. De volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

 4. Uw woonplaats hebben in België.

  Een inwoner van Oostende mag zich voor de verkiezing van de Kamer bijvoorbeeld kandidaat stellen in Kieskring Luxemburg.

  Het bewijs van uw woonplaats is uw inschrijving in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente.

2. Aantal kandidaten nodig voor een kieslijst

Zowel voor de kandidaat-titularissen als voor de kandidaat-opvolgers, is er een minimum en een maximum aantal bepaald.

Minimum aantal kandidaten:

U moet minimum één kandidaat-titularis aanduiden.
Er moeten minstens zes kandidaat-opvolgers zijn.

     => Elke kandidaten lijst moet minstens bestaan uit 7 kandidaten (één kandidaat-titularis en zes kandidaat-opvolgers).

Maximum aantal kandidaten:

Het maximum aantal kandidaat-titularissen per kieskring is afhankelijk van het aantal inwoners in een kieskring:

Kieskringen1 Maximum Aantal kandidaat-titularissen
Kieskring Vlaams- Brabant 15
Antwerpen 24
Limburg 12
Oost-Vlaanderen 20
West-Vlaanderen 16
Kieskring Brussel-Hoofdstad 15
Henegouwen 18
Luik 15
Luxemburg 4
Namen 6
Waals-Brabant 5

Het maximum aantal kandidaat-opvolgers is afhankelijk van het aantal kandidaat-titularissen op uw lijst. Het maximumaantal opvolgers is de helft van het aantal titularissen, plus één (halve cijfers worden naar boven afgerond).

     => Het maximum aantal opvolgers is afhankelijk van het aantal kandidaat-titularissen, maar er moeten er steeds minimum zes zijn.

Als u zich bijvoorbeeld kandidaat stelt in Antwerpen en het maximumaantal kandidaat-titularissen heeft, nl. 24, is het aantal opvolgers minstens 6 en hoogstens 13 (24/2 +1). Voor meer voorbeelden kunt u kijken in de tabel die toegevoegd werd als bijlage 1.

3. Formulieren en vereisten voor kandidatenlijst

3.1. Voordrachtsakte (van kandidatenlijst)

Zie algemene bepalingen

3.2. Akte van bewilliging (van kandidatuur)

Aan de voordrachtsakte moet een verklaring van bewilliging worden toegevoegd. Met deze verklaring bevestigen de kandidaten op de lijst dat zij akkoord gaan met de kandidatenlijst zoals opgenomen in de voordrachtsakte.
In hun verklaring van bewilliging verbinden de kandidaten (titularissen en opvolgers) zich ertoe, de wetsbepalingen inzake beperking en controle van de verkiezingsuitgaven in acht te nemen en deze bij de voorzitter van het kieskringhoofdbureau binnen 45 dagen na de verkiezing aan te geven. Zij verbinden er zich bovendien toe de herkomst van de geldmiddelen aan te geven en daarbij de identiteit van de natuurlijke personen die giften van 125 euro en meer hebben gedaan, te registreren.
Zij verbinden er zich bovendien toe de herkomst van de geldmiddelen aan te geven en daarbij de identiteit van de ondernemingen, van de feitelijke verenigingen en van de rechtspersonen die sponsoring van 125 euro en meer hebben gedaan, te registreren.

3.3. Andere formulieren

Als u ook een lijst hebt ingediend voor het Europees Parlement, kan u vragen om eenzelfde volgnummer en letterwoord te krijgen voor beide verkiezingen (Europees Parlement en Kamer).

3.4. Handtekeningen

De voordrachtsakte van de kandidatenlijst moet ofwel ondertekend worden door parlementsleden (geval 1), ofwel door kiezers uit de kieskring (geval 2).

In het eerste geval moet de voordrachtsakte worden ondertekend door tenminste drie aftredende kamerleden. Hiermee worden personen bedoeld die de afgelopen legislatuur in de Kamer gezeteld hebben.

In het tweede geval is het aantal in te zamelen handtekeningen afhankelijk van het aantal inwoners van de kieskring waar u zal opkomen:

Kieskring Bevolkingsaantal op 28 mei 2012 (BS 27 november 2012) Aantal handtekeningen
Luxemburg 247.061 200
Waals-Brabant 386.269 200
Namen 480.283 200
Limburg 850.273 400
Luik 1.083.481 500
Vlaams-Brabant 1.095.804 500
Brussel-Hoofdstad 1.140.898 500
West-Vlaanderen 1.169.640 500
Henegouwen 1.323.612 500
Oost-Vlaanderen 1.456.042 500
Antwerpen 1.784.349 500

Ook de kandidaten op de lijst mogen de voordrachtsakte tekenen. Deze handtekeningen tellen mee.

Opgelet: Deze handtekeningen moeten gevalideerd worden door het gemeentebestuur van de woonplaats van de personen die tekenen. Als u in meerdere gemeenten handtekeningen verzamelt, zal u dus ook bij meerdere gemeentebesturen moeten langsgaan om handtekeningen te laten valideren.
Indien u gebruik maakt van het online hulpmiddel voor elektronische handtekeningen, is deze validatie van de handtekening van de kiezer niet nodig.

4. Plaats en tijdstip van kandidaatstelling

U kan de kandidaatstelling indienen op de achtenvijftigste en zevenvijftigste dag vóór de stemming in de kieskringhoofdbureaus.

 


 

1 België is ingedeeld in kieskringen. Voor de Kamer zijn er elf kieskringen, waarvan er tien samenvallen met de provincies en de elfde met het Brusselse Hoofdstedelijk gewest. Hasselt valt bijvoorbeeld onder de kieskring Limburg.

 


 

Kamer van volksvertegenwoordigers – Bijlage 1

Tabel met het aantal kandidaat-opvolgers naargelang het aantal kandidaat-titularissen

Opgelet: Deze tabel reikt tot het maximale aantal toegelaten kandidaat-titularissen, namelijk 24, zoals dit van toepassing is in de kieskring Antwerpen. Als u een kandidatenlijst wenst in te dienen in een andere kieskring, mag u het maximumaantal kandidaten in die kieskring niet overschrijden (zie punt 2 hierboven).

Aantal kandidaat-titularissen Minimum aantal kandidaat-opvolgers Maximum aantal kandidaat-opvolgers
1 6 6
2 6 6
3 6 6
4 6 6
5 6 6
6 6 6
7 6 6
8 6 6
9 6 6
10 6 6
11 6 7
12 6 7
13 6 8
14 6 8
15 6 9
16 6 9
17 6 10
18 6 10
19 6 11
20 6 11
21 6 12
22 6 12
23 6 13
24 6 13