Vlaams Parlement

(Wettekst: Wet van 16 juli 1993 inzake de verkiezing van het Vlaams Parlement en het Waals Parlement)

1. Verkiesbaarheid

Om verkozen te kunnen worden voor het Vlaams Parlement moet u op de dag van de verkiezing:

 1. Belg zijn

 2. De burgerlijke en politieke rechten genieten

 3. De volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben

 4. Niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht (artikelen 6 tot 9bis van het Kieswetboek):

  U bent niet verkiesbaar zolang als:

  • U krachtens artikel 492/1 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk onbekwaam werd verklaard om uw politieke rechten uit te oefenen of als u bent geïnterneerd met toepassing van de wet van 5 mei 2014 houdende de internering.

  • U door een veroordeling voor een bepaalde duur uw kiesrecht niet mag uitoefenen.

Bovendien moet u zes maanden voor de verkiezingen:

 1. uw woonplaats hebben in een gemeente binnen het Vlaamse Gewest. Het bewijs van uw woonplaats is uw inschrijving in het bevolkingsregister van uw gemeente.
  Een inwoner van Leuven mag zich voor de verkiezing van het Vlaams Parlement bijvoorbeeld kandidaat stellen in Kieskring West-Vlaanderen.

2. Aantal kandidaten nodig voor een kieslijst

Zowel voor de kandidaat-titularissen als voor de kandidaat-opvolgers, is er een minimum en een maximum aantal bepaald.

Minimum aantal kandidaten:

Elke lijst moet minstens 1 kandidaat-titularis en 4 kandidaat-opvolgers tellen.

Maximum aantal kandidaten:

Het maximum aantal kandidaten per kieskring is :

  Aantal kandidaten Aantal opvolgers
VLAAMS PARLEMENT
Antwerpen 33 16
Limburg 16 16
Oost-Vlaanderen 27 16
West-Vlaanderen 22 16
Vlaams-Brabant 20 16
Brusselse leden van het Vlaams Parlement 6 6

Zodra uw lijst meer dan 4 kandidaat-titularissen telt, is het aantal opvolgers gelijk aan het aantal titularissen (met een maximum van 16). Voor meer informatie kunt u kijken in de tabel die toegevoegd werd als bijlage 1.

3. Formulieren en vereisten voor kandidatenlijst

3.1. Voordrachtsakte (van kandidatenlijst)

Zie algemene bepalingen

3.2. Akte van bewilliging (van kandidatuur)

Aan de voordrachtakte moet een verklaring van bewilliging worden toegevoegd. Met deze verklaring bevestigen de kandidaten op de lijst dat zij akkoord gaan met de kandidatenlijst zoals opgenomen in de voordrachtsakte.
In hun verklaring van bewilliging verbinden de kandidaten (titularissen en opvolgers) zich ertoe, de wetsbepalingen inzake beperking en controle van de verkiezingsuitgaven in acht te nemen en deze bij de voorzitter van het kieskringhoofdbureau binnen 45 dagen na de verkiezing aan te geven. Zij verbinden er zich bovendien toe de herkomst van de geldmiddelen aan te geven en daarbij de identiteit van de natuurlijke personen die giften van 125 euro en meer hebben gedaan, te registreren.
Zij verbinden er zich bovendien toe de herkomst van de geldmiddelen aan te geven en daarbij de identiteit van de ondernemingen, van de feitelijke verenigingen en van de rechtspersonen die sponsoring van 125 euro en meer hebben gedaan, te registreren.

3.3. Andere formulieren

Als u ook een lijst hebt ingediend voor het Europees Parlement of de Kamer,

 • kan u vragen om eenzelfde volgnummer en letterwoord te krijgen voor beide verkiezingen (Europees Parlement en Vlaams Parlement).
 • kan u vragen om eenzelfde volgnummer te krijgen voor beide verkiezingen (Kamer en Vlaams Parlement).

3.4. Handtekeningen

De voordrachtsakte moet ofwel ondertekend worden door aftredende parlementsleden (geval 1), ofwel door kiezers uit de kieskring (geval 2).

In het eerste geval moet de voordracht getekend worden door tenminste twee aftredende leden van het Vlaams Parlement. Hiermee worden personen bedoeld die de afgelopen legislatuur in het Vlaams Parlement gezeteld hebben.

In het tweede geval is het aantal in te zamelen handtekeningen afhankelijk van het aantal inwoners van de kieskring waar u zal opkomen:

Kieskring Bevolkingsaantal op 28 mei 2012 (BS 27 november 2012) Aantal handtekeningen
Antwerpen 1784349 500
Oost-Vlaanderen 1456042 500
West-Vlaanderen 1169640 500
Vlaams-Brabant 1095804 500
Limburg 850273 400

Ook de kandidaten op de lijst mogen de voordrachtsakte tekenen. Deze handtekeningen tellen mee.

Opgelet: Deze handtekeningen moeten gevalideerd worden door het gemeentebestuur van de woonplaats van de personen die tekenen. Als u in meerdere gemeenten handtekeningen verzamelt, zal u dus ook bij meerdere gemeentebesturen moeten langsgaan om handtekeningen te laten valideren. Indien u gebruik maakt van het online hulpmiddel voor elektronische handtekeningen, is deze validatie van de handtekening van de kiezer niet nodig.

4. Plaats en tijdstip van kandidaatstelling

U kan uw kandidaatstelling indienen op de achtenvijftigste en zevenenvijftigste dag vóór de stemming in de kieskringhoofdbureaus.


 

Vlaams Parlement – Bijlage 1

Tabel met het aantal kandidaat-opvolgers naargelang het aantal kandidaat-titularissen

Opgelet: Deze tabel reikt tot het maximale aantal toegelaten kandidaat-titularissen, namelijk 33, zoals dit van toepassing is in de kieskring Antwerpen. Als u een kandidatenlijst wenst in te dienen in een andere kieskring, mag u het maximumaantal kandidaten in die kieskring niet overschrijden (zie punt 2 hierboven).

Aantal kandidaat-titularissen Aantal kandidaat-opvolgers
1 4
2 4
3 4
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 16
18 16
19 16
20 16
21 16
22 16
23 16
24 16
25 16
26 16
27 16
28 16
29 16
30 16
31 16
32 16
33 16