Vernietiging van verkiezingsdocumenten

Enkele verkiezingsdocumenten moeten bewaard tot nu de geldigheidsverklaring van de verkiezingen.

De gebruikte stembiljetten, de teruggenomen stembiljetten en de  stempapieren die uit de printers gehaald werden en die moeten worden neergelegd in de griffie van de rechtbank van eerste aanleg of van het vredegerecht, als ook de niet-gebruikte stembiljetten die naar de provinciegouverneur worden gestuurd, moeten worden bewaard tot  na de geldigheidsverklaring van de verkiezingen. Na de geldigheidsverklaring kunnen ze worden vernietigd.

De overige documenten die volgens art 179 van het KWB aan de vredegerechten/rechtbank van eerste aanleg werden bezorgd en/of die zich nog bij de gemeente bevinden, mogen worden vernietigd vanaf 6 maanden na de geldigverklaring van de verkiezingen.

U bent vrij te bepalen op welke wijze deze vernietiging gebeurt. Er moet een proces-verbaal van vernietiging worden opgemaakt.

De kosten van de vernietiging kunnen overeenkomstig artikel 130 van het KWB aan de provinciegouverneur worden overgemaakt.