Collegehoofdbureau en provinciehoofdbureau

Kandidaatstelling en opmaak van de stembiljetten:

  • Bericht van de voorzitter van het collegehoofdbureau aan de kiezers betreffende het indienen van de akten van voordracht van kandidaten en bewilliging (Formulier C7) (Word)
  • Ontvangstbewijs kandidaatstelling (Formulier C10 (Word))
  • Processen-verbaal afsluiting kandidatenlijsten (Formulier C12 (Word) zal door MARTINE worden gegenereerd)
  • Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen per aangetekende brief door het collegehoofdbureau (Formulier C13) (Word)
  • Ontvangstbewijs van het collegehoofdbureau voor een bezwaar tegen een kandidatuur (Formulier C14) (Word)
  • Kennisgeving door het collegehoofdbureau  van een bezwaar aan een kandidaat per aangetekende brief (Formulier C15) (Word)
  • Kennisgeving van het model stembiljet aan de voorzitters van de provinciehoofdbureaus (Formulier C16) (Word) / Kennisgeving van het modelstembiljet aan de voorzitter van het provinciehoofdbureau met kieskantons met elektronische stemming (Formulier C16Bis) (Word)

Samenstelling van de bureaus:

  • Brief van de voorzitter van het Collegehoofdbureau aan de bijzitters van dit bureau (Formulier C6) (Word)
  • Brief van de voorzitter van het Provinciehoofdbureau aan de bijzitters van dit bureau (Formulier C19) (Word)