Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Verkiesbaarheidsvoorwaarden voor Belgen

(Art. 64 en 69 van de Grondwet)

Om tot volksvertegenwoordiger of tot senator te worden verkozen moet men :

 1. Belg zijn

  De wijze waarop de Belgische nationaliteit werd bekomen (geboorte, naturalisatie, huwelijk, optie) speelt geen rol.

 2. Het genot hebben van de burgerlijke en politieke rechten

  Overeenkomstig artikel 227 KWB zijn niet verkiesbaar :

  • zij die door veroordeling ontzet zijn van het recht om verkozen te worden

  • zij die krachtens artikel 6 en 7 KWB van het kiesrecht zijn uitgesloten, of wiens stemrecht geschorst is.

   Personen die tot een criminele straf (levenslang, dwangarbeid, hechtenis en opsluiting) werden veroordeeld, worden definitief uitgesloten van het kiesrecht.

   In de uitoefening van het kiesrecht zijn geschorst :

  • de gerechtelijk onbekwaamverklaarden en de personen die onder het statuut van verlengde minderjarigheid zijn geplaatst (artikel 489 tot 515 Burgerlijk Wetboek).

  • personen die tot een gevangenisstraf van meer dan vier maanden zijn veroordeeld, op voorwaarde dat de straf zonder uitstel is uitgesproken en dat er geen hoger beroep meer tegen mogelijk is.

  • personen die ter beschikking van de regering werden gesteld onder de vorm van internering.

 3. De volle leeftijd van 21 jaar bereikt hebben

 4. Zijn woonplaats hebben in België

  Het bewijs van de woonplaats vloeit voort uit de inschrijving in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente.

  Aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden moet door de kandidaat voldaan zijn op de dag van de verkiezingen.

Nouveautés