Stemming per volmacht

Voor de verkiezingen van 9 juni 2024 moet geen attest meer bij de volmacht worden toegevoegd. De reden van de afwezigheid moet op het volmachtformulier worden geattesteerd.

Kiezers die een volmacht geven omwille van een verblijf in het buitenland (vakantie), maar niet over bewijsstukken bezitten moeten altijd een verklaring op eer ondertekenen. Hetzelfde geldt voor kiezers die niet naar het stembureau kunnen komen omwille van een activiteit als zelfstandige. 

De verklaring op eer moet door de gemeente worden bijgehouden gedurende zes maanden na de verkiezingen, en op gewoon verzoek naar de vrederechter van het kanton doorgestuurd. 

Na zes maanden mogen deze documenten worden vernietigd. 

Indien een kiezer een volmacht geeft omwille van zijn activiteit als zelfstandige, zal hij zijn ondernemingsnummer voorleggen, dat door de gemeente wordt gecontroleerd in de databank van de kruispuntbank van ondernemingen 

De nodige formulieren vindt u hier: 

Om de kiezers in uw gemeente te informeren over stemming per volmacht kan u verwijzen naar de specifieke pagina over stemming per volmacht voor kiezers.

De volmachtformulieren ACD11 en ACF9Bis vermelden dat een Belgische kiezer een volmacht kan geven aan een andere Belgische kiezer uit zijn kieskring.

De volmachtformulieren ACD11EU en ACF9BisEU vermelden dat een EU burger een volmacht kan geven aan een andere Belgische kiezer of een EU-kiezer uit de kieskring.

Artikel 147bis van het kieswetboek bepaalt dat een kiezer een volmacht kan geven aan een andere kiezer.  Met een andere kiezer wordt bedoeld een kiezer die op dezelfde kandidaten moet kunnen stemmen als een kiezer die de volmacht geeft.  Dus een kiezer binnen een zelfde kieskring.

Een EU burger kan niet op kandidaten voor de Kamer of het Vlaams Parlement stemmen. Bijgevolg kan deze kiezer geen volmacht uitoefenen voor een Belg.

Dit betekent ook dat een Belgische kiezer uit Sint-Truiden enkel een volmacht kan geven aan een andere kiezer uit de kieskring Limburg, dus niet aan een kiezer uit Brugge.

Een EU kiezer uit Sint-Truiden, kan dan wel een volmacht geven aan een andere EU kiezer uit Brugge, omdat beide kiezers op dezelfde kandidaten kunnen stemmen.

Minderjarige kiezers:

Artikel 30 van de wet van 23/03/1989 inzake de verkiezing van het Europees Parlement bepaalt dat de bepalingen van artikel 147bis uit het Kieswetboek (stemming per volmacht) ook van toepassing zijn op de verkiezingen voor het Europees Parlement.


Volgens de wet van 23/03/1989 hebben jongeren van 16-17 jaar de hoedanigheid van kiezer. Zij hebben dus dezelfde rechten als kiezers, zoals de mogelijkheid om een volmacht te geven en uit te oefenen.


De formulieren die hiervoor kunnen worden gebruikt zijn terug te vinden op de pagina stemming bij volmacht . Daar vindt u ook alle geldige redenen om een volmacht te geven en de bewijsstukken die u nodig heeft.


Een minderjarige kiezer kan een volmacht geven aan een andere  Belgische kiezer of een EU kiezer, maar zal zelf enkel een volmacht kunnen uitoefenen voor een andere minderjarige of Europese kiezer.