Gemeenschappelijk volgnummer

1. Nationale loting en aanvraag om dit volgnummer te gebruiken

 1. Aanvraag beschermde letterwoorden

  Elke politieke formatie die door ten minste één parlementslid vertegenwoordigd is in één van de parlementaire assemblees (Europees, federaal, gemeenschaps- dan wel gewestelijk niveau), dit na de indiening van kandidatenlijsten bij de laatste verkiezing van de desbetreffende assemblee, kan een akte neerleggen om de bescherming van het letterwoord te vragen, dat ze zich voorneemt te gebruiken in de voordrachtsakte voor de Europese verkiezing.

  De akte van neerlegging van het letterwoord moet worden ondertekend door ten minste één parlementslid van deze parlementaire assemblees.

  De akte van neerlegging wordt de vijfenzestigste dag vóór de verkiezing, tussen 10 en 12 uur, aan de Minister van Binnenlandse Zaken of diens gemachtigde overhandigd door het parlementslid-ondertekenaar. Zij vermeldt het letterwoord dat zal worden gebruikt door de kandidaten van de politieke formatie, alsook de naam, de voornamen en het adres van de persoon en diens plaatsvervanger, welke door de formatie zijn aangewezen om in het collegehoofdbureau te attesteren dat een kandidatenlijst door haar erkend wordt.

 2. Loting nationale nummers

  Onmiddellijk na de neerlegging van de vraag tot bescherming van dit letterwoord, om 12 uur, houdt de Minister een loting ter aanwijzing van de volgnummers die zullen worden toegekend aan de kandidatenlijsten die een beschermd letterwoord zullen dragen ("nationale nummers").

 3. Aanvraag gemeenschappelijk volgnummer

  De kandidaten voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en/of de gewest- of gemeenschapsparlementen kunnen in hun kandidaatstelling vragen dat aan hun lijst hetzelfde beschermde letterwoord en hetzelfde nationale nummer worden.

  Zij moeten een attest voorleggen dat uitgaat van de persoon of diens plaatsvervanger die daartoe zijn aangewezen door de politieke formatie namens welke de lijst voor de verkiezing van het Europees Parlement is ingediend, en waarbij hen toestemming wordt verleend om het voor die verkiezing toegekende beschermde letterwoord en het overeenstemmende volgnummer te gebruiken.

2. Bijkomende aanvraag om het volgnummer te gebruikten verkregen tijdens de bijkomende loting

 1. Bijkomende lotingen

  Voor de kandidaten die geen nationaal nummer kunnen aanvragen wordt overgegaan tot aanvullende lotingen in het college- en kieskringhoofdbureau.

  Eerst wordt een loting gehouden in de collegehoofdbureaus voor de Europese lijsten.

  Vervolgens wordt overgegaan tot een aanvullende loting teneinde een volgnummer toe te kennen aan de lijsten die niet deelnemen aan de Europese verkiezing maar wel aan de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en die er op dat ogenblik nog geen nummer hebben, beginnend met de volledige lijsten.

  Deze loting gebeurt in het hoofdbureau van elke kieskring tussen de nummers die volgen op het hoogste nummer dat tijdens de lotingen is toegekend door de voorzitters van de hoofdbureaus van het Nederlandse, Franse en Duitstalige kiescollege.

  Vervolgens wordt overgegaan tot een aanvullende loting teneinde een volgnummer toe te kennen aan de lijsten voor de verkiezing van de het Vlaams, Waals en Brussels Hoofdstedelijk Parlement, die er op dat ogenblik nog geen hebben, beginnend met de volledige lijsten.

  Deze loting gebeurt in het hoofdbureau van elke kieskring vanaf de nummers die volgen op het hoogste nummer dat tijdens de loting is toegekend door de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring gelegen in dezelfde provincie als de betrokken kieskring voor het gewestelijk Parlement.

  Tot slot wordt overgegaan tot een aanvullende loting teneinde een volgnummer toe te kennen aan de lijsten voor de verkiezing van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, die er op dat ogenblik nog geen hebben, beginnend met de volledige lijsten.

 2. Aanvraag om het volgnummer te gebruikten verkregen tijdens de bijkomende loting -  gebruik van hetzelfde volgnummer

  De kandidaten voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers kunnen in de akte van bewilliging van hun kandidaatstelling vragen dat aan hun lijst hetzelfde volgnummer wordt toegekend als datgene dat tijdens de loting door de voorzitter van het hoofdbureau van het Nederlandse, Franse of Duitstalige kiescollege, naargelang het geval. Zij moeten een attest voorleggen dat uitgaat van de persoon of de personen die de lijst voor de verkiezing van het Europees Parlement indienen, en waarbij aan hen toestemming wordt verleend om het volgnummer te gebruiken dat voor die verkiezing toegekend zal worden.

  Op dezelfde wijze kunnen kandidaten voor de gewest- en gemeenschapsparlementen vragen om hetzelfde volgnummer te gebruiken dat hen tijdens de eerdere loting werd toegekend.

  Hiervoor kunnen volgende formulieren worden gebruikt: het Formulier A11 (word), het Formulier D14 (word) en het Formulier F10Bis (word)

 3. Praktisch voorbeeld

  Hier volgt een praktisch voorbeeld waarbij 10 politieke formaties een aanvraag hebben ingediend voor het verkrijgen van een nationaal nummer. Voorts hebben twee politieke formaties een kandidatenlijsten ingediend voor het Europees Parlement bij het Franstalige collegehoofdbureau, en twee bij het Nederlandstalige collegehoofdbureau. Er werd ook een kandidatenlijst ingediend bij het Duitstalige collegehoofdbureau.

  In verschillende kieskringen werden bovendien lijsten ingediend voor de Kamer en voor de Gewest-en/of Gemeenschapsparlementen.

  Bij de nationale loting krijgen de 10 lijsten een nummer van 1 tot 10 toegewezen.

  Indien een attest wordt ingediend met de vraag om dit nummer voor de verkiezing van de Kamer en/of het Gewest-of Gemeenschapsparlement te gebeuren, zullen zij ditzelfde nummer kunne gebruiken voor deze verkiezingen.

  Lijst 1
  Lijst 2
  Lijst 3
  Lijst 4
  Lijst 5
  Lijst 6
  Lijst 7
  Lijst 8
  Lijst 9
  Lijst 10

  De politieke formaties die een lijst indienen voor de verkiezing van het Europees Parlement krijgen een nummer toegewezen bij een bijkomende loting.

  Indien de lijst wordt ingediend bij het Franstalige college zal de nummering starten met het even getal volgende op het laatste getal dat werd toegekend tijdens de loting van de nationale nummers, dus beginnend met 12. Er zullen enkel even nummers worden toekend.

  Indien de lijst wordt ingediend bij het Nederlands college zal de nummering starten met het oneven getal volgende op het laatste getal dat werd toegekend tijdens de loting van de nationale nummers, dus beginnend met 11. Er zullen enkel oneven nummers worden toekend.

  Indien een wordt ingediend bij het Duitstalige college zal de nummering starten met het getal volgende op het hoogste getal dat in het Franstalig en Nederlandstalige college werd toegekend.

  Indien een attest wordt ingediend met de vraag om dit nummer voor de verkiezing van de Kamer en/of het Gewest-of Gemeenschapsparlement te gebeuren, zullen zij ditzelfde nummer kunne gebruiken voor deze verkiezingen.

  In het Franstalige college:
  Lijst 12
  Lijst 14

  In Nederlandstalige collega:
  Lijst 11
  Lijst 13

  In het Duitstalige college:
  Lijst 15

  Per kieskring voor de verkiezing van de Kamer worden vervolgens bijkomende loting georganiseerd vanaf het cijfer volgend op het hoogste toegekende cijfers.
  In alle kieskringen voor de Kamer zal het laagste toegekende cijfer dus 16 bedragen.

  Indien een attest wordt ingediend met de vraag om dit nummer voor de verkiezing van het Gewest-of Gemeenschapsparlement te gebeuren, zullen zij ditzelfde nummer kunnen gebruiken voor deze verkiezingen.

  KK1 : Lijst 16, Lijst 17

  KK2 : Lijst 16, Lijst 17, Lijst 18, Lijst 19

  KK3 : Lijst 16, Lijst 17, Lijst 18

  Vervolgens word er per kieskring voor de Gewest-en Gemeenschapsparlementen gewerkt. Het cijfer waarmee wordt begonnen kan dus verschillen per kieskring.

  Indien een attest wordt ingediend met de vraag om dit nummer voor de verkiezing van het Gewest-of Gemeenschapsparlement te gebeuren, zullen zij ditzelfde nummer kunnen gebruiken voor deze verkiezingen.

  KK1 : Lijst 18

  KK2 : Lijst 20, Lijst 21

  KK3 : Lijst 19, Lijst 20, Lijst 21

  Voor het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap:
  Een wordt een bijkomende loting door het hoofdbureau in Verviers georganiseerd vanaf het cijfer dat volgt op het cijfer dat werd door toegekend in Verviers.

  Stel KK1 = KK Verviers, loting start vanaf 19