Europa en Regio
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Verkiesbaarheidsvoorwaarden bij de diverse verkiezingen

VERKIESBAARHEIDSVOORWAARDEN VOOR HET EUROPEES PARLEMENT
(Art. 41 van de Wet betreffende de verkiezing van het Europees Parlement).

Om in België verkiesbaar te zijn voor het Europees Parlement moet men :

 1. Zijn woonplaats hebben in één van de lidstaten van de Europese Unie en ofwel Belg zijn ofwel onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie.

 2. Deze voorwaarde moet vervuld zijn op de dag van de verkiezing (= 7 juni 2009).

  Op de dag van de verkiezing mag de kandidaat ook niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht (= 7 juni 2009).

  Voor de kandidaat die onderdaan is van een andere lidstaat geldt dat zij op de datum van de verkiezing in hun staat van herkomst niet van het passief kiesrecht vervallen of geschorst verklaard zijn (= 7 juni 2009).

            1bis. Zich geen kandidaat hebben gesteld bij dezelfde verkiezing in een andere lidstaat.

 3. De volle leeftijd van 21 jaar hebben bereikt.

 4. Deze voorwaarde moet vervuld zijn op de dag van de verkiezing (= 7 juni 2009).

 5. Ofwel Nederlandstalig zijn indien men zich aanmeldt voor het Nederlandse kiescollege, ofwel Franstalig indien men zich aanmeldt voor het Franse kiescollege, ofwel Duitstalig indien men zich aanmeldt voor het Duitstalig kiescollege.

 6. De kandidaat moet dit bevestigen in zijn akte van bewilliging van zijn kandidatuur.

  Deze voorwaarde moet vervuld zijn uiterlijk op het ogenblik van de indiening van de voordrachtsakte (58ste of 57ste dag voor de verkiezing = 10 of 11 april 2009).

Opmerkingen :

 1. Belgen die verblijven in een andere lidstaat van de Europese Unie (E.U.) en zich verkiesbaar willen stellen in België, moeten zich dus tijdig als kiezer in België hebben ingeschreven via hun diplomatieke of consulaire post (uiterlijk op 8 april 2009 – 60ste dag vóór de stemming).

 2. Belgen die verblijven in aan andere lidstaat van de E.U. kunnen zich ook verkiesbaar stellen in die lidstaat. De kandidaat moet hiervoor voldoen aan de ter plaatse gestelde voorwaarden van verkiesbaarheid en ook van het passief kiesrecht in België niet vervallen of geschorst zijn verklaard.VERKIESBAARHEIDSVOORWAARDEN VOOR DE PARLEMENT VAN GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN
(Art. 24 Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der Instellingen –Vlaams Parlement en Waals Parlement ; Art. 12 Bijzondere Wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen en Art. 5 Wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen)

Om tot deze Parlement te kunnen worden gekozen, moet men :

 1. Belg zijn.

 2. De wijze waarop de Belgische nationaliteit werd bekomen (geboorte, naturalisatie, huwelijk, optie) speelt geen rol.

 3. Het genot hebben van de burgerlijke en politieke rechten.

 4. De volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben.

 5. Deze voorwaarde moet vervuld zijn op de dag van de verkiezing.

 6. Zijn woonplaats hebben in een gemeente van het grondgebied van zijn Gewest en in overeenstemming daarmee ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van die gemeente.

 7. Niet verkeren in een der gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht, bedoeld in de artikelen 6 tot 9bis van het Kieswetboek.

 8. Van het kiesrecht zijn definitief uitgesloten en tot de stemming mogen niet worden toegelaten zij die levenslang ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling.

  In de uitoefening van het kiesrecht zijn geschorst :

  • de gerechtelijk onbekwaamverklaarden en de personen die onder het statuut van verlengde minderjarigheid zijn g­eplaatst (artikelen 489 tot 515 BurgerlijkWetboek) ;

  • zij die voor een bepaalde duur ontzet zijn van de uitoefening van het kiesrecht door veroordeling ;

  • personen die ter beschikking van de regering werden gesteld onder de vorm van internering.

De verkiesbaarheidsvereisten moeten vervuld zijn op de dag van de verkiezing (= 7 juni 2009), met uitzondering van de woonplaats- en inschrijvingsvereisten waaraan reeds voldaan moet zijn zes maanden voor de verkiezing (= 7 december 2008).

Nouveautés