FR | NL | DE
Links|Contact|Sitemap|Help|
Zoek:
Logo du site de la Belgique
Directie van de Verkiezingen
rss Imprimer la page

Stemrecht voor Belgen die gevestigd zijn in het buitenland

 

Europees Parlement

Kamer van Volksvertegenwoordigers

Gewest- en Gemeenschapsparlementen

Belgen die in het buitenland verblijven

Stemming per briefwisseling enkel mogelijk voor Belgen die in een Lidstaat van de Europese Unie verblijven

5 mogelijke stemwijzen voor de Belgen die in het buitenland verblijven.

De wetgeving staat de Belgen die in het buitenland verblijven niet toe om deel te nemen aan deze stemming

A. Europees Parlement: stemrecht van de Belgen die verblijven in de Europese Unie

 • De Belgen die hun hoofdverblijfplaats in een andere Lidstaat van de E.U. hebben, kunnen voor Belgische lijsten stemmen bij de verkiezing van het Europese Parlement, door te kiezen voor de stemming per briefwisseling.
 • Hiertoe moeten zij een aanvraag tot deelname aan de stemming indienen bij de Belgische diplomatieke of consulaire post met behulp van het formulier C/4 (doc).
  OPGELET, deze aanvraag tot deelname is enkel geldig voor de verkiezing van het Europese Parlement. Ze is niet geldig voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
 • Het bijzonder kiesbureau, dat met het oog op de stemming per brief bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken is opgericht, zendt een omslag naar hun verblijfsadres in een lidstaat van de E.U. Deze bevat ondermeer het stembiljet waarop de kiezer zijn stem zal moeten uitbrengen. De uitgebrachte stem wordt in een neutrale retouromslag naar het bijzonder kiesbureau gestuurd.
 • Op de dag van de stemming zorgt de voorzitter van het bijzonder kiesbureau ervoor dat de omslagen met de stembiljetten verdeeld worden onder de hoofdbureaus van de drie kiescolleges van het Europees Parlement.

B. Kamer van Volksvertegenwoordigers : kiesplicht van de Belgen die in het buitenland verblijven (hele wereld)

  Voor meer informatie, zie de website van FOD Buitendlandse Zaken ( http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Diensten_in_het_buitenland/Deelname_aan_verkiezingen/index.jsp )

  Opgelet : De inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers is niet geldig als inschrijving voor de verkiezing van het Europese Parlement die gelijktijdig zal plaatsvinden met de verkiezing van de Kamer. Wat deze bijzondere inschrijving voor de Belgen die in de Europese Unie verblijven, betreft, zie punt A.

 1. De wet van 18 december 1998 tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die gevestigd zijn in het buitenland, gaf voor de eerste keer stemrecht aan onze onderdanen die in het buitenland gevestigd zijn, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers.

  Deze wet was echter omslachtig en duur voor de Belgische Kiezers in het buitenland en derhalve moeilijk uitvoerbaar.

 2. De wet van 7 maart 2002 tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht (Belgisch Staatsblad van 8 mei 2002 – zie de artikelen 180 tot 180septies van het Kieswetboek) en de wet van 19 juli 2012 tot wijziging van het Kieswetboek, wat betreft het stemrecht van de Belgen in het buitenland strekken er dan ook toe de procedure te hervormen en te vereenvoudigen volgens dewelke de Belgen die in het buitenland verblijven kunnen deelnemen aan het politieke leven in hun land van herkomst door te stemmen bij de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (niet voor de andere verkiezingen). Voortaan zullen zij, om hun stem voor die verkiezingen uit te brengen, kunnen kiezen uit vijf verschillende manieren : de persoonlijke stemming in België, de stemming bij volmacht in België, de persoonlijke stemming in de diplomatieke of consulaire beroepspost, de stemming bij volmacht in de diplomatieke of consulaire beroepspost of de stemming per briefwisseling.

  Deze wetten strekken er eveneens toe de vrijheid van keuze van de gemachtigde te voorzien in geval van stemming bij volmacht en dit, zowel ten gunste van de in het buitenland verblijvende Belgische kiezers, als van de in België verblijvende Belgische kiezers. De wet schaft dus ingeval van stemming bij volmacht, in België of in het buitenland, de beperking van de keuze van de gemachtigde tot de echtgeno(o)t(e) of tot de bloed- of aanverwanten tot de derde graad af.

  Overeenkomstig deze wet zal de in het buitenland verblijvende Belg worden uitgenodigd om een keuze te maken uit de vijf hierna volgende wijzen van stemmen :

  1. de persoonlijke stemming in een Belgische gemeente
  2. de stemming bij volmacht in een Belgische gemeente
  3. de persoonlijke stemming in zijn Belgische diplomatieke of consulaire beroepspost waar de betrokkene is ingeschreven
  4. de stemming bij volmacht in de genoemde post
  5. en ten slotte de stemming per briefwisseling.

 3. De wet voorziet in een gemeenschappelijk deel voor de vijf wijzen van stemmen (zie ook schema hierna).

  Tussen de eerste dag van de negende maand en de eerste dag van de zesde maand vóór de datum die bepaald is voor de verkiezing van de Kamer, bezorgt de Belgische diplomatieke of consulaire beroepspost de in die post ingeschreven Belgen een aanvraagformulier tot inschrijving als kiezer,

  In het geval van vervroegde verkiezingen, moeten deze verrichtingen vervuld zijn tussen de 40ste (ontbinding van de kamers) en de 15de dag vóór de datum van de verkiezingen.
  De in het buitenland verblijvende Belg vult dat formulier in, waarbij hij zijn persoonlijke gegevens vermeldt, de wijze die hij kiest om zijn stem uit te brengen, en de Rijksgemeente waarin hij als kiezer moet worden ingeschreven.  Deze gemeente is:
  ( Belgische gemeente  waar de persoon het laatst ingeschreven was in de bevolkingsregisters;)

  1. bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente van zijn geboorteplaats;

  2. bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente waar de vader of moeder van de persoon in de bevolkingsregisters is ingeschreven of laatst was ingeschreven;

  3. bij gebreke daaraan, de Belgische gemeente waar een verwant tot de derde graad in de bevolkingsregisters is ingeschreven of laatst was ingeschreven of de Belgische gemeente waar een bloedverwant in de opgaande lijn is geboren, is ingeschreven of was ingeschreven in de bevolkingsregisters.

  Als de in het buitenland verblijvende Belg ervoor kiest te stemmen bij volmacht in een gemeente van het Rijk op in de post waar hij is ingeschreven, vult hij bovendien de volmacht in waarvan het model bij koninklijk besluit is bepaald en die bij het inschrijvingsformulier is gevoegd. De volmacht zal in dat geval de gegevens bevatten van de gekozen gemachtigde.

  Het volgende onderscheid moet worden gemaakt :

  1. als de in het buitenland verblijvende Belg ervoor kiest bij volmacht te stemmen in een gemeente van het Rijk, moet hij zijn gemachtigde aanwijzen onder de kiezers die in dezelfde gemeente zijn ingeschreven als die welke hij als kiezer is ingeschreven;

  2. als de in het buitenland verblijvende Belg ervoor kiest bij volmacht te stemmen in de beroepspost waar hij is ingeschreven, moet hij zijn gemachtigde aanwijzen onder de Belgen die zijn ingeschreven in dezelfde post en die de kiesvoorwaarden vervullen.

  Nadat de in het buitenland verblijvende Belg het inschrijvingsformulier en in voorkomend geval de eraan gehechte volmacht heeft ingevuld, bezorgd hij het (de) document(en) persoonlijk of per post aan de consulaire beroepspost waar hij is ingeschreven.

  Naarmate de formulieren bij die consulaire beroepspost binnenkomen, gaat die na of de betrokkenen aan de kiesvoorwaarden voldoen. Als dat zo is, bezorgt de consulaire beroepspost het formulier en in voorkomend geval de eraan gehechte volmacht via de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken aan de gemeente van het Rijk waar de in het buitenland verblijvende Belg als kiezer moet worden ingeschreven.

  In geval van stemming bij volmacht in een gemeente van het Rijk of in het gebied van de beroepspost voorziet de wet erin dat als het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de in het buitenland verblijvende Belg is ingeschreven, de gemachtigde kiezer tot de stemming oproept, bij de oproepingsbrief een uittreksel van de volmacht wordt gevoegd waarbij deze wordt gemachtigd in dien naam te stemmen.

  Wanneer de gemeente van de in het buitenland verblijvende Belg het formulier van aanvraag tot inschrijving als kiezer ontvangt, neemt die gemeente laatstgenoemde op in de kiezerslijst, waarbij ze de gekozen wijze van stemming vermeldt (Informatietype 132 in het Rijksregister)..

 4. Zodra de kiezerlijst met de in het buitenland verblijvende Belgen in elke gemeente van het Rijk is vastgesteld, bezorgt de gemeente een kopie van de lijst van degenen die ervoor hebben gekozen per briefwisseling te stemmen of voor de persoonlijke stemming of de stemming bij volmacht in de diplomatieke of consulaire beroepspost, aan de voorzitter van het kieskringhoofdbureau voor de verkiezing van de Kamer en aan de voorzitter van het provinciehoofdbureau voor de verkiezing van de Senaat, alsook aan de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

 5. De procedure van stemming verschilt vervolgens naargelang de gekozen wijze van stemmen :

  1. De persoonlijke stemming of de stemming bij volmacht in een gemeente van het Rijk

   Indien een in het buitenland verblijvende Belg ervoor kiest persoonlijk zijn stem uit te brengen in de gemeente van het Rijk waar hij ingeschreven is als kiezer, begeeft hij zich de dag van de stemming daarheen en brengt hij er zijn stem uit in het hem toegewezen stembureau. Dat stembureau is aangegeven op de oproepingsbrief die de gemeente waar hij is ingeschreven hem, via consulaire post, heeft doen toekomen op zijn woonplaats in het buitenland.
   Indien de in het buitenland verblijvende Belg kiest voor de stemming bij volmacht in de gemeente waar hij zich als kiezer heeft ingeschreven, stemt de door hem gemachtigde persoon in zijn naam op de dag van de verkiezingen, in dezelfde gemeente. De fysieke aanwezigheid van de gemachtigde op de dag van de verkiezing geldt als aanvaarding van de door de in het buitenland verblijvende Belg gegeven volmacht.

  2. Persoonlijke stemming of stemming bij volmacht in de diplomatieke post

   De in het buitenland verblijvende Belg wordt, via de consulaire post, door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar hij als kiezer is ingeschreven tot de stemming opgeroepen.
   De kiesbureaus die belast zijn met het drukken van de stembiljetten voor de verkiezing van de Kamer zenden uiterlijk de 12e dag vóór die van de stemming het voor de in het buitenland verblijvende Belgen vereiste aantal stembiljetten over naar de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
   De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken verzendt die stembiljetten naar de verschillende consulaire beroepsposten in het buitenland, met een afschrift van de kiezerslijst die op hen betrekking heeft.
   Na afloop van de kiesverrichtingen in de beroepspost (persoonlijke of bij volmacht) worden de stembiljetten via de snelste weg overgezonden aan een gewestelijke stemopnemingsbureaus. De stembiljetten van de in het buitenland verblijvende Belgen worden daar in een verzegelde omslag bewaard tot met de stemopnemingsverrichtingen wordt begonnen (dat wil zeggen zaterdag).
   De gewestelijke stemopnemingsbureaus (bij de diplomatieke posten)tellen de op die stembiljetten uitgebrachte stemmen en zenden de tabellen van de desbetreffende resultaten over aan de voorzitters van de betrokken kieskringhoofdbureaus (verkiezing van de Kamer).
   De resultaten van de stemopneming van die stemmen worden opgenomen in het geheel van de resultaten van de betrokken kieskring.

  3. Stemming per briefwisseling

   De hoofdbureaus die belast zijn met het drukken van de stembiljetten, namelijk het kieskringhoofdbureau voor de verkiezing van de Kamer, zenden via de consulaire post, op het adres van de in het buitenland verblijvende Belg, een kiesenveloppe over die de volgende stukken bevat :

   1. een retourenveloppe met het adres van het bureau;
   2. een wit stembiljet in een neutrale omslag;
   3. een formulier waarop de kiezer zijn identificatiegegevens moeten invullen en dat hij moet ondertekenen;
   4. de onderrichtingen om te stemmen en de kiesomslag terug te sturen naar het bureau.

   De kiesenveloppes moeten bij het betrokken bureau toekomen vóór de sluiting van de kiesbureaus in België. Bij deze wijze van stemmen ontvangt de kiezer in het buitenland geen oproepingsbrief.
   De hoofdbureaus openen die enveloppes bij ontvangst en bewaren de behoorlijk gesloten neutrale enveloppes met het stembiljet tot bij het begin van de stemopneming (dat wil zeggen tot zondag 14 uur).
   De stemopnemingsverrichtingen mogen pas worden aangevat nadat die stembiljetten met de andere in die bureaus te tellen stembiljetten werden vermengd.
   De erop uitgebrachte stemmen worden geteld bij die welke zijn uitgebracht op de stembiljetten van de in België verblijvende kiezers.

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019

Nieuws

12.10.2018
Officiële statistiek betreffende de kiezers – Verkiezingen van 14.10.2018 - Statistiek van de kiezers per nationaliteit
21.08.2018
Statistiek betreffende de kiezers (31/07/2018-01/08/2018) – Verkiezingen van 14.10.2018
25.06.2018
Vereenvoudigde verkiezingsagenda 26.05.2019
26.04.2018
Formulieren voor de inschrijving van Europese burgers voor de Europese verkiezingen van 26 mei 2019
20.04.2018
Volmachtformulieren voor gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019