Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Formulieren B

Gezippeerde bestanden (.zip de 273Ko)

Automatisch extraheerbare bestanden (.exe de 311Ko)

FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZING VAN DE SENAAT.

18 MEI 2003

B/1 (pdf) : Bericht van de voorzitter van het collegehoofdbureau aan de kiezers betreffende het indienen van de akten van voordracht en bewilliging.

B/2 (pdf) : Brief van de voorzitter van het collegehoofdbureau aan de bijzitters van dit bureau.

B/3 (pdf) : Brief van de voorzitter van het collegehoofdbureau aan de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring voor de Kamer van Volksvertegenwoordiger betreffende de aangewezen voorzitters van de kantonhoofdbureaus.

B/4  (pdf) : Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 5.000 kiezers van de kieskring (met bijlage).

B/5 (pdf) : Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 2 aftredende Senatoren.

B/6 (pdf) : Ontvangstbewijs van een voordrachtsakte van kandidaten voor de Senaat.

B/7 (pdf) : Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling (met bijlage).

B/8 (pdf) : Processen-verbaal inzake de voorlopige en de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten (met bijlage).

B/9 (pdf) : Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen per aangetekende brief door het collegehoofdbureau.

B/10 (pdf) : Ontvangstbewijs van het collegehoofdbureau voor een bezwaar tegen een kandidatuur.

B/11 (pdf) : Kennisgeving door het collegehoofdbureau van een bezwaar aan een kandidaat per aangetekende brief.

B/12 (pdf) : Aanvraag , toestemming en onderzoek inzake het verkrijgen van eenzelfde volgnummer en letterwoord als toe te kennen aan een lijst voor de verkiezing van de Kamer.

B/13 (pdf) : Staat van de bladen stempapier, afgegeven aan de voorzitter van het provinciehoofdbureau.

B/14 (pdf) : Kennisgeving door het collegehoofdbureau van het volgnummer van de lijsten aan de voorzitters van de kieskringhoofdbureaus voor de Kamer.

B/15 (pdf) : Kennisgeving door het collegehoofdbureau van het model van stembiljet aan de voorzitters van de provinciehoofdbureaus.

B/16 (pdf) : Proces-verbaal van ontvangst door het provinciehoofdbureau van de tabellen van de kantonhoofdbureaus  - Uitslag op het niveau van de provincie (met bijlage).

B/17 (pdf) : Proces-verbaal door het collegehoofdbureau van de algemene optelling van de stemmen, de zetelverdeling en de aanwijzing van de gekozenen in het Nederlands kiescollege (met bijlage).

B/18 (pdf) : Kennisgeving door de voorzitter van het collegehoofdbureau van de uitslagen van de verkiezing aan de verkozenen.

Nouveautés