Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Formulieren A

Gezippeerde bestanden (.zip de 298Ko)

Automatisch extraheerbare bestanden (.exe de 335Ko)

FORMULIEREN VOOR DE VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

18 MEI 2003

A/1 (pdf) : Bericht van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau aan de kiezers betreffende het indienen van de akten van
          voordracht van kandidaten en bewilliging.

A/2 (pdf) : Brief van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau aan de bijzitters van dit bureau.

A/3 (pdf) : Akte van voordracht van kandidaten door kiezers van de kieskring (met bijlage).

A/4 (pdf) : Akte van voordracht van kandidaten door ten minste 3 aftredende Kamerleden.

A/5 (pdf) : Ontvangstbewijs van een voordrachtsakte van kandidaten.

A/6 (pdf) : Verklaring van bewilliging in kandidaatstelling (met bijlage).

A/7 (pdf) : Processen-verbaal inzake de voorlopige en de definitieve afsluiting van de kandidatenlijsten (met bijlage).

A/8 (pdf) : Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen per aangetekende brief door het kieskringhoofdbureau.

A/9 (pdf) : Ontvangstbewijs van het kieskringhoofdbureau voor een bezwaar tegen een kandidatuur.

A/10 (pdf) : Kennisgeving door het kieskringhoofdbureau van een bezwaar aan een kandidaat per aangetekende brief.

A/11 (pdf) : Proces-verbaal van verkiezing zonder strijd.

A/12 (pdf) : Kennisgeving aan de verkozen kandidaten ingeval van verkiezing zonder strijd.

A/13 (pdf) : Bericht van de voorzitter van het kieskringhoofdbureau aan de inwoners van de kieskring van de verkiezing zonder strijd.

A/14 (pdf) : Aanvraag, toestemming en onderzoek inzake het verkrijgen van éénzelfde volgnummer en letterwoord als toe te kennen aan een lijst voor de Senaat.

A/15 (pdf) : Eenzijdige verklaring van lijstenverbinding ("apparentering") met ontvangstbewijs (kieskringen Brussel-Halle-Vilvoorde en Waals-Brabant).

A/16 (pdf) : Wederzijdse verklaring van lijstenverbinding ("apparentering") met ontvangstbewijs (kieskringen Brussel-Halle-Vilvoorde en Waals-Brabant).

A/17 (pdf) : Tabel van de verbonden lijsten, opgemaakt door het provinciaal centraal bureau te Brussel.

A/18 (pdf) : Staat van de bladen stempapier, afgegeven aan de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring.

A/19 (pdf) : Proces-verbaal van de algemene telling van de stemmen, de zetelverdeling en de aanwijzing van de gekozenen door het kieskringhoofdbureau (met bijlage).

A/20 (pdf) : Proces-verbaal van de algemene telling van de stemmen en eerste zetelverdeling in de DEEL A kieskringen Leuven, Waals-Brabant en Brussel-Halle-Vilvoorde door de kieskringhoofdbureaus (met bijlage).

A/20 (pdf) : Proces-verbaal van de algemene telling van de stemmen, de aanvullende verdeling van DEEL B de zetels en de aanwijzing van de gekozenen in de kieskringen Brussel-Halle-Vilvoorde, Leuven en Waals-Brabant door het provinciaal Centraal Bureau te Brussel (met bijlage).

A/21 (pdf) : Kennisgeving door de voorzitter van het kieskringhoofdbureau van de uitslag van de verkiezing aan de verkozenen.

A/22  :            Kennisgeving door de voorzitter van het provinciaal centraal bureau te Brussel van de uitslag van de verkiezing aan de verkozenen van de kieskringen Brussel-Halle-Vilvoorde, Leuven en Waals-Brabant.

Nouveautés