Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Bijlage 4 (overzicht van de identiteit van de natuurlijke personen die giften doen)
Bijlage 4

Overzicht houdende registratie van de identiteit van de natuurlijke personen die giften doen van 125 euro en meer aan politieke partijen.

            Ik ondergetekende, handelend in naam van de politieke partij …. (hier het letterwoord van de partij, haar volledige benaming en het adres van haar zetel opgeven).

                        verklaar op mijn erewoord van de hieronder vermelde natuurlijke personen ter financiering van de verkiezingscampagne van de politieke partij voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers de giften van 125 euro en meer ontvangen te hebben, waarvan de lijst bij dit overzicht gevoegd is (1).

Volgnummer van de gift

Datum waarop de gift ontvangen werd

Identiteit van de natuurlijke persoon die de gift gedaan heeft (1)(2)

Bedrag van de gift (1)

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

 

 

 

Algemeen totaal ..

Gedaan te ………, op ………..

(Handtekening)

(naam, voornaam, hoedanigheid en volledig adres van de persoon die de verklaring aflegt)

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 18 april 2003.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

A. DUQUESNE.


(1) De bijgevoegde tabel invullen in de volgorde van ontvangst van de giften.
(2) Hier de naam en voornamen, nationaliteit en volledig adres (straat, nummer en gemeente van hoofdverblijfplaats) vermelden van de persoon die de gift doet.
(3) Hier het juiste bedrag van de gift in euro opgeven of, als het niet gaat om een gift in geld, haar tegenwaarde in euro, voor zover zij redelijkerwijs op ten minste 125 euro geschat moet worden.

© FOD Binnenlandse Zaken - Directie Verkiezingen : 21/01/2003

Nouveautés