Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Bijlage 1

VERKLARING VAN DE POLITIEKE PARTIJ

Verkiezing van … (datum) voor …….. (naam van de vergadering)

            Ik(wij) ondergetekende(n), handelend in naam van de politieke partij ................... (hier het letterwoord van de partij, haar volledige benaming en het adres van haar zetel opgeven), verbind(en) mij(ons) ertoe overeenkomstig artikel 6 van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen :

de wetsbepalingen inzake beperking en controle van de verkiezingsuitgaven in acht te nemen ;

2° de aangiften van de verkiezingsuitgaven van de politieke partij en van de herkomst van de geldmiddelen die daaraan zijn besteed, tegen ontvangstbewijs, binnen vijfenveertig dagen na de verkiezingen aan te geven bij de voorzitter van het hoofdbureau van de kieskring voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, in wiens rechtsgebied de zetel van de partij gevestigd is, en, met het oog op de uitoefening van het inzagerecht, bedoeld in artikel 94ter, § 2, tweede lid, van het Kieswetboek, een afschrift ervan mee te delen aan de voorzitter van, naar gelang van het geval, de voorzitter van het Nederlandse kiescollege of het Franse kiescollege ;

de stavingsstukken betreffende de verkiezingsuitgaven van de politieke partij en de herkomst van de geldmiddelen gedurende twee jaar na de datum van de verkiezingen te bewaren.

            Voor zover in de aangifte van de herkomst van de geldmiddelen giften worden vermeld, verbind(en) ik(wij) er mij(ons) er bovendien toe om de identiteit van de natuurlijke personen, die ter financiering van de verkiezingsuitgaven, giften van 125 euro en meer hebben gedaan, te registreren, vertrouwelijk te houden en, binnen vijfenveertig dagen na de datum van de verkiezingen, aan te geven bij de Controlecommissie die toezicht houdt op de naleving van deze verplichting overeenkomstig artikel 16bis van de wet van 4 juli 1989.

Gedaan te  …………..,  op ……………….

Handtekening(en) en hoedanigheid,

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 18 april 2003.

De Minister van Binnenlandse Zaken,

A. DUQUESNE

Nouveautés