Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Bijlage 4 (overzicht van de identiteit van de natuurlijke personen die giften doen)

Bijlage 4

Overzicht houdende registratie van de identiteit van de natuurlijke personen die giften doen van 125 euro en meer aan kandidaten.

Ik ondergetekende, die mij kandidaat gesteld heb voor de verkiezing van ….. (hier de datum van de verkiezing opgeven) met het oog op de vernieuwing van …. (hier de benaming van de betrokken vergadering(en) opgeven, namelijk de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Senaat) en die in die hoedanigheid op de plaats van …. (hier de op de lijst bezette rang opgeven, hetzij voor de effectieve mandaten, hetzij voor de plaatsvervangende mandaten) gestaan heb op de lijst … (hier het letterwoord en de volledige benaming van de lijst opgeven) voor het kiescollege …. ([1]) of in de kieskring … (hier de benaming van de betrokken kieskring opgeven en, in geval van kandidaatstelling voor meer dan één verkiezing bij gelijktijdige verkiezingen voor de vernieuwing van meerdere vergaderingen, voor elk van hen de voormelde inlichtingen opgeven, namelijk de bezette rang op de lijst, de aard van de kandidaatstelling, voor de effectieve mandaten of voor de plaatsvervangende mandaten, het letterwoord en de volledige benaming van de lijst, evenals het kiescollege (1) en de benaming van de kieskring waarin de kandidatuur ingediend is),

verklaar op mijn erewoord van de hieronder vermelde natuurlijke personen ter financiering van mijn verkiezingscampagne voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers de giften van 125 euro en meer ontvangen te hebben, waarvan de lijst bij dit overzicht gevoegd is ([2]).

Volgnummer van de gift

Datum waarop de gift ontvangen werd

Identiteit van de natuurlijke persoon die de gift gedaan heeft ([3])

Bedrag van de gift ([4])

1.

2.

3.

4.

5.

 

 

 

 

 

 

Algemeen totaal ..


******************************************************************

[1] Voor de verkiezing van de Senaat het kiescollege opgeven waarvoor de kandidatuur ingediend werd, namelijk hetzij het Nederlandse of Franse kiescollege voor de verkiezing van de Senaat.
[2] De bijgevoegde tabel invullen in de volgorde van ontvangst van de giften.
[3] Hier de naam en voornamen, nationaliteit en volledig adres (straat, nummer en gemeente van hoofdverblijfplaats) vermelden van de persoon die de gift doet.
[4] Hier het juiste bedrag van de gift in euro opgeven of, als het niet gaat om een gift in geld, haar tegenwaarde in euro, voor zover zij redelijkerwijs op ten minste 125 euro geschat moet worden.

© FOD Binnenlandse Zaken - Directie Verkiezingen : 21/01/2003

Nouveautés