Federaal
 

Directie van de Verkiezingen

     
IBZ
 
Onderrichtingen voor de kiezer

ONDERRICHTINGEN VOOR DE KIEZER
______

1.      De kiezers worden tot de stemming toegelaten van 8 tot 13 uur.  Kiezers die zich echter vóór 13 uur in het lokaal bevinden, worden nog tot de stemming toegelaten.

2.      De kiezer kan, enerzijds voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en anderzijds voor de Senaat een stem uitbrengen voor één of meerdere kandidaat-titularissen of -opvolgers of kandidaat-titularissen en -opvolgers, van eenzelfde lijst.

3.      De kandidaten worden per lijst in eenzelfde kolom van het stembiljet geplaatst.  De naam en voornaam van de kandidaten voor de effectieve mandaten worden eerst ingeschreven volgens de orde van de voordrachten en worden, onder de vermelding « opvolgers » gevolgd door de naam en voornaam van de kandidaat-opvolgers, die ook volgens de orde van de voordrachten worden gerangschikt.

De lijsten worden op het stembiljet gerangschikt in stijgende volgorde van het nummer dat aan elk van de lijsten bij trekking werd toegekend.

4.      Kan de kiezer zich verenigen met de orde van voordracht van kandidaat-titularissen
en –opvolgers van de door hem gesteunde lijst, dan vult hij in het stemvak bovenaan op die lijst het helle stipje in met het te zijner beschikking gestelde potlood.

Kan hij zich enkel verenigen met de orde van voordracht van de kandidaat-titularissen en wil hij de orde van voordracht van de kandidaat-opvolgers wijzigen, dan geeft hij een naamstem door het helle stipje in het stemvak na de naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers voor wie hij stemt in te vullen.

Kan hij zich enkel verenigen met de orde van voordracht van de kandidaat-opvolgers en wil hij de orde van voordracht van de titularissen wijzigen, dan geeft hij een naamstem door het helle stipje in het stemvak na de naam van de kandidaat-titularissen van zijn keuze in te vullen.

Kan hij zich ten slotte niet verenigen met de orde van voordracht, noch voor de kandidaat-titularissen, noch voor de kandidaat-opvolgers en wil hij deze volgorde wijzigen, dan brengt hij een naamstem uit voor de kandidaat-titularis(sen) alsook voor de kandidaat-opvolger(s) van zijn keuze die tot de door hem gesteunde lijst behoren.

Het kiescijfer van een lijst wordt samengesteld door de optelling van het aantal stembiljetten waarop een stem is uitgebracht bovenaan op deze lijst en van het aantal stembiljetten ten gunste van één of meerdere kandidaat-titularissen en/of opvolgers.

5.      Nadat de voorzitter de identiteitskaart en de oproepingsbrief van de kiezer heeft gecontroleerd, overhandigt hij hem in ruil voor de oproepingsbrief een stembiljet voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en een stembiljet voor de Senaat.

Nadat de kiezer zijn stem heeft uitgebracht, toont hij aan de voorzitter zijn rechthoekig in vieren gevouwen stembiljetten, respectievelijk voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat, met de stempel aan de buitenzijde en steekt ze in elk van de stembussen waarin ze respectievelijk moeten worden gestoken ; vervolgens laat hij zijn oproepingsbrief afstempelen door de voorzitter of de daartoe gemachtigde bijzitter en verlaat de zaal.

6.      De kiezer mag zich niet langer in het stemhokje ophouden dan nodig is om zijn stembiljet in te vullen.

7.      Zijn ongeldig :
1°     alle andere stembiljetten dan die welke op het ogenblik van de stemming door de voorzitter zijn overhandigd ;
2°     zelfs de laatstbedoelde biljetten :
a)      als daarop geen stem is uitgebracht ;
b)      als er meer dan één lijststem of naamstemmen, hetzij voor de mandaten van titularis, hetzij voor de opvolging, op verschillende lijsten zijn uitgebracht ;
c)      als een stem bovenaan een lijst en tegelijk een stem voor één of meerdere kandidaat-titularissen en/of –opvolgers van een andere lijst is uitgebracht ;
d)      als een stem voor één of meerdere kandidaat-titularissen van een lijst en voor één of meerdere kandidaat-opvolgers van een andere lijst is uitgebracht ;
e)      als hun vorm en afmetingen veranderd zijn of als zij, binnenin een papier of enig voorwerp bevatten ;
f)        als er een doorhaling, een teken of een merk op aangebracht is waardoor de kiezer herkend kan worden.

8.      Hij die stem zonder daartoe het recht te hebben of in de plaats van een ander stemt, is strafbaar.

© FOD Binnenlandse Zaken - Directie Verkiezingen : 21/01/2003

Nouveautés